Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn công nghệ

Được đăng lên bởi lethioanh75
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

Bµi 19 : c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc c©y trång
A. PhÇn chuÈn bÞ.

I. Môc tiªu bµi häc
Nªu ®îc c¸c c«ng viÖc vµ vai trß cña mçi c«ng viÖc trong kh©u ch¨m sãc c©y
sau khi gieo trång.
Cã ý thøc tham gia ch¨m sãc c©y víi gia ®×nh.
II. ChuÈn bÞ.
GV: So¹n bµi, nghiªn cøu tµi liÖu
HS: Häc bµi cò vµ ®äc c©u hái tr¶ lêi bµi míi.
B. Néi dung trªn líp.

I. KiÓm tra bµi cò (5').
Nªu quy tr×nh xö lý h¹t gièng b»ng níc Êm.
4 bíc:
- Cho h¹t vµo níc muèi ®Ó lo¹i bá h¹t lÐp
- Röa s¹ch c¸c h¹t ch×m
- KiÓm tra nhiÖt ®é b»ng nhiÖt kÕ
- Ng©m h¹t trong níc Êm
II. Bµi míi.
* Giíi thiÖu bµi (1').
Sau khi gieo trång ®iÒu quan träng lµ ph¶i ch¨m sãc c©y míi cã thÓ sinh trëng vµ ph¸t triÓn tèt vµ cho thu ho¹ch, vËy kü thuËt ch¨m sãc nh thÕ nµo ta xÐt bµi
h«m nay.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Ghi b¶ng
I. TØa, dÆm c©y (5')
TØa dÆm c©y bao gåm nh÷ng c«ng viÖc
g×?
- TØa bá c©y yÕu, bÞ s©u, bÖnh, chç c©y
mäc dµy vµ dÆm c©y khoÎ vµo chç h¹t
kh«ng mäc, c©y bÞ chÕt ®Ó ®¶m b¶o
kho¶ng c¸ch, mËt ®é c©y trªn ruéng.
II. Lµm cá, vun xíi (10')
Môc ®Ých cña viÖc lµm cá, vun xíi lµ
g×?
§¸p øng nhu cÇu sinh trëng, ph¸t triÓn - DiÖt cá d¹i
cña c©y trång.
- Lµm cho ®Êt t¬i xèp
1

H·y lùa chän c¸c néi dung vµ ghi vµo - DiÖt s©u, bÖnh h¹i
vë bµi tËp
- H¹n chÕ bèc h¬i níc, bèc mÆn, bèc
phÌn
- Chèng ®æ
III. Tíi, tiªu níc (15')
T¹i sao ph¶i tíi níc cho c©y
1. Tíi níc
V× c©y cÇn níc ®Ó sinh trëng vµ ph¸t
triÓn do vËy ph¶i tíi níc ®Çy ®ñ vµ kÞp
thêi.
Dùa vµo h×nh a, b, c, d trong SGK em 2. Ph¬ng ph¸p tíi (10')
h·y cho biÕt cã c¸c ph¬ng ph¸p tíi nµo?
- Tíi theo hµng, vµo gèc
- Tíi thÊm
- Tíi ngËp
Khi nµo th× ph¶i tiªu níc cho c©y, môc - Tíi phun ma
®Ých
3. Tiªu níc (5')
- Khi c©y thõa níc
- §Ó c©y kh«ng bÞ ngËp óng -> chÕt
- Ph¶i tiªu níc kÞp thêi, nhanh chãng vµ
c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp.
Quy tr×nh bãn ph©n thóc nh thÕ nµo?
- Bãn ph©n
- Lµm cá, vun xíi, vïi ph©n vµo ®Êt.

IV. Bãn ph©n thóc (5')

* Cñng cè (3')
Lµm cá vun xíi nh»m môc ®Ých g×?
- DiÖt cá d¹i
- Lµm cho ®Êt t¬i xèp
- DiÖt s©u bÖnh h¹i
- Chèng ®æ
- H¹n chÕ bèc h¬i níc
III. Híng dÉn häc bµi (1')
- Häc bµi theo c©u hái SGK
- §äc bµi míi vµ tr¶ lêi c©u hái
+ Thu ho¹ch
+ Ph¬ng ph¸p thu ho¹ch

* Ghi nhí SGK (2')

2

+ B¶o qu¶n nh thÕ nµo
+ ChÕ biÕn nh thÕ nµo

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

Bµi 20 : thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng s¶n
A. PhÇn chuÈn bÞ.

I. Môc tiªu bµi häc
- HiÓu ®îc môc ®Ých vµ yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ
biÕn n«ng s¶n.
- Gióp c¸c em cã t tëng tèt, yªu thÝch nghÒ n«ng nghiÖp.
- Cã kü n¨ng vÒ mét s...
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:
Bµi 19 : c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc c©y trång
A. PhÇn chuÈn bÞ.
I. Môc tiªu bµi häc
Nªu ®îc c¸c c«ng viÖc vµ vai trß cña mçi c«ng viÖc trong kh©u ch¨m sãc c©y
sau khi gieo trång.
Cã ý thøc tham gia ch¨m sãc c©y víi gia ®×nh.
II. ChuÈn bÞ.
GV: So¹n bµi, nghiªn cøu tµi liÖu
HS: Häc bµi cò vµ ®äc c©u hái tr¶ lêi bµi míi.
B. Néi dung trªn líp.
I. KiÓm tra bµi cò (5').
Nªu quy tr×nh xö lý h¹t gièng b»ng níc Êm.
4 bíc:
- Cho h¹t vµo níc muèi ®Ó lo¹i bá h¹t lÐp
- Röa s¹ch c¸c h¹t ch×m
- KiÓm tra nhiÖt ®é b»ng nhiÖt kÕ
- Ng©m h¹t trong níc Êm
II. Bµi míi.
* Giíi thiÖu bµi (1').
Sau khi gieo trång ®iÒu quan träng ph¶i ch¨m sãc c©y míi thÓ sinh tr-
ëng vµ ph¸t triÓn tèt cho thu ho¹ch, vËy kü thuËt ch¨m sãc nh thÕ nµo ta xÐt bµi
h«m nay.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ghi b¶ng
TØa dÆm c©y bao gåm nh÷ng c«ng viÖc
g×?
- TØa c©y yÕu, s©u, bÖnh, chç c©y
mäc dµy vµ dÆm c©y khoÎ vµo c h¹t
kh«ng mäc, c©y chÕt ®Ó ®¶m b¶o
kho¶ng c¸ch, mËt ®é c©y trªn ruéng.
Môc ®Ých cña viÖc lµm cá, vun xíi
g×?
§¸p øng nhu cÇu sinh trëng, ph¸t triÓn
cña c©y trång.
I. TØa, dÆm c©y (5')
II. Lµm cá, vun xíi (10')
- DiÖt cá d¹i
- Lµm cho ®Êt t¬i xèp
1
Giáo án môn công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn công nghệ - Người đăng: lethioanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo án môn công nghệ 9 10 907