Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 5 tuần 1

Được đăng lên bởi thanh231995
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAØY

Thöù 2
18.8

Thöù 3
19.8

Thöù 4
20.8

Thöù 5
21.8

Thöù 6
22.8

MOÂN

Tuaà
Tuaànn 11

BAØI

Tập đọc

Thư gửi các học sinh

Toán

Ôn tập: Khái niệm về phân số

Âm nhạc

Ôn tập một số bài hát đã học

Khoa học

Sự sinh sản

Chào cờ

Sinh hoạt đầu năm

Chính tả

(nv) Việt Nam thân yêu

Toán

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Lịch sử

“ Bình Tây Đại Nguyên Soái”

Mĩ thuật

TTMT: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ

Kĩ thuật

Đính khuy 2 lỗ

Tập đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Thể dục

Giới thiệu chương trình: Tổ chức lớp; đội hình

Toán

Ôn tập: So sánh 2 phân số

LTVC

Từ đồng nghĩa

Kể chuyện

Lý Tự trọng

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Toán

Ôn tập: So sánh 2 phân số (tt)

Khoa học

Nam háy nữ

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Đạo đức

Em là học sinh lớp năm (1)

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

Thể dục

Đội hình – đội ngũ – trò chơi

Toán

Phân số thập phân

Địa lí

Việt Nam – Đất nước chúng ta

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp cuối tuần

Thứ hai 18.8.2014
Tieát 1:

TAÄP ÑOÏC

THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH
I. MUÏC TIEÂU:
- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, nghỉ hơi đúng chỗ
- Hieåu: taùm möôi naêm giôøi noâ leä, cô ñoà, hoaøn caàu, kieán thieát, caùc cöôøng quoác naêm chaâu...
- Hieåu noäi dung : Baùc Hoà khuyeân HS chaêm hoïc, nghe thaày, yeâu baïn vaø tin töôûng raèng HS
seõ keá tuïc xöùng ñaùng söï nghieäp cuûa cha oâng , xaây döïng thaønh coâng nöôùc Vieät Nam môùi.
- HTL moät ñoaïn thö “Sau 80 năm ….công cuộc học tập của các em”.
Trả lời được các câu hỏi (1,2,3)
- Theå hieän ñöôïc tình caûm thaân aùi, trìu meán, thieát tha, tin töôûng cuûa Baùc ñoái vôùi thieáu nhi
Vieät Nam
- Bieát ôn, kính troïng Baùc Hoà, quyeát taâm hoïc toát
II. CHUAÅN BÒ:
- Giaùo vieân: Tranh minh hoïa, baûng phuï vieát saün caâu vaên caàn reøn ñoïc
- Hoïc sinh: SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
TG
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’
Haùt
1. Khôûi ñoäng:
4’
- Hoïc sinh laéng nghe
2. Baøi cuõ: Kieåm tra SGK
- Giôùi thieäu chuû ñieåm trong thaùng
1’
3. Giôùi thieäu :
- Giôùi thieäu chuû ñieåm môû ñaàu saùch
- xem caùc aûnh minh hoïa chuû ñieåm
- nêu câu hỏi gợi ý bài học :…
- Một số hs trả lời…
30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
- Hoaït ñoäng lôùp
* Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Yeâu caàu hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc - Hoïc sinh gaïch döôùi töø coù aâm tr - s
trôn töøng ñoaïn.
- Söûa loãi ñoïc cho hoïc sinh.
- Laàn löôït ñoïc töø caâu
- Döï kieán: “tr - s”
 Đoïc toaøn baøi, neâu xuaát xöù.
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp, caù nhaân
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu...
NGAØY MOÂN BAØI
Thöù 2
18.8
Tập đọc
Toán
Âm nhạc
Khoa học
Chào cờ
Thư gửi các học sinh
Ôn tập: Khái niệm về phân số
Ôn tập một số bài hát đã học
Sự sinh sản
Sinh hoạt đầu năm
Thöù 3
19.8
Chính t
Toán
Lịch sử
Mĩ thuật
Kĩ thuật
(nv) Việt Nam thân yêu
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
“ Bình Tây Đại Nguyên Soái”
TTMT: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ
Đính khuy 2 lỗ
Thöù 4
20.8
Tập đọc
Thể dục
Toán
LTVC
Kể chuyện
Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Giới thiệu chương trình: Tổ chức lớp; đội hình
Ôn tập: So sánh 2 phân số
Từ đồng nghĩa
Lý Tự trọng
Thöù 5
21.8
Tập làm văn
Toán
Khoa học
LTVC
Đạo đức
Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Ôn tập: So sánh 2 phân số (tt)
Nam háy nữ
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Em là học sinh lớp năm (1)
Thöù 6
22.8
Tập làm văn
Thể dục
Toán
Địa lí
Sinh hoạt lớp
Luyện tập tả cảnh
Đội hình – đội ngũ – trò chơi
Phân số thập phân
Việt Nam – Đất nước chúng ta
Sinh hoạt lớp cuối tuần
Tuaàn 1
Tuaàn 1
Tuaàn 1
Tuaàn 1
Giáo án lớp 5 tuần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 5 tuần 1 - Người đăng: thanh231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo án lớp 5 tuần 1 9 10 335