Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 5 tuần 2

Được đăng lên bởi thanh231995
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuaà
Tuaànn 22
NGAØY

BAØI

MOÂN
Tập đọc

Nghìn năm văn hiến

Toán

Luyện tập

Âm nhạc

Reo vang bình minh

Khoa học

Nam hay nữ (tt)

Chào cờ

Sinh hoạt dưới cờ

Chính tả

(nv) Lương Ngọc Quyến

Toán

Cộng và trừ hai phân số

Lịch sử

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Mĩ thuật

Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí

Kĩ thuật

Đính khuy 2 lỗ (tt)

Tập đọc

Sắc màu em yêu

Thể dục

Đội hình – Đội ngũ

Toán

Phép nhân và phép chia 2 phân số

LTVC

MRVT: Tổ quốc

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe – đã đọc

Thöù 5

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

28.8

Toán

Hỗn số

Khoa học

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Thöù 2
25.8

Thöù 3
26.8

Thöù 4
27.8

1

Thöù 6
29.8

Đạo đức

Em là học sinh lớp năm (2)

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

Thể dục

Đội hình – Đội ngũ – TC: Kết bạn

Toán

Hỗn số (tt)

Địa lí

Địa hình và khoáng sản

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp cuối tuần

Thöù hai 25.8.2014
Tieát 1

TAÄP ÑOÏC
2

NGHÌN NAÊM VAÊN HIEÁN
I. Muïc tieâu:
- Hieåu noäi dung : Vieät Nam coù truyeàn thoáng khoa cöû laâu ñôøi. Ñoù laø baèng chöùng veà neàn
vaên hieán laâu ñôøi cuûa nöôùc ta. (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi SGK)
- Bieát ñoïc moät vaên baûn khoa hoïc thöôøng thöùc coù baûng thoáng keâ .
- Hoïc sinh bieát ñöôïc truyeàn thoáng vaên hoùa laâu ñôøi cuûa Vieät Nam, caøng theâm yeâu ñaát
nöôùc vaø töï haøo laø ngöôøi Vieät Nam.
II. Chuaån bò:
- Thaày: Tranh Vaên Mieáu - Quoác Töû Giaùm. Baûng phuï vieát saün baûng thoáng keâ ñeå hoïc
sinh luyeän ñoïc.
- Troø : Söu taàm tranh aûnh veà Vaên Mieáu - Quoác Töû Giaùm
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’ 1. Khôûi ñoäng:
- Haùt
4’ 2. Baøi cuõ: Quang caûnh laøng maïc ngaøy
muøa.
- Yc hs ñoïc toaøn baøi vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Laàn löôït ñoïc caû baøi, ñoaïn - hoïc sinh ñaët
caâu hoûi - hoïc sinh traû lôøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
- Ñaát nöôùc cuûa chuùng ta coù moät neàn vaên
hieán laâu ñôøi. Baøi taäp ñoïc “Nghìn naêm
vaên hieán” caùc em hoïc hoâm nay seõ ñöa
caùc em ñeán vôùi Vaên Mieáu - Quoác Töû
Giaùm laø moät ñòa danh noåi tieáng ôû thuû ñoâ
Haø Noäi. Ñòa danh naøy chính laø chieán
tích veà moät neàn vaên hieán laâu ñôøi cuûa
daân toäc ta.
- Giaùo vieân ghi töïa.
- Lôùp nhaän xeùt - boå sung.
30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
- Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi
* Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
_ 1 HS ñoïc toaøn baøi
* Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, giaûng giaûi
- Đoïc maãu toaøn baøi + tranh
- H...
NGAØY MOÂN
BAØI
Thöù 2
25.8
Tập đọc
Toán
Âm nhạc
Khoa học
Chào cờ
Nghìn năm văn hiến
Luyện tập
Reo vang bình minh
Nam hay nữ (tt)
Sinh hoạt dưới cờ
Thöù 3
26.8
Chính tả
Toán
Lịch sử
Mĩ thuật
Kĩ thuật
(nv) Lương Ngọc Quyến
Cộng và trừ hai phân số
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí
Đính khuy 2 lỗ (tt)
Thöù 4
27.8
Tập đọc
Thể dục
Toán
LTVC
Kể chuyện
Sắc màu em yêu
Đội hình – Đội ngũ
Phép nhân và phép chia 2 phân số
MRVT: Tổ quốc
Kể chuyện đã nghe – đã đọc
Thöù 5
28.8
Tập làm văn
Toán
Khoa học
LTVC
Luyện tập tả cảnh
Hỗn số
Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?
Luyện tập về từ đồng nghĩa
1
Tuaàn 2
Tuaàn 2
Tuaàn 2
Tuaàn 2
Giáo án lớp 5 tuần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 5 tuần 2 - Người đăng: thanh231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo án lớp 5 tuần 2 9 10 787