Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn tiếng việt lớp 1

Được đăng lên bởi Kiều Liên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 88 : ip, up
A.

Mục đích yêu cầu

Học sinh đọc và viết được : ip, up, bắt nhịp, búp sen.
Đọc được đoạn thơ ứng dụng.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Giúp đỡ cha mẹ
B.

Đồ dùng dạy-học

Vật thật: hoa sen , búp sen
Tranh, ảnh ( hoặc mẫu vật) minh họa từ khó, bài ứng dụng, luyện nói.
C.
I.

Các hoạt động dạy- học
Kiểm tra bài cũ

GV lựa chọn : Cho HS viết từ (hoặc đọc SGK, tìm từ mới)
II.

Dạy -học bài mới
Tiết 1

1.
2.

Giới thiệu bài
Dạy vần
Ip

a.
b.

GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng: ip
Hs đánh vần, đọc trơn, phân tích vần ip

-HS dùng bộ chữ (nếu có) gắn ip
c.

HS gắn nh trước ip và đánh dấu nặng để tạo thành tiếng mới: nhịp

-Hs đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: nhịp
-GV viết bảng : nhịp

-GV làm động tác bắt nhịp bài hát và hô 2, 3, hỏi học sinh: cô vừa làm động tác
gì?(Bác Hồ trong ảnh đang làm gì?)
-GV viết bảng: bắt nhịp. HS đọc trơn: bắt nhịp
-HS đọc trơn : ip, nhịp, bắt nhịp.
d.

Viết: GV viết mẫu ip (quy trình viết tương tự bài 87)

-HS viết vào bảng con: ip. GV nhận xét và sửa lỗi cho học sinh.
-GV viết mẫu : nhịp, bắt nhịp. HS viết bảng con.GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
Up
a.
b.
c.

GV viết lên bảng up và hỏi HS: vần mới thứ 2 có gì khác với vần mới thứ
nhất?
HS dùng Bộ chữ gắn (nếu có thể), tự đánh vần, đọc trơn, phân tích : up
HS gắn chữ b trước up và dấu sắc để tạo thành tiếng mới: búp

Hs đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng : búp
-GV viết bảng : búp
-Gv đưa vật thật hoa sen và búp sen để HS nhận xét đâu là búp sen.
-GV viết bảng: búp sen.
-HS đọc trơn: up, búp, búp sen
d.

Viết: GV viết mẫu : up (quy trinh viết tương tự như viết ip)

-HS viết bảng con up. GV nhận xét, sửa lỗi cho HS .
-GV viết mẫu :búp, búp sen. HS viết bảng con. GV nhận xét và sửa lỗi cho HS.
e.

Đọc từ ngữ ứng dụng

-GV viết 4 từ ngữ ứng dụng lên bảng :
nhân dịp

chụp đèn

đuổi kịp

giúp đỡ

-HS đọc thầm, phát hiện và gạch chân trên bảng các tiếng có chứa vần mới: dịp,
kịp, chụp, giúp.
-HS đọc tiếng, từ ngữ.
-Luyện đọc toàn bài trên bảng
-Trò chơi: Tìm tiếng hoặc từ ngữ mới
Tiết 2
3.
a.

Luyện tập
Luyện đọc

-HS quan sát và nhận xét tranh trong SGK.
-HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng. Tìm tiếng có vần mới học: nhịp.
-HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng
-Luyện đọc toàn bài trong SGK
b.
c.

Luyện viết (HS viết vào vở TV1/2): ip, up, bắt nhịp, búp sen
Luyện nói theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ

Gợi ý:
-Quan sát tranh và giới thiệu việc làm của các bạn trong tranh.
-HS thảo luận nhóm, giới thiệu với các bạn trong nhóm những việc mình đã làm
để giúp đỡ cha mẹ.
-Vì sao c...
Bài 88 : ip, up
A. Mục đích yêu cầu
Học sinh đọc và viết được : ip, up, bắt nhịp, búp sen.
Đọc được đoạn thơ ứng dụng.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Giúp đỡ cha mẹ
B. Đồ dùng dạy-học
Vật thật: hoa sen , búp sen
Tranh, ảnh ( hoặc mẫu vật) minh họa từ khó, bài ứng dụng, luyện nói.
C. Các hoạt động dạy- học
I. Kiểm tra bài cũ
GV lựa chọn : Cho HS viết từ (hoặc đọc SGK, tìm từ mới)
II. Dạy -học bài mới
Tiết 1
1. Giới thiệu bài
2. Dạy vần
Ip
a. GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng: ip
b. Hs đánh vần, đọc trơn, phân tích vần ip
-HS dùng bộ chữ (nếu có) gắn ip
c. HS gắn nh trước ip và đánh dấu nặng để tạo thành tiếng mới: nhịp
-Hs đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: nhịp
-GV viết bảng : nhịp
giáo án môn tiếng việt lớp 1 - Trang 2
giáo án môn tiếng việt lớp 1 - Người đăng: Kiều Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo án môn tiếng việt lớp 1 9 10 518