Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán lớp 7

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n: §¹i 7 Gi¸o viªn: C«ng §¾c
1
Ch¬ng I : Sè h÷u thùc
TiÕt 1: TËp hîp Q c¸c h÷u
A. Môc tiªu:
+HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn h÷u trªn trôc so s¸nh c¸c h÷u tØ.
Bíc ®Çu nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè : N
Z
Q.
+HS biÕt biÓu diÔn h÷u trªn trôc sè, biÕt so s¸nh hai h÷u tØ.
B. ChuÈn cña gi¸o viªn häc sinh:
- GV:
+B¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong) ghi s¬ ®å quan gi÷a 3 tËp hîp : N, Z, Q c¸c i
tËp.
+Thíc th¼ng chia kho¶ng, phÊn mµu
-HS:
+¤n tËp c¸c kiÕn thøc: Ph©n sè ng nhau, tÝnh chÊt b¶n cña ph©n sè, qui ®ång u c¸c
ph©n sè, so s¸nh nguyªn, so s¸nh ph©n sè, biÓu diÔn nguyªn trªn trôc sè.
+GiÊy trong, bót d¹, thíc th¼ng cã chia kho¶ng.
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng y häc:
I.Ho¹t ®éng I:
T×m hiÓu ch¬ng tr×nh §¹i 7 (5 ph).
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
-Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh §¹i sè líp 7 gåm 4
ch¬ng.
-Nªu u cÇu s¸ch, ghi, vë BT, dông
häc p, ý thøc ph¬ng ph¸p häc tËp m«n
to¸n.
-Giíi thiÖu lîc ch¬ng I Sè h÷u
thùc.
Ho¹t ®éng cña häc sinh
-Nghe GV híng n.
-Ghi l¹i c¸c u cÇu cua GV ®Ó thùc hiÖn.
-Më môc lôc trang 142 SGK theo dâi.
II.Ho¹t ®éng 2:
T×m hiÓu h÷u (12 ph).
cña Gi¸o viªn
-Cho c¸c sè:
3; -0,5; 0;
3
2
;
7
5
2
-Em y viÕt mçi trªn thµnh
3 ph©n sè b»ng nã.
-Hái: Mçi trªn thÓ viÕt
thµnh bao nhiªu ph©n b»ng
nã?
-GV bæ xung vµo cuèi c¸c d·y
c¸c dÊu
cña Häc sinh
-5 HS lªn b¶ng lÇn lît viÕt
mçi sè ®· cho thµnh 3 ph©n sè
b»ng nã.
-C¸c HS kh¸c lµm vµo vë.
-Tr¶ lêi:
thÓ viÕt mçi sè trªn thµnh
sè ph©n b»ng nã.
Ghi b¶ng
1.Sè h÷u tØ:VD:
*
...
3
9
2
6
1
3
3
*
...
4
2
2
1
2
1
5,0
*
...
2
0
1
0
1
0
0
*
...
6
4
6
4
3
2
3
2
*
...
14
38
7
19
7
19
7
5
2
líp 6 ta ®· biÕt: c ph©n
b»ng nhau c¸c c¸ch viÕt
kh¸c nhau cña cïng mét sè,
®ã ®îc
gäi lµ sè h÷u tØ. VËy c¸c
trªn:
3; -0,5; 0;
3
2
;
7
5
2
®Òu
h÷u tØ.
-Hái: VËy thÕ nµo h÷u tØ?
-Giíi thiÖu tËp hîp c¸c h÷u
-Tr¶ lêi: Theo ®Þnh nghÜa trang
5 SGK.
-§Þnh nghÜa:
h÷u viÕt ®îc díi
d¹ng ph©n sè víi a, b
Z, b
0
-KÝ hiÖu p hîp h÷u tØ:Q
*
5
3
10
6
6,0
*
Giáo án môn Toán lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán lớp 7 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Giáo án môn Toán lớp 7 9 10 722