Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Ngữ Văn lớp 6

Được đăng lên bởi tranthithuy101977
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ng÷ V¨n 6 Trần Thị Thúy – THCS Hà Đông- Hà Nội
Ngµy soan10-8-2014
TiÕt 1 HDĐT Con rång ch¸u tiªn
< TruyÒn thuyÕt >
A. Môc tiªu cÇn ®¹t:
Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Þnh nghÜa truyÒn thuyÕt
-HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña hai truyÒn thuyÕt " Con Rång ch¸u Tiªn "
"B¸nh chng, b¸nh giÇy ".
-ChØ ra vµ hiÓu ®îc ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tëng tîng, k× ¶o cña hai truyÖn.
-KÓ ®îc 2 truyÖn
B. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn- häc sinh
- Gi¸o viªn: so¹n bµi, ®äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn bµi so¹n,
chuÈn bÞ tranh minh ho¹ ®îc cÊp
- Häc sinh: ®äc bµi vµ so¹n bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi mçi bµi
C. Tæ chøc d¹y häc bµi míi
- Giíi thiÖu bµi:
TruyÒn thuyÕt mét thÓ lo¹i tiªu biÓu, rÊt ph¸t triÓn ë ViÖt Nam, ®îc nh©n d©n
bao ®êi yªu thÝch. TruyÖn Con Rång Ch¸u Tiªn mét truyÖn truyÒn thuyÕt tiªu
biÓu, ®Çu cho chuçi truyÒn thuyÕt thêi ®¹i c¸c vua Hïng còng nh truyÒn
thuyÕt ViÖt Nam nãi chung. Néi dung, ý nghÜa cña truyÖn Con Rång ch¸u Tiªn
? §Ó thÓ hiÖn néi dung, ý nghÜa Êy truyÖn ®· dïng nh÷ng h×nh thøc nghÖ thuËt
®éc ®¸o nµo? sao nh©n d©n ta, qua bao ®êi, rÊt hµo yªu thÝch c©u truyÖn
nµy? tiÕt häc h«m nay sÏ gióp tr¶ lêi nh÷ng c©u hái Êy.
- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña häc sinh:
(Díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn)
Ho¹t ®éng 1:
Híng dÉn t×m hiÓu chung.
Häc sinh ®äc chó thÝch trong SGK
cho biÕt:
? TruyÖn truyÒn thuyÕt lµ g× ?
GVbæ sung: Thùc ra tÊt c¸c thÓ
lo¹i, t¸c phÈm ®Òu lÞch sö.
TruyÒn thuyÕt ViÖt Nam mèi quan
chÆt chÏ víi thÇn tho¹i nhng nh÷ng
yÕu tè thÇn tho¹i Êy ®· ®îc lÞch sö ho¸.
ThÓ thÇn tho¹i ®· ®îc biÕn ®æi
thµnh nh÷ng truyÖnlÞch sö nh»m
suy t«n tiªn ®· c«ng dùng níc
ca ngîi nh÷ng sù tÝch thêi dùng níc.
Néi dung bµi häc:
( KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña häc
sinh )
I . T×m hiÓu chung
1.TruyÖn truyÒn thuyÕt:
- truyÖn d©n gian kÓ c¸c nh©n
vËt kiÖn liªn quan ®Õn lÞch
thêi qu¸ khø.
-Thêng cã yÕu tè tëng tîng, KT ¶o.
- ThÓ hiÖn th¸i ®é, c¸ch ®¸nh gi¸
cña nh©n d©n ®èi víi c¸c kiÖn
nh©n vËt lÞch sö
i
1
Giáo án môn Ngữ Văn lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Ngữ Văn lớp 6 - Người đăng: tranthithuy101977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Giáo án môn Ngữ Văn lớp 6 9 10 232