Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn ngữ văn lớp 11

Được đăng lên bởi dang-nguyen-nhat-dang-khoa
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ng÷ v¨n 11 Trêng THPT Kim Xuyªn
Gv: NguyÔn ChÝ Thøc
1
TiÕt 1:
Vµo p chóa TrÞnh
(Trích Thượng kinh kí sự) -Lª H÷u Tr¸c-
A-Môc tiªu cẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
HiÓu gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nh th¸i ®é tríc hiÖn thùc ngßi bót
ch©n thùc ,s¾c s¶o cña H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t cuéc sèng vµ cung c¸ch sinh ho¹t n¬i
phñ chóa TrÞnh.
2. năng:
Biết cách cảm thụ phân tích một tác phẩmm thuộc thể loại sự.
3. Thái độ:
Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa i ph chúa
Trân trọng lương y, tâm đức.
B-ChuÈn ph¬ng tiÖn:
GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ H÷u Tr¸c, ThiÕt i gi¶ng.
HS: SGK, tài liệu tham khảo
C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
Gv kÕt hîp ph¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi, nªu vÊn ®Ò, thảo luận
D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña Gv& HS Yªu cÇu cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1
(Híng n hs t×m hiÓu tiÓu dÉn)
(?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) t¸c
gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm Thîng
kinh sù”?
-HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh.
-GV tæng hîp:
Hoạt động 2:
Hướng dẫn HS đọc:
Yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch theo
®å.
I) TiÓu dÉn
1) T¸c gi¶ H÷u Tr¸c
-HiÖu H¶i Thîng L·n ¤ng, xuÊt th©n trong mét gia ®×nh
truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm quan.
-Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më trêng truyÒn y häc.
-T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Thîng y t«ng t©m lÜnh”.
2) T¸c phÈm“Thîng kinh
-QuyÓn cuèi cïng trong H¶i Thîng y t«ng t©m
lÜnh”.
-TËp b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m 1783 ,ghi chÐp
nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe.
II) §äc - hiÓu v¨n b¶n
1. Đọc, tóm tắt văn bản
* Tãm t¾t theo ®å:
Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> Vên c©y,
hµnh lang -> HËu qu©n tóc trùc-> Cöa lín, ®¹i ®êng,
quyÒn bæng ->g¸c tÝa, phßng trµ ->HËu m· qu©n tóc trùc -
> Qua mÊy lÇn tríng gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch
đ¬n -> n¬i trä.
2. Hiểu văn bản:
giáo án môn ngữ văn lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn ngữ văn lớp 11 - Người đăng: dang-nguyen-nhat-dang-khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
giáo án môn ngữ văn lớp 11 9 10 411