Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non ngày hội của cô giáo

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Chủ đề : Ngành nghề.
Chủ đề nhánh: Ngày hội của cô giáo.
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2014
MỤC TIÊU GIÁO
DỤC

NỘI DUNG GIÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
1. Vận động:
- Trẻ thực hiện đầy đủ,
nhịp nhàng các động tác
trong bài thể dục theo
hiệu lệnh.
- Trẻ biết phối hợp
chân, tay khi tung bắt
bóng .
2. Tập các động tác
tay, cử động bàn tay,
ngón tay.
- Trẻ thực hiện được
các vận động của ngón
tay, phối hợp các cử
động của bàn tay - ngón
tay:
3. Giáo dục dinh
dưỡng.
- Trẻ nhận biết được một
số món ăn, thực phẩm
thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức
khoẻ.
- Trẻ biết tập làm một số
việc tự phục vụ trong
sinh hoạt:

- Tập các động tác phát triển - Hoạt động thể dục sáng,
nhóm cơ và hô hấp: Tay, lưng, hoạt động học
bụng, lườn, chân.
- Tung bắt bóng với cô giáo.

- Hoạt động học "Tung bắt
bóng với cô giáo".

- Gập, đan các ngón tay vào - Hoạt động góc, hoạt động
nhau, quay ngón tay cổ tay, chiều, hoạt động ngoài trời.
cuộn cổ tay, tay chân thay nhau
co duỗi.

- Nói đúng tên một số thực phẩm - Hoạt động góc, hoạt động
quen thuộc khi nhìn vật thật ngoài trời.
hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng,
sữa, rau...).
- Thực hiện được một số việc
đơn giản với sự giúp đỡ của
người lớn: rửa tay bằng xà
phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy
định, tiết kiệm nước khi rửa tay,
đi vệ sinh

- Hoạt động đón trẻ, trước
và sau khi ăn, mọi lúc mọi
nơi.
- Hoạt động lao động.

2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

*. Khám phá xã hội.
- Trẻ biết tên gọi, đặc - Trò chuyện về các ngành
điểm, ích lợi, đồ dùng, nghề.
của một số ngành nghề
trong xã hội.
- Trẻ biết tên gọi, đặc
điểm, công dụng của - Nhận biết phân biệt các đồ

- Hoạt động học "Trò
chuyện về ngày 20/11" hoạt
động ngoài trời, trò chơi…
- Hoạt động đón trẻ, hoạt
động ngoài trời, trò chơi,

một số đồ dùng, dụng dùng, dụng cụ của các nghề mọi lúc mọi nơi…
cụ của các ngành.
phổ biến.
3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Trẻ biết lắng nghe, - Thực hiện được yêu cầu đơn
hiểu và làm theo yêu giản.
cầu đơn giản.
- Lắng nghe và trả lời được câu
- Nhận ra kí hiệu thông hỏi của người đối thoại.
thường trong cuộc - Kí hiệu tủ đồ dùng, bé ngoan,
sống.
cốc, biển báo, cảnh báo.

- Hoạt động mọi lúc mọi
nơi, trò chơi.
- Hoạt động đón trẻ, vệ
sinh, hoạt động góc, mọi
lúc mọi nơi, trả trẻ.

- Biết lắng nghe cô kể - Trẻ biết lắng nghe và bước - Hoạt động học “Kể
chuyện, đọc thơ và biết đầu bắt chước được giọng điệu chuyện “Món quà của cô
giáo". Hoạt động chiều,
đọc theo ...
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Chủ đề : Ngành nghề.
Chủ đề nhánh: Ngày hội của cô giáo.
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2014
MC TIÊU GIÁO
DC
NI DUNG GIÁO DC HOT ĐNG GIÁO DC
1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
1. Vận động:


 

 ! " #
$ % &  '
( 
2. Tập các động tác
% )   %
(%
*#
+,%(
% " #  )
%%(
%-
3. Go dục dinh
dưỡng.
,!*#.
/" .( 01.
2*3+4#
% 5" +6/7
&
!,../"
+   + 
/8-
,
(.9+2:-%*
*3$
'(+62
;, %  ( % +
% <% ( % = %
=%%$%%
>
?(5@./"1.
<  & A +, ,
B%CD7
/E%% F
*#./"+
9 C +6 / 5 G %
*3  6-  )%  %  H  I
J+/59<
!&.*6&)%%
+/
K8/
8L
K8LM'
(+62M
K8(8
N83
K8(8
3
K8(*6
+/%&0.L5.L
9
K8%
2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*. Khám phá xã hội.
!@LB
.4#OP
%./"N
IQ
!@LB
.  2    %
J    +N   
N 
?, ! $ O
K8LMJ
+NRSTUUM8
3J9V
K8(8
3J9
Giáo án mầm non ngày hội của cô giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non ngày hội của cô giáo - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án mầm non ngày hội của cô giáo 9 10 548