Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tự nhiên và xã hội : Bàn tay nặn bột

Được đăng lên bởi Tin Tin
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng TH Soá 1 Nhôn Hưng

Naêm hoïc: 2013-2014

Môn : Tự nhiên và Xã hội
Tiết 2
BỘ XƯƠNG
A.Mục tiêu :
- Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng xương chính của bộ xương: xương đầu, xương mặt, xương
sườn, xương sống, xương tay, xương chân.
B. Phương pháp dạy học: Quan sát tranh ảnh, nghiên cứu tài liệu, bàn tay nặn bột.
C.Đồ dùng dạy học :
Tranh vẽ bộ xương
D. Các hoạt động dạy-học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’ I.Ổn định :
-Lớp hát
4’ II. Kiểm tra bài cũ : 2 HS
-TLCH về nội dung tiết trước
III.Bài mới :
1’ 1. Giới thiệu bài : Bộ xương
2. Baì giảng:
2’ B1 :GV đưa ra tình huống có vấn đề và đặt câu hỏi
nêu vấn đề toàn bài học.
-Cho HS xem 1 số tranh vẽ về hoạt động của người.
-Xem 1 số tranh vẽ về hoạt động của
người
-Em biết những gì về xương và khớp xương?
-Làm việc cá nhân, ghi vào vở thực
hành.
2’ B2: Trình bày ý kiến ban đầu của HS
Cho HS trình bày những hiểu biết ban đầu về bộ 1 số HS trình bày
xương.
3’ B3: Đề xuất các câu hỏi:
Em hãy nêu những gì chưa biết về xương và khớp -Làm việc cá nhân, viết các câu hỏi
xương.
vào giấy
- Cho các nhóm tổng hợp ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi.
-Chốt câu hỏi của các nhóm.
Dự kiến các câu hỏi như sau:
1. Trên cơ thể có những xương và khớp xương nào?
2. Hình dạng các xương có giống nhau không?
3. Xương và các khớp xương làm nhiệm vụ gì?
4. Nếu bị gãy xương thì sẽ như thế nào?
12’ B4 : Đề xuất các phương án nghiên cứu
Hướng dẫn, gợi ý HS để tìm câu trả lời cho các câu hỏi
ở B3.
Cho các nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi
-Quan sát tranh vẽ bộ xương và trả
lời câu hỏi
5’ B5 : Rút ra kiến thức
-Cho HS kết luận về bộ xương.
-HS nêu kết luận về bộ xương
-Hướng dẫn HS so sánh lại các ý kiến ban đầu của HS -So sánh lại các ý kiến ban đầu
ở B2.
GV chốt ý.
5’ 3. Củng cố – dặn dò:
HS chỉ và nói tên 1 số xương và khớp xương.
-1 số HS lên bảng
* Liên hệ thực tế:
-Để xương phát triển tốt các em phải làm gì?
Ngồi, đi, đứng đúng tư thế. Không
mang vác các vật nặng. Ăn uống đầy
- Nhận xét tiết học.
đủ.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Vũ Tâm
2A

Lôùp

Tröôøng TH Soá 1 Nhôn Hưng

Naêm hoïc: 2013-2014

Rút kinh nghiệm :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Giaùo vieân: Nguyễn Thị Vũ Tâm
2A

Lôùp

Tröôøng TH Soá 1 Nhôn Hưng

Naêm hoïc: 2013-2014

Môn : Tự nhiên và Xã hội
Tiết 5
CƠ QUAN TI ÊU H ÓA
A.Mục tiêu :
- Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hoá trên tranh vẽ hoặc mô hình.
B.Đồ dùng dạy học :
Tranh vẽ cơ quan tiêu hoá.
C. Các hoạt động dạy-học :
T...
Tröôøng TH Soá 1 Nhôn Hưng Naêm hoïc: 2013-2014

  X

-Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng xương chính của bộ xương: xương đầu, xương mặt, xương
sườn, xương sống, xương tay, xương chân.
 !"#"$%&': Quan sát tranh ảnh, nghiên cứu tài liệu, bàn tay nặn bột.
()*$+!$%&'
Tranh vẽ bộ xương
,(#-%.!$%&/'
 0-%.!123 0-%.!1204
1’
4’
1’
2’
2’
3’
12’
5’
5’
56.7
5589:;2<= 2 HS
555:> :
?>@< : Bộ xương
2A!B!:
? :3.2;2AC!DE.F.GHI
E.F-<'
-Cho HS xem 1 số tranh vẽ về hoạt động của người.
-Em biết những gì về xương và khớp xương?
;A<&JK<2.L1204
Cho HS trình bày những hiểu biết ban đầu về b
xương.
M)FNE#HI
Em hãy nêu những chưa biết về xương khớp
xương.
- Cho các nhóm tổng hợp ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi.
-Chốt câu hỏi của các nhóm.
Dự kiến các câu hỏi như sau:
1. Trên cơ thể có những xương và khớp xương nào?
2. Hình dạng các xương có giống nhau không?
3. Xương và các khớp xương làm nhiệm vụ gì?
4. Nếu bị gãy xương thì sẽ như thế nào?
O)FNE#" !#!P
Hướng dẫn, gợi ý HS để tìm câu trả lời cho các câu hỏi
ở B3.
Cho các nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi
QRS;2KP
-Cho HS kết luận về bộ xương.
-Hướng dẫn HS so sánh lại các ý kiến ban đầu của HS
ở B2.
GV chốt ý.
M(1!CT$G$U
HS chỉ và nói tên 1 số xương và khớp xương.
VW@
-Để xương phát triển tốt các em phải làm gì?
- Nhận xét tiết học.
-Lớp hát
-TLCH về nội dung tiết trước
-Xem 1 số tranh vẽ về hoạt động của
người
-Làm việc nhân, ghi vào vở thực
hành.
1 số HS trình bày
-Làm việc nhân, viết các câu hỏi
vào giấy
-Quan sát tranh vẽ bộ xương trả
lời câu hỏi
-HS nêu kết luận về bộ xương
-So sánh lại các ý kiến ban đầu
-1 số HS lên bảng
Ngồi, đi, đứng đúng thế. Không
mang vác các vật nặng. Ăn uống đầy
đủ.
Giaùo vieân: Nguyễn Thị Vũ Tâm Lôùp
2A
Giáo án môn tự nhiên và xã hội : Bàn tay nặn bột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tự nhiên và xã hội : Bàn tay nặn bột - Người đăng: Tin Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án môn tự nhiên và xã hội : Bàn tay nặn bột 9 10 928