Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi viethalng75
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết: 4
Tuần:3

§3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN
VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

NS:20.8.15
NG:24.8.15

I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Hiểu được đẳng thức a.b  a . b . Biết hai quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc
hai.
* Kĩ năng: Có kỹ năng dùng các quy tắc, khai phương một tích, nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và
biến đổi biểu thức.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng.
- HS: SGK, làm các bài tập về nhà.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
HS làm bài tập 13(c,d) SGK – tr11.
Bài mới:

Hoạt động của giáo viên
- Cho HS làm?1

- GV giới thiệu định lý theo
SGK.
- (GV và HS cùng chứng minh
định lí)
Vì a ³ 0 và b ³ 0 nên a. b xác
định và không âm.
Ta có: ( a. b )2 = ( a )2.( b )2=
a.b
Vậy a. b là căn bậc hai số học
. = a. b
của a.b, tức là ab

Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Định lí (15’)
- HS làm?1
Ta có: 16.25 = 400 =20
16. 25 = 4.5 = 20
Vậy 16.25 = 16. 25

Chú ý:Định lí trên có thể
mở rộng cho tích của nhiều
số không âm
Hoạt động 2: Áp dụng (20’)
- (HS ghi bài vào vỡ)

- VD1: Aùp dụng quy tắc khai
phương một tích, hãy tính:
a) 49.1,44.25
b) 810.40
- Trước tiên ta khai phương từng
thừa số.

- HS: a)

- Tương tự các em làm câu b.

- HS: b)

- Cho HS làm?2

1. Định lí

Với hai số a và b không
âm, ta có ab
. = a. b

- GV giới thiệu chú ý SGK

- GV giới thiệu quy tắc SGK

Nội dung

49.1,44.25

= 49. 1,44. 25 =7.1,2.5 = 42

810.40 = 81.4.100 =
81. 4. 100 = 9.2.10 =180

a) Quy tắc khai phương
một tích
Muốn khai phương một
tích của các số không âm,
ta có thể khai phương từng
thừa số rồi nhân các kết
quả với nhau.
Tính:
a) 49.1, 44.25
b) 810.40
Giải:
a) 49.1, 44.25
= 49. 1, 44. 25

a)

=7.1,2.5 = 42
- HS:
b) 810.40 = 81.4.100

0,16.0,61.225

b) 250.360
- Hai HS lên bảng cùng thực hiện.

0,16.0,61.225

HS1: a)

= 0,16. 0,64. 225
= 0,4.0,8.15= 4,8
HS2: b) 250.360

25.10.36.10 = 25.36.100

=

= 25. 36. 100 = 5.6.10 = 300
- VD2: Tính
a) 5. 20
b) 1,3. 52. 10
- Trước tiên ta nhân các số dưới
dấu căn

- HS: a) 5. 20 = 5.20 = 100
= 10
- HS2: b) 1,3. 52. 10
= 1, 3.52.100 =

13.52 = 13.13.4

- Cho HS làm?3
Tính
a) 3. 75

3. 75

= 1,3.52.100 =

= 3.3.25 = (3.5)2 =15

13.52 = 13.13.4
= (13.2)2 =26

= 20.72.4,9 = 144.4,9
= (12.0,7)2 =12.0,7=8,4

9a2b4

Giải:
a) 3a.

- HS1: a)

= 10
b) 1,3. 52. 10

- HS2: b) 20. 72. 4,9

- GV giới thiệu chú ý SGK
Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức sau:
a) 3a. 27a
b)

5.20 = 100

= (13.2)2 =26

b) 20. 72. 4,9
- Hai HS l...
Tiết: 4
Tuần:3
§3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN
VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
NS:20.8.15
NG:24.8.15
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Hiểu được đẳng thức
. .a b a b
. Biết hai quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc
hai.
* năng: kỹ năng dùng các quy tắc, khai phương một tích, nhân các căn thức bậc hai trong tính toán
biến đổi biểu thức.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng.
- HS: SGK, làm các bài tập về nhà.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
HS làm bài tập 13(c,d) SGK – tr11.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Định lí (15’)
- Cho HS làm?1
- GV giới thiệu định lý theo
SGK.
- (GV và HS cùng chứng minh
định lí)
Vì a
³
0 và b
³
0 nên
.a b
xác
định và không âm.
Ta có: (
.a b
)
2
= (
a
)
2
.(
b
)
2
=
a.b
Vậy
.a b
là căn bậc hai số học
của a.b, tức là
. .ab a b=
- GV giới thiệu chú ý SGK
- HS làm?1
Ta có:
16.25
=
400
=20
= 4.5 = 20
Vậy
16.25
=
1. Định lí
Với hai số a và b không
âm, ta có
. .ab a b=
Chú ý:Định lí trên có thể
mở rộng cho tích của nhiều
số không âm
Hoạt động 2: Áp dụng (20’)
- GV giới thiệu quy tắc SGK
- VD1: Aùp dụng quy tắc khai
phương một tích, hãy tính:
a)
49.1,44.25
b)
810.40
- Trước tiên ta khai phương từng
thừa số.
- Tương tự các em làm câu b.
- Cho HS làm?2
- (HS ghi bài vào vỡ)
- HS: a)
49.1,44.25
=
49. 1,44. 25
=7.1,2.5 = 42
- HS: b)
810.40
=
81.4.100
=
81. 4. 100
= 9.2.10 =180
a) Quy tắc khai phương
một tích
Muốn khai phương một
tích của các số không âm,
ta có thể khai phương từng
thừa số rồi nhân các kết
quả với nhau.
Tính:
a)
49.1,44.25
b)
810.40
Giải:
a)
49.1,44.25
=
49. 1,44. 25
Giáo án môn địa lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn địa lý lớp 9 - Người đăng: viethalng75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo án môn địa lý lớp 9 9 10 369