Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn toán tiểu học

Được đăng lên bởi Ngọc Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Năm học 2015 – 2016

Tuần 16
Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015
Người dạy : Nguyễn Thị Bích Ngọc
Toán
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
I.Mục tiêu :
- Học sinh giải thành thạo 2 dạng toán về tỉ số phần trăm; tìm số phần trăm của 1 số, tìm 1 số khi
biết số phần trăm của nó. Tìm thạo tỉ số phần trăm giữa 2 số.
- Rèn kĩ năng trình bày bài.
- Giúp HS có ý thức học tốt.
II.Nội dung
Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của
a) 8 và 60
b) 6,25 và 25
Bài 2: Một người bán hàng đã bán được 450.000 đồng tiền hàng, trong đó lãi chiếm 12,5% tiền
vốn. Tính tiền vốn?
Bài 3: Một đội trồng cây, tháng trước trồng được 800 cây, tháng này trồng được 960 cây. Hỏi so
với tháng trước thì tháng này đội đó đã vượt mức bao nhiêu phần trăm ?
Bài 4: Tính tỉ số % của a và b điền số vào chỗ ............
a
b
%
...
35
40%
27
......
15%

Môn: Tiếng Việt:
1
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lớp 5B

Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Năm học 2015 – 2016

I. Chính tả: Thầy thuốc như mẹ hiền (đoạn 1)
II. Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC.
- Củng cố cho học sinh những kiến thức về các vốn từ mà các em đã được học.
- Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo.
- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.
II.Nội dung
Bài tập 1 : Đặt câu với mỗi từ sau đây :
a) Nhân hậu.
b) Trung thực.
c) Dũng cảm.
d) Cần cù.
Bài tập 2 : Tìm những từ trái nghĩa với từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
a) Nhân hậu.
b) Trung thực.
c) Dũng cảm.
d) Cần cù.
Bài tập 3: XÕp c¸c tõ trong ®o¹n trÝch vµo b¶ng ph©n lo¹i díi ®©y:
Xu©n ®i häc qua c¸nh ®ång lµng .Trêi m©y s¸m xÞt, ma ng©u r¶ rÝch .§ã ®©y cã bãng ngêi ®i
th¨m ruéng hoÆc be bê.Xu©n rãn rÐn bíc trªn con ®êng lÇy léi.
Lời giải

Danh tõ
Xu©n,trêi,
m©y,con ®êng,
bãng ngêi,
ruéng,

§éng tõ
®i häc,
cã,®i,
th¨m,be,
bíc,

TÝnh tõ Q hÖ tõ
x¸m xÞt, hoÆc
r¶ rÝch,
rãn rÐn,
lÇy léi.

Tuần 21
2
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lớp 5B

Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Năm học 2015 – 2016

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2016
Người dạy : Nguyễn Thị Bích Ngọc
Toán (Thực hành)
LUYỆN TẬP TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
I.Mục tiêu :
- Củng cố cách tính chu vi, đường kính, bán kính của hình tròn.
- Rèn kĩ năng trình bày bài.
- Giúp HS có ý thức học tốt.
II.Nội dung
Bµi 1:TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn cã b¸n kÝnh r :
3
c) r = 5 dm

a) r =6 cm
b) r = 0,5 m
Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn cã ®êng kÝnh d:
2
c) d = 5 dm

a) d =15 cm
b) d = 0,2 m
Bµi 3: TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn t©m O, ®êng kÝnh b»ng ®é dµi c¹nh h×nh vu«ng ABCD, biÕt h×nh
vu«ng cã c¹nh 5 cm.
A
B
5cm

...



 !"!
#
$%&'()*+,+-./0123)45678
+98:!;
 ! "#$" #%& '( ) *( +,- *.
/0 ( +,12* "# '( 3,2
<45.6 */!7/!2
<89:1; <  2
++9=
=* '( +,
,>?%!
/>-%!
=@A /!BC/BDE2BF &!- #B1GC0-H &
%2I &%J
>=@A BA FK7-  L FBD?K7- !7 FBDMK72N#
%L  L * !7BAB1BC%D </,#O( J
? =I 'H+,,%!/B&%!#P222222222222
, / H
222 Q EH
R 222222 H
@S= @/A =
7TUVI WLV
giáo án môn toán tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn toán tiểu học - Người đăng: Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án môn toán tiểu học 9 10 898