Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 8

Được đăng lên bởi Thành Phúc Đỗ
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕt 1:

I. Môc tiªu:

Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y
M«n : hãa häc líp 8
Ngµy th¸ng n¨m 2007

Më ®Çu m«n hãa häc

1. KiÕn thøc:
- Häc sinh biÕt hãa häc lµ m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, lµ sù biÕn ®æi chÊt vµ
øng dông cña nã. Hãa häc lµ m«n häc quan träng vµ bæ Ých.
2. Kü n¨ng:
- Hãa häc cã vai trß quan träng trong cuéc sèng, cÇn cã kiÕn thøc trong cuéc sèng ®Ó
quan s¸t lµm thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é:
- Bíc ®Çu c¸c em biÕt cÇn ph¶i lµm g× ®Ó häc tèt m«n hãa häc, tríc hÕt ph¶i cã lßng
say mª m«n häc, ham thÝch ®äc s¸ch, rÌn luyÖn t duy.

II. ChuÈn bÞ:
- GV: -

Tranh ¶nh, t liÖu vÒ vai trß to lín cña hãa häc( C¸c ngµnh dµu khÝ, gang thÐp, xi
m¨ng, cao su…)
- Dông cô: gi¸ èng nghiÖm, 2 èng nghiÖm nhá.
- Hãa chÊt: dd NaOH, dd CuSO4, axit HCl, ®inh s¾t.

III. §Þnh híng ph¬ng ph¸p:
- Sö

dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, ho¹t ®éng nhãm

IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:

A. KiÓm tra bµi cò:
B. Bµi míi:
§Æt vÊn ®Ò: Hãa häc lµ m«n häc míi n¨m nay c¸c em míi lµm quen.VËy hãa häc lµ
g× ?Hãa häc cã vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta cÇn nghiªn cøu ®Ó cã th¸i
®é lµm g× ®Ó häc hãa häc tèt h¬n.
Ho¹t ®éng 1: Hãa häc lµ g×:
GV: Chia líp thµnh 4 nhãm: Yªu cÇu häc
sinh kiÓm tra hãa chÊt, dông cô
GV Híng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm
HS: C¸c nhãm lµm thÝ nhgiÖm.Quan s¸t
hiÖn tîng
? H·y nªu nhËn xÐt cña em vÒ sù biÕn ®æi
cña c¸c chÊt trong èng nghiÖm ?
- HS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶quan s¸t ®îc
- GV: NhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn.
- GV: ChuyÓn ý hãa häc nghiªn cøu c¸c
chÊt, sù biÕn ®æi c¸c chÊt,øng dông vËy
hãa häc cã vai trß nh thÕ nµo

1. ThÝ nghiÖm: SGK

2. Quan s¸t:
ThÝ nghiÖm 1: T¹o chÊt míi kh«ng tan
trong níc.
ThÝ nghiÖm 2: T¹o chÊt sñi bät trong chÊt
láng
3. NhËn xÐt: Hãa häc lµ khoa häc nghiªn
cøu c¸c chÊt sù biÕn ®æi chÊt.

Ho¹t ®éng 2: Hãa häc cã vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta::
GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái - Hãa häc cã vai trß rÊt quan träng trong
trong SGK
cuéc sèng chóng ta.
GV: Treo tranh ¶nh, häc sinh nghiªn cøu
tranh vÒ vai trß to lín cña hãa häc.
GV: §a thªm th«ng tin vÒ øng dông cña
hãa häc trong sinh ho¹t, s¶n xuÊt, y häc...
? Em h·y nªu vai trß cña hãa häc trong
®êi sèng?
GV: ChuyÓn ý: Hãa häc cã vai trß nh vËy,
1

vËy lµm thÕ nµo ®Ó häc tèt m«n hãa
Ho¹t ®éng 3: CÇn lµm g× ®Ó häc tèt m«n hãa:
- HS ®äc SGK
? Quan s¸t thÝ nghiÖm, c¸c hiÖn tîng
trong cuéc sèng, trong thiªn nhiªn nh»m
môc ®Ých g×?
? Sau khi quan s¸t n¾m b¾t th«ng tin cÇn
ph¶i lµm g×?

1. C¸c th«ng tin cÇn thùc hiÖn :
- Thu thËp th«ng tin
- Xö lý th«ng tin
- VËn dông
- Ghi nhí
2. Ph¬ng ph¸p ...
Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y
M«n : hãa häc líp 8
TiÕt 1: Ngµy th¸ng n¨m 2007
Më ®Çu m«n hãa häc
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Häc sinh biÕt hãa häc m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, biÕn ®æi chÊt
øng dông cña nã. Hãa häc lµ m«n häc quan träng vµ bæ Ých.
2. Kü n¨ng:
- Hãa häc vai trß quan träng trong cuéc sèng, cÇn kiÕn thøc trong cuéc sèng ®Ó
quan s¸t lµm thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é:
- Bíc ®Çu c¸c em biÕt cÇn ph¶i lµm ®Ó häc tèt m«n hãa häc, tríc hÕt ph¶i lßng
say mª m«n häc, ham thÝch ®äc s¸ch, rÌn luyÖn t duy.
II. ChuÈn bÞ:
- GV: - Tranh ¶nh, t liÖu vÒ vai trß to lín cña hãa häc( C¸c ngµnh dµu khÝ, gang thÐp, xi
m¨ng, cao su)
- Dông cô: gi¸ èng nghiÖm, 2 èng nghiÖm nhá.
- Hãa chÊt: dd NaOH, dd CuSO
4
, axit HCl, ®inh s¾t.
III. §Þnh h íng ph ¬ng ph¸p:
- Sö dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, ho¹t ®éng nhãm
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
A. KiÓm tra bµi cò:
B. Bµi míi:
§Æt vÊn ®Ò: Hãa häc m«n häc míi n¨m nay c¸c em míi lµm quen.VËy hãa häc
?Hãa häcvai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta cÇn nghiªn cøu ®Ó cã th¸i
®é lµm g× ®Ó häc hãa häc tèt h¬n.
Ho¹t ®éng 1: Hãa häc lµ g×:
GV: Chia líp thµnh 4 nhãm: Yªu cÇu häc
sinh kiÓm tra hãa chÊt, dông cô
GV Híng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm
HS: C¸c nhãm lµm t nhgiÖm.Quan s¸t
hiÖn tîng
? H·y nªu nhËn xÐt cña em sù biÕn ®æi
cña c¸c chÊt trong èng nghiÖm ?
- HS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶quan s¸t ®-
îc
- GV: NhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn.
- GV: ChuyÓn ý hãa häc nghiªn cøu c¸c
chÊt, biÕn ®æi c¸c chÊt,øng dông vËy
hãa häc cã vai trß nh thÕ nµo
1. ThÝ nghiÖm: SGK
2. Quan s¸t:
ThÝ nghiÖm 1: T¹o chÊt míi kh«ng tan
trong níc.
ThÝ nghiÖm 2: T¹o chÊt sñi bät trong chÊt
láng
3. NhËn xÐt: Hãa häc khoa häc nghiªn
cøu c¸c chÊt sù biÕn ®æi chÊt.
Ho¹t ®éng 2: Hãa häc cã vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta::
GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái
trong SGK
GV: Treo tranh ¶nh, häc sinh nghiªn cøu
tranh vÒ vai trß to lín cña hãa häc.
GV: §a thªm th«ng tin øng dông cña
hãa häc trong sinh ho¹t, s¶n xuÊt, y häc...
? Em h·y nªu vai trß cña hãa häc trong
®êi sèng?
GV: ChuyÓn ý: Hãa häc cã vai trß nh vËy,
- Hãa häc cã vai trß rÊt quan träng trong
cuéc sèng chóng ta.
1
giáo án lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 8 - Người đăng: Thành Phúc Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
giáo án lớp 8 9 10 927