Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4 từ tuần 14

Được đăng lên bởi duyentieuhocdn
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUAÀN 1
Thöù 2 ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2009.

CHAØO CÔØ :

TAÄP ÑOÏC:
DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU.
I.Muïc tieâu :
- Ñoïc raønh maïch , troâi chaûy ; böôùc ñaàu coù gioïng ñoïc phuø hôïp tính caùch
cuûa nhaân vaät ( Nhaø Troø , Deá Meøn ).
- Hieåu noäi dung baøi : Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp - beânh vöïc
ngöôøi yeáu.
-Phaùt hieän ñöôïc nhöõng lôøi noùi , cöû chæ cho thaáy taám loøng nghóa hieäp cuûa
Deá Meøn , böôùc ñaàu bieát nhaän xeùt veà moät nhaân vaät trong baøi.
II.Chuaån bò: - Gv : Tranh SGK phoùng to, baûng giaáy vieát saün caâu, ñoaïn
luyeän ñoïc.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Kieåm tra saùch vôû cuûa hoïc sinh.
1. Baøi cuõ
2. Baøi môùi :
HÑ1: Luyeän HÑ1: Luyeän ñoïc
Giôùi thieäu baøi – Ghi ñeà.
ñoïc

Hoaït ñoäng hoïc
- Caû lôùp môû saùch,

- Laéng nghe vaø
nhaéc laïi
- Goïi 1 HS khaù ñoïc caû baøi tröôùc - 1 HS ñoïc, caû lôùp
lôùp.
laéng nghe, ñoïc
thaàm theo SGK.
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc - Noái tieáp nhau ñoïc
theo ñoaïn
baøi, caû lôùp theo doõi
- GV theo doõi vaø söûa sai phaùt aâm ñoïc thaàm theo.
cho HS,
- Sau löôït ñoïc thöù nhaát, cho HS
ñoïc löôït thöù 2, sau ñoù HS ñoïc
thaàm phaàn giaûi nghóa trong SGK.
1

HÑ2: Tìm
hieåu baøi:

HÑ3: Luyeän
ñoïc dieãn
caûm .

GV Keát hôïp giaûi nghóa theâm:
ngaén chuøn chuøn, thui thuûi
- Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp - Thöïc hieän ñoïc ( 4
caëp), lôùp theo doõi,
nhaän xeùt.
- Goïi 1 – 2 HS ñoïc caû baøi.
1-2 em ñoïc, caû lôùp
- GV ñoïc dieãn caûm caû baøi
theo doõi.
- Y/c HS ñoïc thaàm töøng ñoaïn vaø - Thöïc hieän ñoïc
traû lôøi caâu hoûi.- Deá Meøn gaëp Nhaø thaàm theo nhoùm
Troø trong hoaøn caûnh theá naøo?-Tìm baøn vaø traû lôøi caâu
nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø hoûi
Troø yeáu ôùt?
- Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi
leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá
Meøn?
- Yeâu caàu HS ñoïc löôùt toaøn baøi
H: Neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø -Caù nhaân neâu theo
em thích, cho bieát vì sao em thích? yù thích cuûa mình.
- Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm baøn - Thöïc hieän thaûo
ruùt ra noäi dung chính cuûa baøi.- GV luaän theo nhoùm
choát yù- ghi baûng:
baøn,
- Goïi 4 HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn - 4HS thöïc hieän
tröôùc lôùp.
ñoïc.
- Gv höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn
caûm ñoaïn vaên
Naêm tröôùc,
.....aên hieáp keû yeáu.
- GV ñoïc maãu ñoaïn vaên treân.
- HS laéng nghe.
- Y/c HS luyeän ñoïc dieãn caûm theo - 3-4 caëp HS ñoïc,
caëp.
lôùp theo doõi, nhaän
xeùt.
- Goïi moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm - Thöïc hieän ñoïc 4-5
tröôùc lôùp.
em...
TUAÀN 1
Thöù 2 ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2009.
CHAØO CÔØ :
TAÄP ÑOÏC: DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU.
I.Muïc tieâu :
- Ñoïc raønh maïch , troâi chaûy ; böôùc ñaàu coù gioïng ñoïc phuø hôïp tính caùch
cuûa nhaân vaät ( Nhaø Troø , Deá Meøn ).
- Hieåu noäi dung baøi : Ca ngôïi Deá Meøn c taám loøng nghóa hieäp - beânh vöïc
ngöôøi yeáu.
-Phaùt hieän ñöôïc nhöõng lôøi noùi , cöû chæ cho thaáy taám loøng nghóa hieäp cuûa
Deá Meøn , böôùc ñaàu bieát nhaän xeùt veà moät nhaân vaät trong baøi.
II.Chuaån bò: - Gv : Tranh SGK phoùng to, baûng giaáy vieát saün caâu, ñoaïn
luyeän ñoïc.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Noäi dung Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
1. Baøi cuõ
2. Baøi môùi :
HÑ1: Luyeän
ñoïc
Kieåm tra saùch vôû cuûa hoïc sinh.
HÑ1: Luyeän ñoïc
Giôùi thieäu baøi – Ghi ñeà.
- Goïi 1 HS khaù ñoïc caû baøi tröôùc
lôùp.
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc
theo ñoaïn
- GV theo doõi v söûa sai phaùt aâm
cho HS,
- Sau löôït ñoïc thöù nhaát, cho HS
ñoïc löôït thöù 2, sau ñoù HS ñoïc
thaàm phaàn giaûi nghóa trong SGK.
- Caû lôùp môû saùch,
- Laéng nghe vaø
nhaéc laïi
- 1 HS ñoïc, caû lôùp
laéng nghe, ñoïc
thaàm theo SGK.
- Noái tieáp nhau ñoïc
baøi, caû lôùp theo doõi
ñoïc thaàm theo.
1
Giáo án lớp 4 từ tuần 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 từ tuần 14 - Người đăng: duyentieuhocdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Giáo án lớp 4 từ tuần 14 9 10 896