Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi hopnguyen0409
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn: 1,2,3,…

Trêng tiÓu häc Hßa Phu B

N¨m häc 2012 2013

HỌC KÌ:I
Bài : HOẠT

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP.
Ngày dạy: ..../ ... / 2012
Tiết: 1

3. Bµi míi:I/ Môc tiªu:
- Sau bµi häc:
+ HS cã kh¶ n¨ng nhËn ra sù thay ®æi cña lång ngùc khi ta hÝt vµo,
thë ra
+ ChØ vµ nãi ®îc tªn c¸c bä phËn cña c¬ quan h« hÊp trªn s¬ ®å
+ ChØ trªn s¬ ®å vµ níi ®îc ®êng ®i cña kh«ng khÝ khi ta hÝt vµo thë
ra
+ HiÓu ®îc vai trß cña ho¹t ®éng thë ®èi víi sù sèng cña con ngêi
II/ §å dïng d¹y häc:

+ C¸c bøc tranh in trong

III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:

SGK ®îc phãng to

1. æn ®Þnh tæ chøc: H¸t, kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra ®å dïng cña HS
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

a) Giíi thiÖu bµi:( Khëi ®éng)
- GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi
- Ghi bµi lªn b¶ng
b) Néi dung:
- HS thùc hµnh thë s©u vµ nhËn biÕt sù * Thùc hµnh thë s©u:
thay ®æi lång ngùc khi ta hÝt vµo thËt s©u - GV híng dÉn HS c¸ch thë s©u: “ BÞt mòi
vµ thë ra hÕt søc
nÝn thë”
- GV híng dÉn HS ch¬i trß ch¬i:
- HS thùc hiªn ®éng t¸c “bÞt mòi nÝn thë”. + Yªu cÇu c¶ líp thùc hµnh vµ TLCH: C¸c
NhËn xÐt:
em cã c¶m gi¸c nh thÕ nµo?
Thë gÊp h¬n vµ s©u h¬n b×nh thêng
- Gäi 3 HS lªn b¶ng thë s©u
- 3 HS lªn b¶ng thë s©u nh h×nh 1 trang 4
®Ó c¶ líp quan s¸t
- C¶ líp ®øng t¹i chç ®Æt tay lªn ngùc vµ
thùc hiÖn hÝt vµo thËt s©u vµ thë ra hÕt
søc
- NhËn xÐt sù thay ®æi cña lång ngùc khi
- Lång ngùc phång lªn, nÑp xuèng ®Òu hÝt thë?
®Æn ®ã lµ cö ®éng h« hÊp: hÝt, thë
- Khi hÝt vµo lång ngùc phång lªn v× phæi - So s¸nh lång ngùc khi hÝt vµo thë ra?
nhËn nhiÒu kh«ng khÝ nªn phæi c¨ng lªn...
Khi thë ra hÕ søc l«ng ngùc xÑp xuèng v×
®· ®a hÕt kh«ng khÝ ra ngoµi
- HS nhËn xÐt, bæ sung
- Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung
- HS theo dâi, nh¾c l¹i ®Ò bµi

Vâ Huyên Thanh- Trêng tiÓu häc Hoa Phu B -

Trang :1

Trêng tiÓu häc Hßa Phu B

TuÇn: 1,2,3,…

N¨m häc 2012 2013

- GV chèt l¹i kÕt luËn ®óng
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi nhãm 2
* Quan s¸t tranh SGK
+ HS 1: B¹n h·y chØ vµo c¸c h×nh vÏ nãi tªn - Bíc 1: Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm 2, 1 HS
c¸c bé phËn cña c¬ quan h« hÊp?
hái, 1 HS tr¶ lêi qua h×nh vÏ
+ HS 2: ChØ vµo h×nh vÏ ®ång thêi nãi tªn
c¸c bé phËn?
+ HS 1: B¹n h·y chØ ®êng ®i cña kh«ng
khÝ?
+ HS 2: ChØ vµo h×nh vÏ vµ tr¶ lêi
+ HS 1: §è b¹n mòi dïng ®Ó lµm g×?
+ HS 2: Mòi dïng ®Ó thë....
+ HS 1: PhÕ qu¶n, khÝ qu¶n cã chøc n¨ng
g×?
+ HS 2: DÉn khÝ
- GV treo tranh ®· phãng to lªn b¶ng
- Mét sè cÆp quan s¸t h×nh vµ hái ®¸p tríc - Gäi 3 cÆp HS lªn hái vµ tr¶ lêi
líp vÒ nh÷ng vÊn ®Ò võa th¶o luËn ë trªn
nhng c©u hái cã thÓ...
Tr êng tiÓu häc Hßa Phu B TuÇn: 1,2,3, N¨m häc 2012 2013
HỌC KÌ:I
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP.
Ngày dạy: ..../ ... / 2012
Tiết: 1
3. Bµi míi: I/ Môc tiªu:
- Sau bµi häc:
+ HS cã kh¶ n¨ng nhËn ra thay ®æi cña lång ngùc khi ta hÝt vµo,
thë ra
+ ChØ vµ nãi ®îc tªn c¸c bä phËn cña c¬ quan h« hÊp trªn s¬ ®å
+ ChØ trªn ®å níi ®îc ®êng ®i cña kh«ng khÝ khi ta hÝt vµo thë
ra
+ HiÓu ®îc vai trß cña ho¹t ®éng thë ®èi víi sù sèng cña con ngêi
II/ §å dïng d¹y häc:
+ C¸c bøc tranh in trong SGK ®îc phãng to
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc: H¸t, kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra ®å dïng cña HS
HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV
- HS theo dâi, nh¾c l¹i ®Ò bµi
- HS thùc hµnh thë s©u nhËn biÕt
thay ®æi lång ngùc khi ta hÝt vµo thËt s©u
vµ thë ra hÕt søc
- HS thùc hiªn ®éng t¸c “bÞt mòi nÝn thë”.
NhËn xÐt:
Thë gÊp h¬n vµ s©u h¬n b×nh thêng
- 3 HS lªn ng thë u nh h×nh 1 trang 4
®Ó c¶ líp quan s¸t
- líp ®øng t¹i chç ®Æt tay lªn ngùc
thùc hiÖn hÝt vµo thËt u thë ra hÕt
søc
- Lång ngùc phång lªn, nÑp xuèng ®Òu
®Æn ®ã lµ cö ®éng h« hÊp: hÝt, thë
- Khi hÝt vµo lång ngùc phång lªn phæi
nhËn nhiÒu kh«ng khÝ nªn phæi c¨ng lªn...
Khi thë ra søc l«ng ngùc p xuèng v×
®· ®a hÕt kh«ng khÝ ra ngoµi
- HS nhËn xÐt, bæ sung
a) Giíi thiÖu bµi:( Khëi ®éng)
- GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi
- Ghi bµi lªn b¶ng
b) Néi dung:
* Thùc hµnh thë s©u:
- GV híng dÉn HS c¸ch thë s©u: BÞt mòi
nÝn thë”
- GV híng dÉn HS ch¬i trß ch¬i:
+ Yªu cÇu líp thùc hµnh TLCH: C¸c
em cã c¶m gi¸c nh thÕ nµo?
- Gäi 3 HS lªn b¶ng thë s©u
- NhËn xÐt thay ®æi cña lång ngùc khi
hÝt thë?
- So s¸nh lång ngùc khi hÝt vµo thë ra?
- Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung
Vâ Huyên Thanh- Trêng tiÓu häc Hoa Phu B - Trang :1
giáo án môn TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - Người đăng: hopnguyen0409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
giáo án môn TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 9 10 435