Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4

Được đăng lên bởi Mai Thúy
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuÇn 35 Buæi 1
Ngµy so¹n: 29 / 4 / 2015
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2015
To¸n TiÕt 171:
¤N TËP VÒ T×M HAI Sè KHI BIÕT
TæNG HOÆC HIÖU Vµ TØ Sè CñA HAI Sè §ã
I.Môc tiªu:
- Gi¶i ®îc bµi to¸n vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng hoÆc hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
II. §å dïng d¹y häc:
III. Ho¹t ®éng trªn líp:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1.æn ®Þnh:
2.KTBC:
-GV gäi 1 HS lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c
em lµm c¸c BT híng dÉn luyÖn tËp
thªm cña tiÕt 170.
-GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ .
3.Bµi míi:
a).Giíi thiÖu bµi:
-Trong giê häc h«m nay chóng ta
cïng «n tËp bµi to¸n t×m hai khi
biÕt tæng hoÆc hiÖu vµ cña hai
®ã.
b).Híng dÉn «n tËp
Bµi 1 ( 2 cét)
-Yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m hai khi
biÕt hiÖucña hai sè ®ã, sau ®ã
yªu cÇu HS tÝnh vµ viÕt sè thÝch hîp
vµo b¶ng sè.
Bµi 2 ( 2 cét)
-Yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m hai khi
biÕt hiÖucña hai sè ®ã, sau ®ã
yªu cÇu HS tÝnh vµ viÕt sè thÝch hîp
vµo b¶ng sè.
-GV ch÷a bµi vµ ®¸nh gi¸
-1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, HS díi
líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµi cña b¹n.
-HS l¾ng nghe.
-1 HS nªu tríc líp, HS p theo dâi vµ
nhËn xÐt.
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS líp lµm bµi
vµo VBT.
-1 HS nªu tríc líp, HS p theo dâi vµ
nhËn xÐt.
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS líp lµm bµi
vµo VBT.
1
Giáo án lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 - Người đăng: Mai Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo án lớp 4 9 10 749