Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lực đẩy Ac si met

Được đăng lên bởi Cao Ánh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất
lỏng lên vật nhúng
chìm trong nó:

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất
lỏng lên vật nhúng
chìm trong nó:
P

P1

P1 < P chứng tỏ chất lỏng đã
tác dụng vào vật nặng một lực
đẩy hướng từ dưới lên.

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất - Kết luận: Một vật nhúng
lỏng lên vật nhúng
trong
chất
lỏng
bị
chất
lỏng
chìm trong nó:
tác dụng một lực đẩy
từ dưới
lên trên
hướng
...............................
....
theo phương thẳng đứng
......................................

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất - Truyền thuyết kể rằng, một hôm
lỏng lên vật nhúng Ác-si-mét đang nằm trong bồn tắm
chìm trong nó:
đầy nước chợt phát hiện ra rằng ông
II.Độ lớn của lực nhấn chìm người trong nước càng
nhiều thì lực đẩy do nước tác dụng
đẩy Ác-si-mét:
lên ông càng mạnh, nghĩa là thể tích
1. Dự đoán:
phần nước bị ông chiếm chỗ càng lớn
thì lực đẩy của nước càng mạnh.

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất
lỏng lên vật nhúng
chìm trong nó:
II.Độ lớn của lực
đẩy Ác-si-mét:
1. Dự đoán:

Dựa trên nhận xét này, Ác-simét dự đoán là độ lớn của lực đẩy
lên vật nhúng trong chất lỏng bằng
trọng lượng của phần chất lỏng bị
vật chiếm chỗ.

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I. Tác dụng của chất
lỏng lên vật nhúng
chìm trong nó:
II.Độ lớn của lực
đẩy Ác-si-mét:
1. Dự đoán:
2. Thí nghiệm kiểm a. Treo cốc b.Lực kế chỉ c.Đổ nước
A và vật giá trị P2.
từ cốc B
tra:
nặng vào lực
vào cốc A.
kế. Lực kế
chỉ giá trị
P1.

Lực kế chỉ
giá trị P1.

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất C3. Hãy chứng minh rằng thí
lỏng lên vật nhúng nghiệm vừa làm chứng tỏ dự đoán
về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
chìm trong nó:
II.Độ lớn của lực nêu trên là đúng?
Trả lời : Khi nhúng vật nặng chìm trong
đẩy Ác-si-mét:
bình tràn, nước từ trong bình tràn ra.
1. Dự đoán:
(Vnước = Vvật). Vật nhúng trong nước bị
2. Thí nghiệm kiểm nước tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới
lên trên.
tra:

P2 =P1 – FA < P1
Khi đổ nước từ cốc B vào cốc A, lực kế lại
chỉ giá trị P1. Điều đó chứng tỏ lực đẩy Ácsi-mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần
chất lỏng bị vật rắn chiếm chỗ.

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất - Kết luận: Một vật nhúng vào
lỏng lên vật nhúng
chất
lỏng
bị
chất
lỏng
đẩy
thẳng
chìm trong nó:
đứng từ dưới lên với lực có độ
II.Độ lớn của lực
lớn bằng trọng lượng của phần
đẩy Ác-si-mét:
chất lỏng mà vật chiếm chỗ Lực
1. Dự đoán:
này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
2. Thí nghiệm kiểm
tra:

BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất
lỏng lên ...
BÀI 10: LỰC ĐẨY ÁC–SI–MÉT
I.Tác dụng của chất
lỏng lên vật nhúng
chìm trong nó:
Giáo án lực đẩy Ac si met - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lực đẩy Ac si met - Người đăng: Cao Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án lực đẩy Ac si met 9 10 429