Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lý thuyết chính

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n sè: 01

Thêi gian thùc hiÖn: 45 phót
Tªn bµi: Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y rõng
Thùc hiÖn ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2014

Tªn bµi: mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch¸y rõng
 Môc tiªu cña bµi:
Häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Tr×nh bµy ®îc kh¸i niÖm vÒ ch¸y rõng;
- Gi¶i thÝch ®îc nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña ch¸y rõng;
- VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
trong c«ng t¸c phßng vµ ch÷a ch¸y rõng, kÕt hîp tuyªn
truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n cïng tham gia b¶o vÖ rõng.
 ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc
- M¸y vi tÝnh x¸ch tay, m¸y chiÕu ®a n¨ng (multiprojector),
ph«ng chiÕu.
- GiÊy A0, A4, thÎ mµu, bót d¹, phÊn viÕt...
- Bµi gi¶ng ®iÖn tö: thiÕt kÕ trªn ch¬ng tr×nh Microsoft Office
PowerPoint 2003
I. æn ®Þnh líp häc:
Thêi gian: 01
phót
- KiÓm tra sÜ sè:
- Kª l¹i bµn ghÕ, bè trÝ chç ngåi cho phï hîp víi ph¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y.
II. thùc hiÖn bµi häc
TT
1

Néi dung
DÉn nhËp
- Rõng lµ mét bé phËn
cña m«i trêng, lµ nguån tµi
nguyªn qói gi¸ cña mçi
quèc gia. Rõng cã gi¸ trÞ to
lín nhiÒu mÆt ®èi víi nÒn
kinh tÕ quèc d©n, v¨n ho¸
céng ®ång, du lÞch sinh
th¸i, nghiªn cøu khoa häc
vµ an ninh quèc gia.
- Ch¸y rõng lµ th¶m ho¹
g©y thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng
gi¸o viªn
cña häc sinh
Nªu vÊn ®Ò +
L¾ng nghe +
ThuyÕt tr×nh h×nh Ghi chÐp
¶nh minh häa trªn
m¸y chiÕu

Thêi
gian
(phót)
3

2

vµ tÝnh m¹ng cña nh©n d©n
lµm cho tµi nguyªn rõng,
®Êt rõng bÞ xãi mßn, tho¸i
ho¸ ®Êt, mÊt kh¶ n¨ng ®iÒu
tiÕt nguån níc, g©y ra lò lôt,
h¹n h¸n, xãi lë…. Ch¸y
rõng g©y « nhiÔm m«i trêng
nhÊt lµ « nhiÔm bÇu kh«ng
khÝ lµm ¶nh hëng ®Õn cuéc
sèng.
V× vËy, phßng ch¸y vµ
ch÷a ch¸y rõng lµ biÖn ph¸p
hÕt søc quan träng, cÇn thiÕt
nh»m h¹n chÕ thiÖt h¹i vÒ
tµi s¶n, tÝnh m¹ng vµ m«i trêng sèng
- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:
ThuyÕt tr×nh cã minh häa,
gi¶ng gi¶i, th¶o luËn nhãm
vµ vÊn - ®¸p
Gi¶ng bµi míi
1. Môc tiªu
ThuyÕt tr×nh +
gi¶ng gi¶i
2. Néi dung
2.1. Kh¸i niÖm vÒ ch¸y rõng - §Æt c©u hái:
H·y quan s¸t mét
sè bøc ¶nh trªn
ph«ng chiÕu vµ
cho biÕt ch¸y
rõng lµ g×?
- ThuyÕt tr×nh cã
2.2. Nguyªn nh©n g©y ra minh häa
ch¸y rõng
- §Æt c©u hái:
H·y th¶o luËn vµ
cho biÕt nh÷ng
nguyªn nh©n nµo
g©y ra ch¸y rõng?
- Tæng hîp, ph©n
tÝch, gi¶ng gi¶i
kÕt hîp
minh
häa b»ng h×nh
2.3. T¸c h¹i cña ch¸y rõng ¶nh.
- §Æt c©u hái:

Nghe gi¶ng
vµ ghi chÐp

2

Quan
s¸t,
trao ®æi vµ
tr¶ lêi c©u
hái

7

- Nghe gi¶ng
vµ ghi chÐp
- Chia nhãm,
th¶o
luËn,
tæng hîp vµ
b¸o c¸o kÕt
qu¶.
- Quan s¸t,
nghe gi¶ng
vµ ghi chÐp
- Trao ®æi vµ

15

12

3

4

Cñng cè kiÕn thøc vµ kÕt
thóc bµi
- Nguyªn n...
Gi¸o ¸n sè: 01 Thêi gian thùc hiÖn: 45 phót
Tªn bµi: Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y rõng
Thùc hiÖn ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2014
Tªn bµi: mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch¸y rõng
Môc tiªu cña bµi:
Häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Tr×nh bµy ®îc kh¸i niÖm vÒ ch¸y rõng;
- Gi¶i thÝch ®îc nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña ch¸y rõng;
- VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
trong c«ng c phßng ch÷a ch¸y rõng, kÕt hîp tuyªn
truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n cïng tham gia b¶o vÖ rõng.
®å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc
- M¸y vi nh ch tay, m¸y chiÕu ®a n¨ng (multiprojector),
ph«ng chiÕu.
- GiÊy A
0
, A
4
, thÎ mµu, bót d¹, phÊn viÕt...
- Bµi gi¶ng ®iÖn tö: thiÕt trªn ch¬ng tr×nh Microsoft Office
PowerPoint 2003
I. æn ®Þnh líp häc: Thêi gian: 01
phót
- KiÓm tra sÜ sè:
- Kª l¹i bµn ghÕ, bè trÝ chç ngåi cho phï hîp víi ph¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y.
II. thùc hiÖn bµi häc
TT Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
gian
(phót)
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
Ho¹t ®éng
cña häc sinh
1 DÉn nhËp
- Rõng lµ mét phËn
cña m«i trêng, nguån tµi
nguyªn qói gi¸ cña mçi
quèc gia. Rõng gi¸ trÞ to
lín nhiÒu mÆt ®èi víi nÒn
kinh quèc d©n, v¨n ho¸
céng ®ång, du lÞch sinh
th¸i, nghiªn cøu khoa häc
vµ an ninh quèc gia.
- Ch¸y rõng th¶m ho¹
g©y thiÖt h¹i lín tµi s¶n
Nªu vÊn ®Ò +
ThuyÕt tr×nh h×nh
¶nh minh häa trªn
m¸y chiÕu
L¾ng nghe +
Ghi chÐp
3
Giáo án lý thuyết chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lý thuyết chính - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án lý thuyết chính 9 10 543