Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 10

Được đăng lên bởi huyenle506
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch bài dạy – Lớp Năm – Năm học : 2011 - 2012

TUẦN 1O
Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013.
Tiếng việt( PM TĐ): (tiết 19): Ôn tập giữa học kỳ I. (tiết 1)
I/Mục tiêu:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu ( HS
trả lời 1 - 2 câu hỏi về nội dung bài đọc). Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS
đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học trong 9 tuần đầu của sách Tiếng Việt 5, tập một
(phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 100 tiếng/phút; ( HS khá giỏi biết đọc diễn cảm thể
hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật
được sử dụng trong bài).
2. Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong ba chủ điểm Việt Nam - Tổ
quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên.
II/ Các kĩ năng- Phương pháp: Kĩ năng tự nhận thức. Xác định giá trị. Giao tiếp
ứng xử phù hợp. Đọc sáng tạo; Trao đổi ; Tự bộc lộ; gợi tìm.
III/Thiết bị: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong 9 tuần học sách Tiếng
Việt 5, tập một (17 phiếu - gồm cả văn bản phổ biến khoa học, báo chí, kịch) để HS
bốc thăm. Trong đó :
- 11 phiếu - mỗi phiếu ghi tên một bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 .- 6 phiếu - mỗi
phiếu ghi tên một bài tập đọc có yêu cầu HTL để HS bốc thăm thi đọc thuộc lòng cả
bài hoặc đoạn văn, khổ thơ yêu thích. Bút dạ và một số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng
nội dung ở BT1.
IV/ Tiến trình dạy học:
Tiến trình
dạy học
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
Khám phá
Thực hành
3.Kiểm tra
tập đọc và
học thuộc
lòng.

Áp dụng

Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Đất Cà Mau.
Ôn tập 3 chủ điểm :
+ Việt Nam - Tổ quốc em.
+ Cánh chim hoà bình.
+ Con người với thiên nhiên.
Đọc thuộc, diễn cảm.
1/4 số HS trong lớp.
B1: Bốc thăm chọn bài.
B2: Đọc bài trong SGK (đọc thuộc lòng)
GV đặt câu hỏi, cho điểm theo hướng dẫn.
B3: Làm bài tập 2 SGK/95.
+ Các nhóm trình bày kết quả.
+ GV - HS nhận xét, bổ sung.
+ HS đọc kết quả.
* HS nêu cảm nhận qua bài ôn tập.
Nhận xét tiết học.
Tiếp tục học thuộc lòng.

Hoạt động của trò
2HS đọc, trả lời.

HS bốc thăm chọn
bài và xem lại bài
trong .Từng HS trả
lời câu hỏi.
Nhóm 4 HS.
2HS.
HS lắng nghe.

Lê Thị Huyền – Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ – Buôn Đôn

Kế hoạch bài dạy – Lớp Năm – Năm học : 2011 - 2012

Toán (tiết 46): Luyện tập chung.
I/Mục tiêu: Giúp HS:
+ Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Đọc số thập phân.
+ So sánh số đo độ dài viết dưới dạng một số dạng khác nhau.
+ Giải bài toán liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “tỉ số”.
+ Giúp h/s tính toán chính xác, nhanh nhẹn, yêu thích họ...
K hoch bi dy – Lp Năm – Năm hc : 2011 - 2012
TUN 1O

Tiếng việt( PM TĐ): (tiết 19): Ôn tập giữa học kỳ I. (tiết 1)
I/Mục tiêu:
 !"#$%##&'() *
+,'-(./01(2345(6(/#&$7 *
8+29:;(66(<=Tiếng Việt 5, tập một
)->"?0?($@AB) *#.2$1C+
DA01(2+D(2$E%0=?2DD(
E%=F1G:23
!E%2+?#52H9:2<Việt Nam - Tổ
quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên
II/ Các ng- Phương pháp: &IJKKL:$
MFN%O=P:B:QBI200B%R
III/Thiết bị:S$($5T2 !:;(6=Tiếng
Việt 5, tập một)U$('V+2+Q2$#:"2:W"#K3 *
2?:X7
'$('Y$(502T(6$(6;'Z$('Y
$(502X5(6( ! *2?(0[+
2:\:P"#QH5(W]A1P0=?,#Q:#^=_2+
01(`]
IV/ Tiến trình dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
]a7
]b7

I


(0
[
c1G
Ode(
f<7
ghDi'Qj(?k
gd:2R
gd:E,b55
O(0"1C+
@l=? *:b
B
1
:]?2
B
2
:O2:*L)(0[3
Lh\-(.":k:Eb1m
B
3
: !2*L@;n
gdXR2#$j(+
gLh' *Mo"2Q=(
g *#$j(+
* HS nêu cảm nhận qua bài ôn tập.
iMo$
$G(0[
 *"+,
*2?
2MkP2
:T *+
,-(.
iXl *
 *
*pk
Lê Th Huyn – Trư#ng Ti%u hc Hong Văn Th' – Buôn Đôn
GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 10 - Người đăng: huyenle506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 10 9 10 38