Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non cây cho hoa

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI HOA.
Thời gian thực hiện từ ngày 23 tháng 2 đến 27 tháng 2 năm 2015.
Ngày dạy: Thứ 2, ngày 23 tháng 2 năm 2015.
A. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Thể dục: Bò thấp chui qua cổng, chạy theo đường díc dắc.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết bò thấp kết hợp chui qua cổng, khi chui thẳng hướng không chạm cổng.
- Biết chạy theo đường díc dắc không chạm vào các vật cản theo yêu cầu của cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kỹ năng bò phối hợp chân nọ tay kia và chạy tránh chướng ngại vật.
3.Thái độ:
- Gáo dục trẻ có ý thức, nề nếp trong học tập.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô: 4 chiếc cổng, 6 – 8 hộp.
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế trẻ thoải mái, quần áo gọn gàng khi vào học.
III. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
1. Gợi mở gây hứng thú:
- Vào giờ cô cho trẻ hát bài "Màu hoa" sau khi trẻ hát
xong cô hỏi trẻ.
- Bài hát nói về điều gì? Có những loại hoa có mầu gì?
- Để có nhiều cây hoa muôn mầu muôn sắc như thế
theo con chúng ta phải làm gì?
- Các con có muốn đi thăm vườn hoa của lớp mình không?
2. Khởi động.
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp đi, chạy các
kiểu. Sau đó cho trẻ chuyển đội hình thành 4 hàng dọc
để tập bài tập phát triển chung.
3. Trọng động.
a) Bài tập phát triển chung.
- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác theo cô.
- Tay: 2 tay đưa ra phía trước lên cao
(4l x 4n)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
(2l x 4n)
- Chân: Ngồi khuỵ gối.
(4l x 4n)
b. Vận động cơ bản: “Bò thấp chui qua cổng, chạy
theo đường dích dắc”.
- Cô giới thiệu bài và tập mẫu.

Hoạt động của trẻ
- Trẻ hát cùng cô 1 lần.
- Trẻ trả lời.
- Có ạ.
- Trẻ đi tập theo hiệu lệnh
của cô.

- Trẻ đi chạy theo hiệu lệnh
của cô.

+ Lần 1: Cô tập trọn vẹn động tác không phân tích.
+ Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích động tác.
- Cô cho 2 trẻ khá lên tập cho cả lớp quan sát.
- Trẻ thực hiện: Lần lượt cô cho 2 trẻ ở hai hàng lên tập, cứ
như vậy cho đến hết hàng.
- Trẻ tập cô bao quát, động viên, khuyến khích, sửa sai cho
trẻ.
+ Cô cho 2 trẻ tập tốt lên tập lại cả lớp quan sát.
- Hỏi lại trẻ tên bài tập.
4. Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng và ra chơi.

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên
bài tập và quan sát cô tập
mẫu.
- 2 trẻ khá lên tập.
- Trẻ hứng thú luyện tập.
- 2 trẻ khá lên tập.
- Trẻ nhắc lại tên bài.
- Trẻ đi nhẹ nhàng.

B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
- Quan sát có mục đích: QS cây hoa Hồng.
- Trò ch...



 !

 !"#$%#&'()*+, -./01()23
 $4#

 !"
#!$%&'()*)+ !",-&.,/0%&$123 
456
78&956:;<$,-!$.!,/
=.'>
?.&)@9AB&</
#5(67
CDE3 FGHI>
J;/K!KLM
4CDE3
;"&0".2.&<-,-&<
'8.+ /9()
.+ /9():&; .+ /9():& <=
>?$@A)B,8() C
N-&(&.-OP-&OK.
Q& R
#-.9,B'BSTC9UV&!&9"2ST
WX9B;$&" "2" K+
%&&Y0V-"ST
C.&9":'6",(&3V"S T
DA$/9()
C &'-,'!$.
XJ'9&$X'>S-F-)<
'X/-/.X
E<F()/9()
&GH$ I""J  <$(#()
C )Z/.'>.%& 
$4$'*V1&[FVQF\
#@]1(K41[4VQF\
C;]^_: [FVQF\
6KI(/9()L6M(N !"#$%#&'()*+,
-./01()23O
C `-,-/"Z
.a V2
0V(
C9!
'/%&`V`
3 
'!$%&`V`
3 
Giáo án mầm non cây cho hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non cây cho hoa - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án mầm non cây cho hoa 9 10 939