Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn toán lớp 5

Được đăng lên bởi Đạt Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán
Kiểm tra bài cũ:

Điền dấu <; = ; > thích hợp vào ô trống:

2dm 7cm
2

2

5dm2 79cm2

=

<

207cm2

6dm2

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Héc - ta
Héc – ta viết tắt là: ha

1ha = 1hm2
1ha = 10
………
000 m2

Lớn hơn mét
vuông
km2

8 ha
( Tám héc-ta )

90 000 2
9 ha = ……….m

hm2

Mét
vuông
dam

m2

Bé hơn mét vuông
dm2

cm2

mm2

2

1703 ha
( Một nghìn bảy trăm linh ba héc-ta )

120 000 m2 = 12
…ha

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Hec ta
Luyện tập
Bài 1 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 ha = 5..…..
000 m2

40 000 m2
a) 4 ha = ….
20 ha = 200
……….
000 m

2

1 km2 = ……….
100 ha
15km = ……….
15 00 ha
2

6 ha
b) 60 000 m2 = …….
80 ha
800 000m2 = …….

1

2

2
ha
=
100
..…..
m
100
1
2
10 ha
km
= …….
10

3
2
75 ha
km
= …….
4

1800ha = ..…..
18 km2
27 000ha = ..…..
270 km2

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Hec ta
Luyện tập
Bài 1/29: Viết số thích hợp vào chỗ trống
Bài 2/30: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy
viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn
vị là ki-lô-mét vuông ?
Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích: 22 200 ha

Diện tích rừng Cúc Phương
2
22 200ha = ………..km
222

Diện tích: . . . Km2 ?

Đáp số: 222 km2

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Hec ta
Luyện tập
Bài 1/29 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 2/30:
Bài 3/30 :Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 85 km2 < 850 ha

S

b) 51ha > 60 000 m2
c) 4dm2 7cm2 = 4 7 dm2

Đ

10

S

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Hec ta
Luyện tập
Bài 1/29 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 2/30:
Bài 3/30 :Đúng ghi Đ, sai ghi S
Bài 4/30: Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà1
chính của trường được xây dựng trên mảnh đất bằng
40
diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây
tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?
Tóm tắt:

12
S trường : ……..
S mảnh đất : …

ha
1
40

S trường?

? m2

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
Toán : Hec ta
Luyện tập
Bài 1/29 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 2/30:
Bài 3/30:
Bài 4/30:

Bài giải

120 000
2
Đổi 12 ha = ……………m
Diện tích mảnh đất để xây toà nhà là :
2
3 000
120 000 : 40 = ………….(m
)

Đáp số: 3 000 m2

Trò chơi Rung chuông vàng
Luật chơi như sau:
- Bốn dãy tham gia chơi trò chơi. Mỗi dãy một đội.
- Khi có đề bài, sau 20 giây, các em chỉ việc chọn đáp án đúng
viết Đ hoặc sai viết S vào bảng con. Sau khi hết giờ tất cả đều giơ
bảng lên.
- Bạn nào chọn sai thì không được tham gia chơi vòng tiếp theo.
- Sau 4 vòng chơi, đội nào còn nhiều bạn thì đội đó thắng cuộc.

16
11
15
17
18
13
0
5
2
4
BẮT 10
ĐẦU
9
14
1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn toán lớp 5 - Người đăng: Đạt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo án môn toán lớp 5 9 10 735