Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn nguex văn Khmer

Được đăng lên bởi samatat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Họ và tên Giáo sinh: Thạch Thanh Huy
Lớp dạy: 11 (Trình độ G)
Môn: Ngữ văn Khmer (Quyển 6)
Tiết: 3
Thứ: Sáu
Ngày: 05/05/2013
Bài dạy: វវវវ
វវវវវវវវ
វវវវ
វវវ (វវវវ
)
Họ và tên GVHDCM: Kim Sơn Dương
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Nắm được thế nào là វវ
វវវវវវ
វ, hiểu được hai dạng của វវ
វវវវវវ
វវ វវវវ
វវវវ វវ
វ
វវ
វវវវ
វវវ វ
2. Kỹ năng:
- Sử dụng câu đúng ngữ pháp khi dùng វវ
វវវវវវ
វ, phân biệt được វវវវ
វវវវ វវ
វ
វវ
វវវវ
វវវ trong câu văn, biết sử dụng có dùng វវ
វវវវវវ
វវ
3. Thái độ:
- Giúp HS hiểu thế nào là វវ
វវវវវវ
វ, mở rộng vốn kiến thức khi dùng từ đặt câu, sử dụng
trong ngôn ngữ nói hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC
- Giáo viên: SGK, bảng phụ.
- Học sinh: SGK, tập viết,..
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Điểm danh: Báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Yêu cầu HS nhắc lại bài học : វវ
វវវវ
វវវ đã học ở 2 tiết trước.
វ. វវ
វវវវ
វវវវវវវវវវ
វវវ
វវវវវ
វវវវ វ
វ. វវ
វវវវ
វវវវវវវវ
វវវវវវ
វវវវវវវវ

- Nhận xét, cho điểm.
3. Dạy bài mới: (32 phút)
Thời
Nội dung bài
gian
1. Giới thiệu bài mới
32
phút

Hoạt động của GV

- Chốt lại những nội
វវ
វវវវ
វវវវវវវវ
វវវវវវ
dung chính đã học ở 2
វវ
វវវ វ
tiết trước về វវ
វវវវ
វវវ
và giới thiệu vào bài
2. Tìm hiểu các câu ví mới.
dụ trong SGK:
- Gọi 2 HS đọc các câu
វវ
វវវវវវវវវ
វវវវវវ
វវ
ví dụ trong SGK.
វវ
វវ វវ
វ វវ
វវវវ
វវវ វ
- Yêu câu HS tìm các từ
về វវវវ
វវវវ
វវ វវ
វ វវ
វវ

Hoạt động của HS
- Quan sát, chú ý lắng
nghe và suy nghĩ trả lời
câu hỏi.

- 2HS lên đọc các câu ví
dụ trong SGK.
- Suy nghĩ tìm các từ

វវវវ
វវវវ វវ
វ វវ
វវ វវ
វវវ
វវ
វវវ
- Gọi HS lên xác định - Lần lượt HS lên xác

từng câu ví dụ trong định.
SGK.
1

Ghi
chú
SGK
Tranh
ảnh.

- Nhận xét, giải thích - Chú ý lắng nghe.
2. Đưa ra phần kết cho HS hiểu.
luận:
វវ
វវវវវវ
វ វវវវវ
វវវវ
វវវវ
វវវវ
វវវវ វវវ វវវ
វវវវ
វ - Gọi 2 HS lên đọc phần - HS lên đọc phần kết
វវវវ វវ
វវវ វវ
វ
វវ
វវ kết luận.
luận.
វវ
វវវវ
- Giải thích phần kết - Chú ý lằng nghe.
វវវវ
វវវវ វវវវវ
វវវវ
វវវវវវវ វវ
វវវ
វវវ
វវវវវ
វវវ luận cho HS nắm.
វវ
វវវវវ
វវវវវវ
វវ
វវវ
វវវ
វវវវ,វ,វ,វ... វវវ
វ វវវ
វវវវ
វវវវ
វវ
វវ
វវវវ
វវវ វវវវវ
វវវវ
វវវវ
វវវវវវវវវ
វវវវ
វវ
វវវវ
វ វវវវវវវវវ វវវ
វវ
វវវវវវ
វវវវ វវវ វវ
វវ ,
វវ
វវ, វវ
វវ
,.... វវវ
វវវវវ
វវវ
វវវ
, វវវវវ
វវវវវ
វវវវ
វវវ
វវវ
វ, វវវ
វវវ
វ, វវវ
វវវ
វ
វវ
វវវ
វវវវ វវ
វវវវ
វវ វវ
វវ
វវ, វវវវ
វវ, វវវវវ វវ
វ
វ

3. Hướng dẫn HS luyện
tập.

4. Chia nhóm làm phần
luyện tập.

- Đọc vài câu ví dụ có
sử dụng វវវវ
វវវវ វវ
វ
វវ
វវវវ
វវវ cho HS xác
định đúng.
- Gọi HS lên trả lời.
- Nhận xét, chữa lỗi.
- Chia lớp t...
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Họ và tên Giáo sinh: Thạch Thanh Huy
Lớp dạy: 11 (Trình độ G) Môn: Ngữ văn Khmer (Quyển 6)
Tiết: 3 Thứ: Sáu Ngày: 05/05/2013
Bài dạy: វវវវវវវវវវ វវវវវវវវវ (វវវវ)
Họ và tên GVHDCM: Kim Sơn Dương
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Nắm được thế nào វវវវវវវវវ, hiểu được hai dạng của វវវវវវវវវវវ វវវវវវវវវវ វវ
វវវវវវវវវវ វ
2. Kỹ năng:
- S dụng câu đúng ng pháp khi dùng វវវវវវវវវវ, phân biệt được វវវវវវវវវវ វវ
វវវវវវវវវវ trong câu văn, biết sử dụng có dùng វវវវវវវវវវ វ
3. Thái độ:
- Giúp HS hiểu thếo là វវវវវវវវវវ, mở rộng vốn kiến thức khi dùng từ đặt câu, sử dụng
trong ngôn ngữ nói hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC
- Giáo viên: SGK, bảng phụ.
- Học sinh: SGK, tập viết,..
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Điểm danh: Báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Yêu cầu HS nhắc lại bài học : វវវវវវវវវ đã học ở 2 tiết trước.
. វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ វ
. វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ
- Nhận xét, cho điểm.
3. Dạy bài mới: (32 phút)
Thời
gian
Nội dung bài Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ghi
chú
32
phút
1. Giới thiệu bài mới
វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ
វវវវវវ វ
2. Tìm hiểu các câu ví
dụ trong SGK:
វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ
វវវវ វវវ វវវវវវវវវវ វ
- Chốt lại những nội
dung chính đã học 2
tiết trước về វវវវវវវវវ
giới thiệu vào bài
mới.
- Gọi 2 HS đọc các câu
ví dụ trong SGK.
- Yêu câu HS tìm các từ
về វវវវវវ វវវវ វវ វវវវ
វវវវវវ
- Gọi HS lên xác định
từng câu dụ trong
SGK.
- Quan sát, chú ý lắng
nghe và suy nghĩ trả lời
câu hỏi.
- 2HS lên đọc các câu ví
dụ trong SGK.
- Suy nghĩ tìm các từ
វវវវវវវវវវ វវវ វវវវ វវវវវវ
- Lần lượt HS lên xác
định.
SGK
Tranh
ảnh.
1
Giáo án môn nguex văn Khmer - Trang 2
Giáo án môn nguex văn Khmer - Người đăng: samatat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án môn nguex văn Khmer 9 10 619