Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn sinh học lớp 6

Được đăng lên bởi baotrantrong
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiết : 04
Bài : 05

TẾ BÀO THỰC VẬT
KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ
Chương II :

DỤNG
I.Mục tiêu bài học
:
1.Kiến thức :
+ HS nhận biết dược các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi.
+ Biết cách sử dụng kính lúp, các bước sử dụng kính hiển vi.
2.Kĩ năng : + Rèn kĩ năng thực hành, sử dụng kính hiển vi
+ Kĩ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
3.Thái độ : Có ý thức giữ gìn bảo vệ kính lúp và kính hiển vi.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1.Giáo viên: + Tranh phóng to hình kính hiển vi (có chú thích)
+ Bốn bộ kính lúp và kính hiển vi.
+ Mẫu vật : 1 vài bông hoa, rễ nhỏ.
+ Phiếu học tập, bảng phụ
2.Học sinh : Mẫu đám rêu, rễ hành. Kính lúp (nếu có)

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tình hình lớp : (1’)
- Điểm danh học sinh
- Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ : 5’
a. Câu hỏi kiểm tra:
- Thế nào là thực vật có hoa và không hoa?
b. Dự kiến trả lời:
+ TV có hoa là TV mà cơ quan ss là hoa, quả, hạt.
+ TV không có hoa cơ quan ss không phải là hoa, quả, hạt.
+ Cơ thể TV có hoa gồm hai loại cơ quan :
- Cqsd gồm rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.
- Cqss gồm hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.
3. Giảng bài mới :
CÁC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
VỞ THỰC
BƯỚC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
HÀNH

NHỮNG
ĐIỂM LƯU Ý

Bước 1: Tình huống xuất phát
- Yêu cầu học sinh đặt kính - Hs quan sát về:
lúp lên bàn
+ Hình dạng
- GV đưa ra 1 kính lúp và 1 + Cấu tạo…
kính hiển vi đặt câu hỏi:
+ Theo các em, kính lúp và
kính hiển vi có cấu tạo như
thế nào?
- Yêu cầu học sinh vẽ kính

1

lúp và kính hiển vi và các
bộ phận có trong nó

Bước 2: Hình thành biểu tượng ban đầu
- Tiến hành vẽ kính lúp, Vẽ , kính lúp và
kính hiển vi + tự chú thích kính hiển vi
- Quan sát tìm các hình vẽ theo suy nghĩ của mình
đúng và sai trong khi học
sinh vẽ
- Khuyến khích HS nêu - HS nêu câu hỏi:
những suy nghĩ, nhận thức + Kính lúp có cấu tạo như
ban đầu của mình về kính thế nào?
lúp, kính hiển vi dưới dạng + Kính hiển vi có cấu tạo
các câu hỏi
như thế nào?
+ Sử dụng kính lúp và - Chú thích các bộ
kính hiển vi khi nào và phận
như thế nào là đúng?
+ Cách sử dụng của hai - Ghi câu hỏi thắc
loại kính này có giống mắc của cá nhân
vào vở thực hành
nhau không?
+ Bộ phận nào của kính là
quan trọng nhất?

- HS chỉ vẽ
phát họa
được hình
dạng cấu
tạo nhìn
chung
- HS có thể
hỏi thêm về
những loại
kính quan
sát khác mà
các em biết

Bước 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thí nghiệm
- Chọn và giới thiệu các
hình vẽ của HS về biểu
tượng ban đầu
- Gợi ý H...
Chương II : TẾ BÀO THỰC VẬT
KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ
DỤNG
Tiết : 04
Bài : 05
I.Mục tiêu bài học :
1.Kiến thức :
+ HS nhận biết dược các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi.
+ Biết cách sử dụng kính lúp, các bước sử dụng kính hiển vi.
2.Kĩ năng : + Rèn kĩ năng thực hành, sử dụng kính hiển vi
+ Kĩ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
3.Thái độ : Có ý thức giữ gìn bảo vệ kính lúp và kính hiển vi.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1.Giáo viên: + Tranh phóng to hình kính hiển vi (có chú thích)
+ Bốn bộ kính lúp và kính hiển vi.
+ Mẫu vật : 1 vài bông hoa, rễ nhỏ.
+ Phiếu học tập, bảng phụ
2.Học sinh : Mẫu đám rêu, rễ hành. Kính lúp (nếu có)
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tình hình lớp : (1’)
- Điểm danh học sinh
- Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ : 5’
a. Câu hỏi kiểm tra:
- Thế nào là thực vật có hoa và không hoa?
b. Dự kiến trả lời:
+ TV có hoa là TV mà cơ quan ss là hoa, quả, hạt.
+ TV không có hoa cơ quan ss không phải là hoa, quả, hạt.
+ Cơ thể TV có hoa gồm hai loại cơ quan :
- Cqsd gồm rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.
- Cqss gồm hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.
3. Giảng bài mới :
CÁC
BƯỚC
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
VỞ THỰC
HÀNH
NHỮNG
ĐIỂM LƯU Ý
Bước 1: Tình huống xuất phát
- Yêu cầu học sinh đặt kính
lúp lên bàn
- GV đưa ra 1 kính lúp và 1
kính hiển vi đặt câu hỏi:
+ Theo các em, kính lúp
kính hiển vi cấu tạo n
thế nào?
- Yêu cầu học sinh vẽ kính
- Hs quan sát về:
+ Hình dạng
+ Cấu tạo…
1
Giáo án môn sinh học lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn sinh học lớp 6 - Người đăng: baotrantrong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo án môn sinh học lớp 6 9 10 483