Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non

Được đăng lên bởi thientam1976
Số trang: 377 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trêng: MÇm non Hoa Hång.
N¨m häc:2010-2011

PHÇN 1

KÕ ho¹ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
Líp: 5 tuæi B.

A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña líp:
I- Th«ng tin chung cña líp:
1- Gi¸o viªn:
- NguyÔn ThÞ BÝch Hµ
- Sinh ngµy: 16/ 05/ 1982
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s ph¹m MÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 01/ 08 /2003
- NguyÔn ThÞ Xu©n
- Sinh ngµy: 16 / 2 / 1984
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Trung cÊp s ph¹m MÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 2008
2. Häc sinh:
- Líp cã tæng sè 37 ch¸u trong ®ã:
+ Sè häc sinh nam lµ: 13 ch¸u
+ Sè häc sinh n÷ lµ: 24 ch¸u
+ D©n téc kinh lµ: 30 ch¸u
+ D©n téc mêng lµ: 7 ch¸u,trong ®ã N÷ d©n téc lµ: 3 ch¸u
II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:
1.ThuËn lîi:
* Nhµ trêng:
- Lu«n nhËn ®îc sù quan t©m,gióp ®ì,chØ ®¹o cña chi ñy,ban gi¸m hiÖu nhµ trêng c¶
vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
* Gi¸o viªn:
- Cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng . Yªu nghÒ mÕn trÎ nªn t«i lu«n yªn t©m c«ng
t¸c
- T«i lu«n cã lËp trêng t tëng chÝnh trÞ v÷ng vµng,cã lèi sèng lµnh m¹nh,gi¶n dÞ,lu«n
chÊp hµnh tèt mäi chñ tr¬ng,chÝnh s¸ch,ph¸p luËt cña ®¶ng vµ nhµ níc.
* Häc sinh:
- C¸c ch¸u phÇn ®a ®îc häc qua nhµ trÎ nªn c¸c ch¸u nhËn thøc vµ cã nÒ nÕp,thãi
quen tèt.
- C¸c ch¸u cã søc khoÎ tèt
* Phô huynh:
- Lu«n nhËn ®îc sù quan t©m, ñng hé cña c¸c bËc phô huynh trong mäi ho¹t ®éng
cña nhµ trêng nãi chung vµ cña b¶n th©n t«i nãi riªng.
* C¬ së vËt chÊt:
- Líp ®îc ®Çu t bµn ghÕ ®óng quy c¸ch cña BGD&§T
- §îc ®Çu t bé m¸y vi tÝnh, c¸c kÖ, tñ ®å ch¬i ®Ó phôc vô cho viÖc häc, vµ ch¬i cña
c¸c ch¸u.
.2. VÒ khã kh¨n:
* Nhµ trêng:
- Nhµ trêng ®ang trong thêi gian x©y dùng trêng míi nªn trêng cò kh«ng ®îc söa
sang, n©ng cÊp.
* Gi¸o viªn:
- Do møc l¬ng cßn thÊp nªn ®êi sèng gi¸p viªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n
- Kh¶ n¨ng sö dông vi tÝnh cña 2 gi¸o viªn cßn h¹n chÕ.
* Häc sinh:
- Cã ch¸u: NguyÔn H¬ng Giang bÞ bÖnh tim, søc khoÎ yÕu nªn phÇn nµo ¶nh hëng
®Õn viÖc häc tËp vµ vui ch¬i cña ch¸u.
- Mét sè ch¸u cßn nhËn thøc chËm:
* Phô huynh:
- Mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m tíi viÖc häc tËp vµ ch¨m sãc c¸c ch¸u, cßn
®Ó c¸c ch¸u mÆc quÇn ¸o bÈn khi ®Õn líp .

1

*C¬ së vËt chÊt:
- CSVC cha thËt ®Çy ®ñ,diÖn tÝch nhãm líp chËt hÑp,sÜ sè líp ®«ng,®å dïng ®å ch¬i
phôc vô d¹y häc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu.Do ®ã phÇn nµo ¶nh hëng tíi c¸c ho¹t ®éng cña
c¸c ch¸u.
B. Môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc:
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt
- C©n nÆng: 36 trÎ ë kªnh A
- Kháe m¹nh,c©n nÆng vµ chiÒu cao ph¸t triÓn b×nh thêng theo løa tuæi.
- Thùc hiÖn ®îc c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n mét c¸ch v÷ng vµng,®óng t thÕ.
- Cã kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c gi¸c quan vµ vËn ®éng,vËn ®én...
Trêng: MÇm non Hoa Hång.
N¨m häc:2010-2011
PHÇN 1
KÕ ho¹ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
Líp: 5 tuæi B.
A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña líp:
I- Th«ng tin chung cña líp:
1- Gi¸o viªn:
- NguyÔn ThÞ BÝch Hµ
- Sinh ngµy: 16/ 05/ 1982
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s ph¹m MÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 01/ 08 /2003
- NguyÔn ThÞ Xu©n
- Sinh ngµy: 16 / 2 / 1984
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Trung cÊp s ph¹m MÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 2008
2. Häc sinh:
- Líp cã tæng sè 37 ch¸u trong ®ã:
+ Sè häc sinh nam lµ: 13 ch¸u
+ Sè häc sinh n÷ lµ: 24 ch¸u
+ D©n téc kinh lµ: 30 ch¸u
+ D©n téc mêng lµ: 7 ch¸u,trong ®ã N÷ d©n téc lµ: 3 ch¸u
II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:
1.ThuËn lîi:
* Nhµ trêng:
- Lu«n nhËn ®îc sù quan t©m,gióp ®ì,chØ ®¹o cña chi ñy,ban gi¸m hiÖu nhµ trêng c¶
vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
* Gi¸o viªn:
- Cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng . Yªu nghÒ mÕn trÎ nªn t«i lu«n yªn t©m c«ng
t¸c
- T«i lu«n cã lËp trêng t tëng chÝnh trÞ v÷ng vµng,lèi sèng lµnh m¹nh,gi¶n dÞ,lu«n
chÊp hµnh tèt mäi chñ tr¬ng,chÝnh s¸ch,ph¸p luËt cña ®¶ng vµ nhµ níc.
* Häc sinh:
- C¸c ch¸u phÇn ®a ®îc häc qua nhµ trÎ nªn c¸c ch¸u nhËn thøc vµ cã nÒ nÕp,thãi
quen tèt.
- C¸c ch¸u cã søc khoÎ tèt
* Phô huynh:
- Lu«n nhËn ®îc sù quan t©m, ñng hé cña c¸c bËc phô huynh trong mäi ho¹t ®éng
cña nhµ trêng nãi chung vµ cña b¶n th©n t«i nãi riªng.
* C¬ së vËt chÊt:
- Líp ®îc ®Çu t bµn ghÕ ®óng quy c¸ch cña BGD&§T
- §îc ®Çu t bé m¸y vi tÝnh, c¸c kÖ, tñ ®å ch¬i ®Ó phôc vô cho viÖc häc, vµ ch¬i cña
c¸c ch¸u.
.2. VÒ khã kh¨n:
* Nhµ trêng:
- Nhµ trêng ®ang trong thêi gian x©y dùng trêng míi nªn trêng cò kh«ng ®îc söa
sang, n©ng cÊp.
* Gi¸o viªn:
- Do møc l¬ng cßn thÊp nªn ®êi sèng gi¸p viªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n
- Kh¶ n¨ng sö dông vi tÝnh cña 2 gi¸o viªn cßn h¹n chÕ.
* Häc sinh:
- Cã ch¸u: NguyÔn H¬ng Giang bÞ bÖnh tim, søc khoÎ yÕu nªn phÇn nµo ¶nh hëng
®Õn viÖc häc tËp vµ vui ch¬i cña ch¸u.
- Mét sè ch¸u cßn nhËn thøc chËm:
* Phô huynh:
- Mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m tíi viÖc häc tËp vµ ch¨m sãc c¸c ch¸u, cßn
®Ó c¸c ch¸u mÆc quÇn ¸o bÈn khi ®Õn líp .
1
Giáo án mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non - Người đăng: thientam1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
377 Vietnamese
Giáo án mầm non 9 10 890