Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán Đại số lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 12
Bài 4: Đường tiệm cận
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
– Biết định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
– Biết cách tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
2. Về kỹ năng:
– Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
3. Về tư duy và thái độ:
– Tự giác, tích cực trong học tập.
– Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây
dựng
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập .
2. Chuẩn bị của Học sinh: Sách giáo khoa; Kiến thức về giới hạn.
III. Phương pháp:
Dùng các phương pháp gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, hoạt động
nhóm..
IV. Tiến trình bài học:
Tiết 9
1. Kiểm tra bài cũ: Tính các giới hạn sau:
1
 ...,
x   x
2x  1
lim
x   x  2
lim

1
 ...,
x   x
lim

lim

x 0

1
 ...,
x

Giáo viên cho hs nhận xét và chính xác hóa lời giải

lim

x 0

1
2x  1
 ... lim
x   x  2
x

2. Bài mới
Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa tiệm cận ngang
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

+ Treo bảng phụ có vẽ đồ thị của + HS quan sát bảng phụ.
hàm số y =
tra

Ghi bảng
I-Đường tiệm cận ngang

1
.Theo kết quả kiểm
x

bài

cũ

ta

có

1
1
 0, lim  0.
x   x
x   x
lim

Điều này có nghĩa là khoảng cách
MH = |y| từ điểm M trên đồ thị
đến trục Ox dần về 0 khi M trên
các nhánh của hypebol đi xa ra vô
tận về phía trái hoặc phía
phải( hình vẽ). lúc đó ta gọi trục
Ox là tiệm cận ngang của đồ thị
hàm số y =

1
.
x

* Định nghĩa 1:SGK

+ Nhận xét khi M dịch
chuyển trên 2 nhánh của đồ
thị qua phía trái hoặc phía
phải ra vô tận thì MH = y
dần về 0

Hoành độ của M   thì
+Cho HS định nghĩa tiệm cận
MH = |y|  0 .
ngang.(treo bang
phụ vẽ hình
1.7 trang 29 sgk để học sinh quan
sát)
+Chỉnh sửa và chính xác hoá định
nghĩa tiệm cận ngang.

HS đưa ra định nghĩa.

Hoạt động 2 :Tiếp cận khái niệm tiệm cận ngang.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng

-

Cho HS hoạt động nhóm.

+ Đại diện nhóm 1 lên trình bày Ví dụ 1: Tìm tiệm cận
câu 1, nhóm 2 trình bày câu 2
ngang của đồ thị hàm
- Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng
số.
trình bày bài tập 1,2 của VD +Đại diện hai nhóm lên giải..
2x  1
1.
1, y =
- Đại diện các nhóm còn lại
nhận xét.
- GV chỉnh sữa và chính xác
hoá.
- Cho HS hoạt động nhóm.

3x  2

2,

y=

x2 1
x

Ví dụ 2:Tìm tiệm cận
đứng và tiệm cận ngang
của các hàm số sau:

Đại diện nhóm ở dưới nhận xét. +HS ; Hàm số hữu tỉ có tiệm cận
x2 1
1,
y
=
ngan...
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 12
Bài 4: Đường tiệm cận
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
– Biết định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
– Biết cách tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
2. Về kỹ năng:
– Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
3. Về duy thái độ:
– Tự giác, tích cực trong học tập.
– Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây
dựng
II. Chuẩn bị của giáo viên học sinh:
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập .
2. Chuẩn bị của Học sinh: Sách giáo khoa; Kiến thức về giới hạn.
III. Phương pháp:
Dùng các phương pháp gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải quyết vấn đề, hoạt động
nhóm..
IV. Tiến trình bài học:
Tiết 9
1. Kiểm tra bài : Tính các giới hạn sau:

x
x
1
lim
...,

x
x
1
lim
...,
x
x
1
lim
0
...,
x
x
1
lim
0
...
2
12
lim

x
x
x
2
12
lim

x
x
x
Giáo viên cho hs nhận xét và chính xác hóa lời giải
Giáo án môn Toán Đại số lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán Đại số lớp 12 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án môn Toán Đại số lớp 12 9 10 379