Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4 tuần 13

Được đăng lên bởi Tiểu Thư Đàm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 13
S¸NG Thø hai ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2012
TiÕt 1 §¹o ®øc
hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ (tiÕt 2)
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- BiÕt ®îc con ch¸u ph¶i hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha ®Ó ®Òn ®¸p c«ng lao cña «ng
bµ, cha mÑ ®· sinh thµnh nu«i d¹y m×nh.
- HiÓu ®îc: Con ch¸u cã bæn phËn hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ ®Ó ®Òn ®¸p c«ng lao
«ng bµ, cha mÑ ®· sinh thµnh, nu«i d¹y m×nh.
- BiÕt thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ b»ng mét viÖc lµm thÓ trong
cuéc sèng h»ng ngµy ë gia ®×nh.
- Gi¸o dôc kÜ n¨ng nghe lêi d¹y b¶o cña «ng cha mÑ; thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th¬ng
cña m×nh ®èi víi «ng bµ cha mÑ.
II.ChuÈn bÞ: Tranh, PhiÕu häc tËp, 1 chiÕc mi - cr«.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn Häc sinh
1. Bµi cò: (3’)
+ Em ®· lµm ®îc nh÷ng g× ®Ó tá lßng
hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ ?
2. Bµi míi: GV giíi thiÖu bµi trùc tiÕp.
H§1: §ãng vai ( Bµi tËp 3 -SGK ) (10’)
- GV chia nhãm, treo tranh1(SGK phãng
to) yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c¸ch øng
xö tranh 1.
- NÕu b¹n nhá trong tranh, em lµm
g×? V× sao?
* Treo tranh1(SGK phãng to)
- Yªu cÇu c¸c nhãm lªn ®ãng vai t×nh
huèng.
- Yªu cÇu HS pháng vÊn: Ch¸u c¶m thÊy
nh thÕ nµo khi øng xö nh vËy?
- §èi víi HS ®ãng vai «ng, bµ: m xóc
nh thÕ nµo khi nhËn ®îc sù quan t©m ®ã?
+ §èi víi «ng cha c¸c em bæn
phËn g×?
+ NÕu con ch¸u kh«ng hiÕu th¶o víi «ng
bµ, cha mÑ, chuyÖn g× sÏ x¶y ra?
- GV: Con ch¸u hiÕu th¶o cÇn ph¶i quan
t©m ch¨m sãc «ng, bµ, cha, nhÊt
khi «ng bµ giµ yÕu, èm ®au.
H§2: Liªn hÖ b¶n th©n (BT4) (10’)
* Yªu cÇu HS pháng vÊn b¹n c¸c c©u hái
nh : + KÓ l¹i nh÷ng viÖc b¹n ®· lµm ®Ó
thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha
mÑ.
+ Ghi l¹i c¸c viÖc em ®Þnh sÏ lµm ®Ó
quan t©m ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ.
H§3: Tr×nh bµy, giíi thiÖu c¸c s¸ng t¸c
su tÇm ®îc ( BT 5, 6) .(10’)
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy nh÷ng t¸c phÈm s-
u tÇm g¬ng hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha
mÑ.
- 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
- HS th¶o luËn theo nhãm:
+ N1, 3: th¶o luËn c¸ch øng tranh 1:
B÷a nay bµ ®au lng qu¸.
+ N2, 4: Th¶o luËn: Tïng ¬i lÊy hé bµ cèc
níc.
- HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
- C¸c nhãm diÔn tr¶ lêi pháng vÊn cña
nh÷ng HS kh¸c.
- HS nhËn xÐt vÒ sù øng xö cña b¹n.
- Con ch¸u hiÕu th¶o cÇn ph¶i quan t©m
ch¨m sãc «ng, bµ, cha, mÑ nhÊt lµ khi «ng
bµ giµ yÕu, èm ®au.
- ¤ng cha mÑ buån phiÒn, gia ®×nh
kh«ng h¹nh phóc.
- Ch¬i trß “phãng viªn”.
- HS tù liªn hÖ b¶n th©n.
- 1HS lµm phãng viªn hái bÊt k× b¹n
nµo, HS kh¸c tr¶ lêi.
VD : Bµ ®au lng, em ®· ®Êm lng cho bµ.
+ §äc b¸o hµng ngµy cho «ng nghe
m¾t «ng kÐm.
- Vµi HS tr×nh bµy nh÷ng t¸c phÈm su tÇm
vÒ g¬ng hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ.
- B¹n ViÖt trong bµi th¬ Th¬ng «ng
Giáo án lớp 4 tuần 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 tuần 13 - Người đăng: Tiểu Thư Đàm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo án lớp 4 tuần 13 9 10 839