Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn công nghệ lớp 10

Được đăng lên bởi tramnongnghiepbtm
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
5
9

2
6
10

3
7
11

4
8
12

10
9456718230
CÂU 1
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng
… các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng
một cách hợp lí nhằm … và … của mỗi biện
pháp.

ĐÁP ÁN: phối hợp; phát huy; khắc phục

10
9456718230
CÂU 2
Nguyên lý cơ bản PTTHDHCT nào sau đây sai?
a. Trồng cây khỏe, có sức chống chịu tốt
b. Bảo tồn thiên địch như chuồn chuồn kim, rầy
nâu, châu chấu,…
c. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh
để kịp thời phòng, trừ
d. Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho
người nông dân
ĐÁP ÁN: B

10
9456718230
CÂU 3
Biện pháp kĩ thuật là:
a. Biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây
trồng chủ yếu nhất, đơn giản, dễ thực hiện
b. Biện pháp sử dụng sinh vật
c. Biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại
cây trồng
d. Biện pháp hiệu quả cao nhất
ĐÁP ÁN: A

10
9456718230
CÂU 4
Sử dụng vợt bắt sâu hại là biện pháp
a. Kĩ thuật
b. Sinh học
c. Vật lý
d. Điều hòa

ĐÁP ÁN: D

10
9456718230
CÂU 5
Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh là
bp sử dụng giống cây trồng mang gen … hoặc
… , ngăn ngừa sự phát triển của dịch hại.

ĐÁP ÁN: chống chịu; hạn chế

10
9456718230
CÂU 6
Biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
nào sử dụng khi các biện pháp phòng trừ khác
không còn hiệu quả?
a. Kĩ thuật
b. Sinh học
c. Vật lý
d. Hóa học
ĐÁP ÁN: D

10
9456718230
CÂU 7
Điều nào sau đây đúng với bp điều hòa là:
a. Biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở
mức độ nhất định nhằm giữ cân bằng sinh thái.
b. Sử dụng phối hợp 5 biện pháp kĩ thuật, sinh
học, hóa học, vật lý, sử dụng giống cây chống
chịu sâu, bệnh
c. a và b đúng
d. a và b sai
ĐÁP ÁN: C

10
9456718230
CÂU 8
Điều nào sau đây không đúng với thiên địch?
a. Là những sinh vật được sử dụng để diệt trừ
sâu, bệnh hại
b. Như: chuồn chuồn kim, bọ ba khoang,…
c. Là một trong những biện pháp sinh học
PTTHDHCT
d. Một số thiên địch hại cây trồng
ĐÁP ÁN: D

10
9456718230
CÂU 9
Biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
nào tiên tiến và thân thiện với môi trường nhất?
a. Kĩ thuật
b. Sinh học
c. Vật lý
d. Hóa học
ĐÁP ÁN: B

10
9456718230
CÂU 10
- Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây
trồng?
- Kể tên các nguyên lí cơ bản phòng trừ dịch hại
cây trồng?

10
9456718230
CÂU 11
Trình bày nội dung, ưu và nhược điểm của biện
pháp kĩ thuật và sinh học?

ĐÁP ÁN: A

10
9456718230
CÂU 12
Trình bày nội dung, ưu và nhược điểm của biện
pháp hóa và vật lí?

ĐÁP ÁN: A

Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV
ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 Thuốc hóa học bảo vệ thực vật
Thuốc hóa học B...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn công nghệ lớp 10 - Người đăng: tramnongnghiepbtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo án môn công nghệ lớp 10 9 10 196