Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn địa lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Huyền
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 66 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng THCS Nguyeãn Ñöùc Caûnh
TUAÀN

Giaùo vieân thöïc hieän : CHU TRAÀN MINH

TIEÁT
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :

BAØI 32 : CAÙC KHU VÖÏC CHAÂU PHI
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc: hoïc sinh caàn naém
-

Naém ñöôïc söï phaùt trieån KTXH cuûa caùc nöôùcchaâu Phi khoâng ñeàu, theå hieän söï phaân chia Chaâu
Phi thaønh 3 khu vöïc: Baéc Phi, Trung Phi vaø Nam Phi.
- Naém vöõng caùc ñaëc ñieåm töï nhieân vaø kinh teá cuûa khu vöïc Baéc Phi vaø Trung Phi.
2. Kó naêng:
- Ñoïc vaø phaân tích löôïc ñoà kinh teá Chaâu Phi
II. TROÏNG TAÂM
Khaùi quaùt veà töï nhieân vaø kinh teá cuûa Baéc Phi vaø Trung Phi
III. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
Löôïc ñoà kinh teá chaâu Phi .
Löôïc ñoà töï nhieân chaâu phi.
Moät soá hình aûnh veà vaên hoùa toân giaùo, röøng caûnh quan ôû Baéc Phi, Trung Phi vaø Nam Phi .
IV. TIEÁN TRÌNH TREÂN LÔÙP:
1. Kieåm tra baøi cuõ
Söûa baøi thi HKI
Vì sao chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm caây coâng nghieäp nhieät ñôùi , khoaùng saûn vaø nhaäp
khaåu maùy moùc, thieát bò, haøng tieâu duøng, löông thöïc ?
Chaâu Phi coù bao nhieâu ñoâ thò treân 1 trieäu daân ? Neâu teân caùc ñoâ thò treân 5 trieäu daân ?

2. Baøi giaûng
Khôûi ñoäng : “Caùc quoác gia chaâu phi coù trình ñoä phaùt trieån raát khoâng ñeàu chia laøm 3 khu vöïc kinh
teá, tìm hieåu ñaëc ñieåm phaùt trieån kinh teá cuûa caùc khu vöïc Baéc phi vaø Trung phi”.
1

Tröôøng THCS Nguyeãn Ñöùc Caûnh

-

-

Giaùo vieân thöïc hieän : CHU TRAÀN MINH

Hoaït ñoäng treân lôùp

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1

I. Khaùi quaùt töï nhieân
khu vöïc Baéc vaø Trung
Phi

Muïc tieâu : HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa khu vöïc Baéc vaø
Trung Phi ôû Chaâu Phi
Hình thöùc hoaït ñoäng : vaán ñaùp + Tröïc quan + Thaûo luaän
Thôøi gian hoaït ñoäng : 18’

Böôùc 1 : Quan saùt H32.1
GV: Giôùi thieäu 3 khu vöïc Chaâu Phi
CH: Caùc khu vöïc chaâu Phi naèm trong moâi tröôøng khí haäu naøo ( Baéc vaø
Nam Phi naèm trong moâi tröôøng nhieät ñôùi, Trung Phi naèm trong
moâi tröôøng xích ñaïo )
Böôùc 2 : Khu vöïc Baéc vaø Trung Phi ( Thaûo Luaän )
CH: Söï phaân hoaù thieân nhieân cuûa 2 khu vöïc Baéc vaø Trung Phi nhö theá
naøo ?
CH: Giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï phaân hoùa ñoù
Khu vöïc Baéc Phi
+ Thieân nhieân coù söï phaân hoùa roõ reät, nhanh choùng töø Baéc
xuoáng Nam
+ Löôïng möa vaø ñòa hình chi phoái chuû yeáu söï phaân hoùa thieân
nhieân
Khu vöïc Trung Phi
+ Thieân nhieân phaân hoùa theo höôùng töø Taây sang Ñoâng
+ Do yeáu toá ñòa chaát neân phía ñoâng ñöôïc naâng maïnh neân coù
ñoä cao lôùn
CH: Xaù...
Tröôøng THCS Nguyeãn Ñöùc Caûnh Giaùo vieân thöïc hieän : CHU TRAÀN MINH
TUAÀN
TIEÁT
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
BAØI 32 : CAÙC KHU VÖÏC CHAÂU PHI
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc: hoïc sinh caàn naém
- Naém ñöôïc söï phaùt trieån KTXH cuûa caùc nöôùcchaâu Phi khoâng ñeàu, theå hieän söï phaân chia Chaâu
Phi thaønh 3 khu vöïc: Baéc Phi, Trung Phi vaø Nam Phi.
- Naém vöõng caùc ñaëc ñieåm töï nhieân vaø kinh teá cuûa khu vöïc Baéc Phi vaø Trung Phi.
2. Kó naêng:
- Ñoïc vaø phaân tích löôïc ñoà kinh teá Chaâu Phi
II. TROÏNG TAÂM
-
Khaùi quaùt veà töï nhieân vaø kinh teá cuûa Baéc Phi vaø Trung Phi
III. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
-
Löôïc ñoà kinh teá chaâu Phi .
-
Löôïc ñoà töï nhieân chaâu phi.
-
Moät soá hình aûnh veà vaên hoùa toân giaùo, röøng caûnh quan ôû Baéc Phi, Trung Phi vaø Nam Phi .
IV. TIEÁN TRÌNH TREÂN LÔÙP:
1. Kieåm tra baøi cuõ
-
Söûa baøi thi HKI
-
Vì sao chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm caây coâng nghieäp nhieät ñôùi , khoaùng saûn vaø nhaäp
khaåu maùy moùc, thieát bò, haøng tieâu duøng, löông thöïc ?
-
Chaâu Phi coù bao nhieâu ñoâ thò treân 1 trieäu daân ? Neâu teân caùc ñoâ thò treân 5 trieäu daân ?
2. Baøi giaûng
Khôûi ñoäng : “Caùc quoác gia chaâu phi coù trình ñoä phaùt trieån raát khoâng ñeàu chia laøm 3 khu vöïc kinh
teá, tìm hieåu ñaëc ñieåm phaùt trieån kinh teá cuûa caùc khu vöïc Baéc phi vaø Trung phi”.
1
giáo án môn địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn địa lý - Người đăng: Nguyễn Minh Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
giáo án môn địa lý 9 10 152