Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4

Được đăng lên bởi Lê Tiến Đạt
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch bµi d¹y – Líp 5 - Trêng tiÓu häc Ho»ng Thanh

GV: TrÞnh ThÞ TiÕn
Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012

Toán
Ôn tập : Khái niệm về phân số
I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số .
- Ôn tập cách viết thương ,viết số tự nhiên dưới dạng phân số .
II. Đồ dùng dạy học : Các tấm bìa cắt và vẽ như SGK.
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Nội dung
PP- HT tổ chức dạy học
1’ HĐ1.GTB.
- GT chương trình toán lớp 5.
10’ HĐ2. Ôn tập khái niệm ban
đầu về PS .
- Dán tấm bìa lên bảng
- HS đọc, viết nêu tên gọi các PS.
2
- HS nhắc lại .
- PS : :đọc là Hai phần ba.
3

- Tương tự với 3 tấm bìa còn lại :
2 5 3 40
,
5 10 4 100

10’

.

HĐ3. Ôn tập cách viết thương
2 số TN , cách viết mỗi số tự
nhiên dưới dạng PS.
- Thương của 1: 3 =

1
3

- STN viết dưới dạng PS có mẫu
số là 1.

- HS nêu cách viết .
- Vài HS lên bảng viết , HS ở dưới viết
vở nháp .
- Nêu miệng cách viết .
- NX ,bổ sung.

5

5=1.
6

- Viết 1 thành PS : 1= 6 , …
- Viết 0 thành PS :0=

0
5

,…

HĐ4.Luyện tập :
Bài 1: củng cố cách đọc ,viết PS.
Bài 2: Củng cố viết thương dưới
15’
- Làm bài cá nhân .
dạng PS .
- Nối tiếp nhau đọc bài .
- Làm bài cá nhân .
Bài 3.Củng cố viết số TN dưới
- Trình bày bài trên bảng .
dạng PS có MS là 1.
- N/ xét ,bổ sung.
Bài 4.Củng cố cách viết 1 thành
- Làm bài cá nhân .
ps
- trình bày bài trên bảng .
HĐ5. Củng cố :Củng cố khái
-NX ,bổ sung .
niệm về PS ,cách viết thương ,
4’
- Giải thích cách làm .
STN dưới dạng PS .
HĐ nối tiếp :
Nhận xét tiết học

KÕ ho¹ch bµi d¹y – Líp 5 - Trêng tiÓu häc Ho»ng Thanh

GV: TrÞnh ThÞ TiÕn

- Về nhà ôn bài và hoàn thành bai trong
VBT.
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2011
Toán
Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số
I.Mục tiêu :
-Nhớ lại tính chất cơ bản của ps .
- Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số vào rút gọn ps , qui đồng mẫu số các phân số .
II.Đồ dùng dạy học :
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Nội dung
PP- HT tổ chức dạy học
4’ HĐ1. Củng cố lại cách đọc , viết
- KT viết .
ps?
- Nhận xét , đánh giá .
10’ HĐ2. Ôn tập tính chất cơ bản của
PS.
5 5
15
- HS nêu cách làm .
VD1 : 6  6
= 18
- Nhận xét ,bổ sung .
20 20 : 4 5
- Rút ra KL.
VD2 : 24  24 : 4  6
KL: Khi nhân hay chia cả tử và mẫu
cho cùng một số TN khác 0 ta được
một ps mới bằng ps đã cho ; …
HĐ3 .Ứng dụng tính chất cơ bản
10’
- Nêu cách làm
của PS.
- HS làm vở nháp .
90
90 : 30
3
* Rút gọn PS : 120 120 : 30  4
- Nhắc lại cách rút gọn và qui
đồng .
2
4
* QĐMS các PS : 5 và 7
HĐ4. Luyện tập :
13’ Bài 1: Củng cố về rút gọn ps .

2’
1’

- Làm bài cá nhân .
- Trình bày b...
KÕ ho¹ch bµi d¹y – Líp 5 - Trêng tiÓu häc Ho»ng Thanh GV: TrÞnh ThÞ TiÕn
Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012
Toán
Ôn tập : Khái niệm về phân số
I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số .
- Ôn tập cách viết thương ,viết số tự nhiên dưới dạng phân số .
II. Đồ dùng dạy học : Các tấm bìa cắt và vẽ như SGK.
III. Các hoạt động dạy học :
TG Nội dung PP- HT tổ chức dạy học
1’
10’
10’
15’
4’
HĐ1.GTB.
HĐ2. Ôn tập khái niệm ban
đầu về PS .
- Dán tấm bìa lên bảng
- PS :
3
2
:đọc là Hai phần ba.
- Tương tự với 3 tấm bìa còn lại :
100
40
4
3
10
5
,
5
2
.
HĐ3. Ôn tập cách viết thương
2 số TN , cách viết mỗi số tự
nhiên dưới dạng PS.
- Thương của 1: 3 =
3
1
- STN viết dưới dạng PS có mẫu
số là 1.
5 =
1
5
.
- Viết 1 thành PS : 1=
6
6
, …
- Viết 0 thành PS :0=
5
0
, …
HĐ4.Luyện tập :
Bài 1: củng cố cách đọc ,viết PS.
Bài 2: Củng cố viết thương dưới
dạng PS .
Bài 3.Củng cố viết số TN dưới
dạng PS có MS là 1.
Bài 4.Củng cố cách viết 1 thành
ps
HĐ5. Củng cố :Củng cố khái
niệm về PS ,cách viết thương ,
STN dưới dạng PS .
HĐ nối tiếp :
- GT chương trình toán lớp 5.
- HS đọc, viết nêu tên gọi các PS.
- HS nhắc lại .
- HS nêu cách viết .
- Vài HS lên bảng viết , HS ở dưới viết
vở nháp .
- Nêu miệng cách viết .
- NX ,bổ sung.
- Làm bài cá nhân .
- Nối tiếp nhau đọc bài .
- Làm bài cá nhân .
- Trình bày bài trên bảng .
- N/ xét ,bổ sung.
- Làm bài cá nhân .
- trình bày bài trên bảng .
-NX ,bổ sung .
- Giải thích cách làm .
Nhận xét tiết học
Giáo án lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 - Người đăng: Lê Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo án lớp 4 9 10 322