Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 6

Được đăng lên bởi nguyenvantuan0503210
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 6

Thø hai, ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010.
Chµo cê
TuÇn 6
_____________________________________________

To¸n
7 céng víi mét sè: 7 + 5
I. Môc tiªu:
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 7 + 5; lËp ®îc b¶ng 7 céng víi mét sè.
- Häc thuéc b¶ng céng 7 vËn dông vµo gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- HS yªu thÝch vµ cã høng thó, say mª häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng gµi, que tÝnh.
- Que tÝnh, b¶ng con.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi 3 trang 25 - 2 HS lªn b¶ng
NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi
b. Gi¶ng
* Giíi thiÖu phÐp céng 7+5
- Cã 7 que tÝnh thªm 5 que tÝnh n÷a. Hái - HS thao t¸c trªn que tÝnh.
cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh ?
- HS nãi l¹i c¸ch lµm.
(Gép 7 que tÝnh víi 3 que tÝnh bã thµnh 1
chôc que tÝnh, 1 chôc que tÝnh víi 2 que tÝnh
cßn l¹i lµ 12 que tÝnh.
- GV híng dÉn HS ®Æt tÝnh, tÝnh .
7
5
12
* Híng dÉn HS lËp b¶ng 7 céng víi mét
sè.
1

ViÕt 2 th¼ng cét víi 7
vµ 5 ( cét ®¬n vÞ)
- Ch÷ sè 1 ë cét chôc.

7 + 4 = 11

7 + 7 = 14

- Th¶o luËn theo nhãm t×m kÕt qu¶

7 + 5 = 12

7 + 8 = 15

7 + 6 = 13

7 + 9 = 16

Häc thuéc lßng b¶ng 7 céng víi mét sè.
* Thùc hµnh

- HS nªu yªu cÇu cña bµi

Bµi 1: TÝnh nhÈm

7 + 4 = 11

7 + 6 = 13

- Gäi 1 sè HS nèi tiÕp nªu phÐp tÝnh vµ 4 + 7 = 11
6 + 7 = 13
kÕt qu¶ tõng cÆp.
- Hai sè h¹ng ®æi chç cho nhau, tæng kh«ng
- Cã nhËn xÐt g× vÒ tõng cÆp phÐp tÝnh?
thay ®æi.
- §äc yªu cÇu cña bµi
Bµi 2: TÝnh

7

7

7

7

- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn 4
phÐp tÝnh?
11
- Gäi 2 HS lªnb¶ng lµm bµi

8

9

7

15

16

14

NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

- §äc yªu cÇu bµi

Bµi 4: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi

Bµi gi¶i

Hái: - Bµi to¸n cho biÕt g×?

Sè tuæi cña anh lµ:

- Bµi to¸n hái g×?

7 + 5 = 12( tuæi)

Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm
vµo vë bµi tËp.

§¸p sè: 12 tuæi

NhËn xÐt, ch÷a bµi.
4. Cñng cè: §äc thuéc b¶ng céng 7
- NhËn xÐt tiÕt häc
5. DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau.

TËp ®äc (2 tiÕt)
MÈu giÊy vôn
I. Môc tiªu:
- ®äc tr¬n c¶ bµi, ®äc ®óng c¸c tõ khã: réng r·i, s¸ng sña, lèi ra vµo... HiÓu ý nghÜa c©u
chuyÖn.Ph¶I gi÷ g×n trêng líp lu«n s¹ch ®Ñp .
- Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ.
- GDHS ý thøc gi÷ g×n trêng líp s¹ch sÏ.
2

II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹
- SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò:
Gäi HS ®äc bµi: ChiÕc bót mùc vµ tr¶ lêi
c©u hái 3,4.
NhËn xÐt, cho ®iÓm
3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi
b. Gi¶ng
* LuyÖn ®äc
- GV ®äc mÉu
- §äc tõng c©u
Tõ ng÷: Réng r·i, s¸ng sña, ...
TuÇn 6
Thø hai,
ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010.
Chµo cê
TuÇn 6
_____________________________________________
To¸n
7 céng víi mét sè: 7 + 5
I. Môc tiªu:
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 7 + 5; lËp ®îc b¶ng 7 céng víi mét sè.
- Häc thuéc b¶ng céng 7 vËn dông vµo gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- HS yªu thÝch vµ cã høng thó, say mª häc to¸n.
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng gµi, que tÝnh.
- Que tÝnh, b¶ng con.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi 3 trang 25
NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi
b. Gi¶ng
* Giíi thiÖu phÐp céng 7+5
- 2 HS lªn b¶ng
- 7 que tÝnh thªm 5 que tÝnh n÷a. Hái
cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh ?
- HS thao t¸c trªn que tÝnh.
- HS nãi l¹i c¸ch lµm.
(Gép 7 que tÝnh víi 3 que tÝnh thµnh 1
chôc que tÝnh, 1 chôc que tÝnh víi 2 que tÝnh
cßn l¹i lµ 12 que tÝnh.
- GV híng dÉn HS ®Æt tÝnh, tÝnh .
7
5
12
ViÕt 2 th¼ng cét víi 7
vµ 5 ( cét ®¬n vÞ)
- Ch÷ sè 1 ë cét chôc.
* Híng dÉn HS lËp b¶ng 7 céng víi mét
sè.
7 + 4 = 11 7 + 7 = 14
1
giáo án lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 6 - Người đăng: nguyenvantuan0503210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
giáo án lớp 6 9 10 523