Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng việt lớp 4

Được đăng lên bởi bvhhuynh57
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TËp lµm v¨n :
¤N :KÓ chuyÖn vµ nh©n vËt trong chuyÖn
A- Môc ®Ých yªu cÇu:
- Cñng cè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn. Ph©n biÖt v¨n kÓ chuyÖn víi c¸c lo¹i v¨n
kh¸c
- BiÕt x©y dùng mét bµi v¨n kÓ chuyÖn
B- §å dïng d¹y häc:
GV : Néi dung «n.
HS: Vë BTTV
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
I- Tæ chøc:
II- KiÓm tra:
ThÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn ?
§¸nh gi¸, cñng cè.
III- Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) H íng dÉn lµm bµi tËp :
*Bµi tËp 1(4BTTV)
- Tæ chøc ho¹t ®éng c¶ líp
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
*Bµi tËp 2(4)
Híng dÉn nh bµi 1
+ VËy bµi v¨n cã ph¶i lµ v¨n kÓ chuyÖn
kh«ng ? V× sao ?
*Bµi tËp 1(5)
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
*Bµi tËp 1(8)
Nªu yªu cÇu?
- Tæ chøc cho häc sinh tËp tr¶ lêi c©u
hæi
- GV nhËn xÐt
*Bµi tËp 2(8) §äc yªu cÇu?
Híng dÉn nh bµi 1
HS lh¸ ®äc bµi cña m×nh?
NhËn xÐt, khen nh÷ng em lµm tèt
- H¸t
2 em.
NhËn xÐt.
- Häc sinh nghe
- 1 em ®äc néi dung bµi tËp
- 1 em kÓ chuyÖn : Sù tÝch Hå Ba BÓ
- Lµm miÖng
- C¸c em bæ xung, nhËn xÐt
- Líp ®äc thÇm , tr¶ lêi c©u hái
- Kh«ng cã nh©n vËt.
- Kh«ng v× kh«ng cã nh©n vËt.Kh«ng kÓ nh÷ng
sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt.
- 2 em ®äc yªu cÇu.
- Lµm vë
- 2 - 3 em ®äc
- 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp
- C¶ líp ®äc thÇm, lµm bµi vµo vë BTTV
- 2 em
- 2 em nªu tríc líp.
Lµm vë nh bµi 1
- 2 - 3 em ®äc bµi
NhËn xÐt.
D Ho¹t ®éng nèi tiÕp :
- NhËn xÐt giê häc
- VÒ nhµ häc thuéc ghi nhí, vËn dông lµm bµi
Giáo án môn tiếng việt lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tiếng việt lớp 4 - Người đăng: bvhhuynh57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo án môn tiếng việt lớp 4 9 10 573