Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn GDCD lớp 7

Được đăng lên bởi hungngocldc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Lê Đình Chinh
Họ và tên: …………………………..
Lớp 7A…
Điểm

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân 7
Thời gian: 45 phút

Nhận xét của giáo viên

Phần I: Trắc nghiệm khách quan:(3đ)
*Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện lòng khoan dung?(1đ)
A. Tha thứ khi người khác đã biết lỗi và sửa lỗi.
C. Hay chê bai người khác.
B. Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn.
D. Đổ lỗi cho người khác..
Câu 2:Trong những việc làm dưới đây việc làm nào thể hiện lối sống giản dị?(1đ)
A. Diễn đạt dài dòng.
B. Mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.
C. Làm việc sơ sài, cẩu thả.
D. Tổ chức sinh nhật linh đình.
Câu 3: Điền các từ (trung thực, sự thật, thật thà, dũng cảm, lẽ phải) vào chỗ trống để
làm rõ thế nào là trung thực: (1đ)
Trung thực là luôn tôn trọng (1) ……………………, tôn trọng chân lí, (2)
…………..... ; sống ngay thẳng,(3)……………………và (4)…………………………
nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 1: (2đ) Em hãy nêu những tiêu chuẩn cơ bản của gia đình văn hóa? Theo em, học
sinh phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
Câu 2: (2đ) Em hãy nêu bốn câu ca dao, tục ngữ nói về tôn sư trọng đạo.
Câu 3: (3đ) Cho tình huống sau.
Trong dòng họ của Hoà chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hoà
xấu hổ, tự ti về dòng họ và không bao giờ giới thiệu dòng họ của mình với bạn bè.
a. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoà không? Vì sao?
b. Em sẽ góp ý gì cho Hoà?

BÀI LÀM
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................

…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………............
Trường THCS Lê Đình Chinh KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên: ………………………….. Môn: Giáo dục công dân 7
Lớp 7A… Thời gian: 45 phút
Điểm Nhận xét của giáo viên
Phn I: Trc nghim khách quan:(3đ)
*Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện lòng khoan dung?(1đ)
A. Tha thứ khi người khác đã biết lỗi và sửa lỗi. C. Hay chê bai người khác.
B. Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn. D. Đổ lỗi cho người khác..
Câu 2:Trong những việc làm dưới đây việc làm nào thể hiện lối sống giản dị?(1đ)
A. Diễn đạt dài dòng. B. Mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.
C. Làm việc sơ sài, cẩu thả. D. Tổ chức sinh nhật linh đình.
Câu 3: ĐiPn các tQ (trung thực, sự thật, thật thà, dũng cảm, lẽ phải) vào chỗ trống đ
làm rU thế nào là trung thực: (1đ)
Trung thực là luôn tôn trọng (1) ……………………, tôn trọng chân lí, (2)
…………..... ; sống ngay thẳng,(3)……………………và (4)…………………………
nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Phn II: Tự luận (7đ)
Câu 1: (2đ) Em hãy nêu những tiêu chuẩn bản của gia đình văn hóa? Theo em, học
sinh phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
Câu 2: (2đ) Em hãy nêu bốn câu ca dao, tục ngữ nói vP tôn sư trọng đạo.
Câu 3: (3đ) Cho tình huống sau.
Trong dòng họ của Hoà chưa ai đỗ đạt cao làm chức vụ quan trọng. Hoà
xấu hổ, tự ti vP dòng họ và không bao giờ giới thiệu dòng họ của mình với bạn bè.
a. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoà không? Vì sao?
b. Em sẽ góp ý gì cho Hoà?
BÀI LÀM
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………........................
Giáo án môn GDCD lớp 7 - Trang 2
Giáo án môn GDCD lớp 7 - Người đăng: hungngocldc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án môn GDCD lớp 7 9 10 604