Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4

Được đăng lên bởi Lê Tiến Đạt
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThiÕt kÕ bµi d¹y lãp 4
ThiÕt kÕ bµi d¹y lãp 4
TuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010
(T136) To¸n
LuyÖn tËp chung.
I.Môc tiªu:
Gióp häc sinh rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng kÜ n¨ng:
- NhËn biÕt h×nh d¹ng vµ mét sè ®Æc ®iÓm cña mét sè h×nh ®· häc.
- VËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh chu vi diÖn tÝch cña h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt
vµ h×nh thoi ®Ó gi¶i to¸n
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
H§1: Giíi thiÖu bµi
GVgiíi thiÖu bµi trùc tiÕp
H§2: Tæ chøc tù lµm bµi
- GV ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng HS
- Y/C HS tù lµm bµi trong vßng 25 phót
H§3: HD kiÓm tra bµi
- GV lÇn lît cho HS ph¸t biÓu ý kiÕn
cña tõng bµi, sau ®ã ch÷a bµi
- Y/C HS ®æi chÐo bµi ®Ó kiÎm tra bµi
cña nhau
- GV NX bµi lµm cña HS
H§4: Cñng n : Ra bµi t©p
luyÖn
- HS tù lµm bµi nh
- HS tù lµm bµi nh
lµm bµi kiÓm tra
lµm bµi kiÓm tra
- HS theo dâi bµi ch÷a cña b¹n vµ cña
- HS theo dâi bµi ch÷a cña b¹n vµ cña
GV
GV
- HS kiÎm tra bµi cña nhau vµ b¸o
- HS kiÎm tra bµi cña nhau vµ b¸o
c¸o kÕt qu¶
c¸o kÕt qu¶
(T55) Khoa häc
¤n tËp vËt chÊt vµ n¨ng lîng (TiÕt 1).
I. Môc tiªu: Gióp HS :
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phÇn vËt chÊt vµ n¨ng lîng.
- Cñng cè c¸c kÜ n¨ng quan s¸t lµm thÝ nghiÖm
- Cñng cè kÜ n¨ng b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n søc khoÎ liªn quan ®Õn phÇn vËt
chÊt vµ n¨ng lîng
- BiÕt yªu thiªn nhiªn, lßng say mª khoa häc
II. §å dïng d¹y häc.
- §å dïng ®Ó lµm thÝ nghiÖm : níc, kh«ng khÝ, kh«ng khÝ, ©m thanh, ¸nh
s¸ng, nhiÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
A. Bµi : §iÒu x¶y ra nÕu TR¸i
§Êt kh«ng ®îc mÆt trêi sëi Êm ?
B. Bµi míi :
H§1: C¸c kiÕn thøc khoa häc
Bµi 1: Cñng c¸c tÝnh chÊt cña
níc ë c¸c thÓ : láng, khÝ, r¾n
- Y/C t/luËn nhãm bµn, lµm vµo phiÕu
- 1 HS lªn b¶ng – NX- Ghi ®iÓm
- Nhãm xong tr
- Nhãm xong tr
íc ®¸ b¶ng, t/bµy
íc ®¸ b¶ng, t/bµy
- NX chÐo nhãm – GV KL :
- NX chÐo nhãm – GV KL :
So s¸nh tÝnh chÊt cña níc ë thÓ : láng, khÝ, r¾n dùa trªn b¶ng sau:
Níc ë thÓ láng Níc ë thÓ khÝ ë thÓ r¾n
Tr
Tr
êng tiÓu häc Ho»ng Thanh
êng tiÓu häc Ho»ng Thanh
1
1
Giáo án lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 - Người đăng: Lê Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giáo án lớp 4 9 10 486