Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mỹ thuật

Được đăng lên bởi phanngat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường tiểu học Hoàng Diệu

MÜ ThuËt 3

Gi¸o ¸n

Thø năm ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2014
Bµi 12: VÏ tranh

I/ Môc tiªu

§Ò tµi Ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam

- HS t×m, chän néi dung ®Ò tµi Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam- VÏ ®îc tranh vÒ ®Ò tµi nµy
- Yªu quý, kÝnh träng thÇy gi¸o, c« gi¸o.
II/ChuÈn bÞ
GV: - Su tÇm mét sè tranh vÒ ®Ò tµi ngµy 20 - 11 vµ mét sè tranh ®Ò tµi kh¸c.
- Bµi vÏ cña häc sinh c¸c líp tríc vÒ ngµy 20 – 11.
HS : - Su tÇm tranh vÒ ngµy 20 – 11.
- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 3, bót ch×,tÈy,mµu.
III/Ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu
1.Tæ chøc. (2’)
2.KiÓm tra ®å dïng.
3.Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
T.g
05’ Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®/t
Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tranh vµ gîi ý ®Ó + HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái:
HS nhËn ra:
+ Tranh vÒ ngµy 20 - 11 cã nh÷ng
- Gi¸o viªn kÕt luËn: Cã nhiÒu c¸ch vÏ tranh h×nh ¶nh g×?+ H×nh ¶nh chÝnh, h×nh
vÒ ngµy 20 -11, Tranh thÓ hiÖn ®îc kh«ng
¶nh phô?
khÝ cña ngµy lÔ; C¶nh nhén nhÞp, vui vÎ cña + Mµu s¾c
gi¸o viªn vµ HS; Mµu s¾c rùc rì cña ngµy lÔ
(quÇn ¸o, hoa ....);T×nh c¶m yªu quý cña HS
®èi víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
10 Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ
+ VÏ h×nh ¶nh chÝnh, chó ý ®Õn c¸c d¸ng ng- + VÏ c¸c h×nh ¶nh phô.
êi cho tranh sinh ®éng- Gi¸o viªn cho xem
+ VÏ mµu theo ý thÝch.
mét sè bµi vÏ cña HS líp tríc ®Ó c¸c em häc
tËp c¸ch vÏ.
+ Chó ý c¸ch vÏ h×mh ¶nh chÝnh ®Ó
15’ Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
- GV yªu cÇu HS.
lµm næi bËt n/dung.
- GV ®Õn tõng bµn ®Ó híng dÉn.
+ VÏ mµu kÝn tranh vµ cã ®Ëm nh¹t.
03’ Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.
- Gi¸o viªn gîi ý häc sinh nhËn xÐt bµi vÏ vÒ:
+ Néi dung (râ hay cha râ). C¸c h×nh ¶nh (sinh ®éng).
+ Mµu s¾c (t¬i vui).
- Häc sinh t×m tranh mµ m×nh thÝch vµ xÕp lo¹i theo c¶m nhËn riªng.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn häc tËp cña líp vµ khen ngîi HS cã tranh ®Ñp.
DÆn dß HS
- Quan s¸t c¸I b¸t vÒ h×nh d¸ng vµ c¸ch trang trÝ.
Thø năm ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2014
Bµi 13: VÏ trang trÝ
Trang trÝ c¸i b¸t
I/ Môc tiªu
- Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ c¸i b¸t.- Trang trÝ ®îc c¸i b¸t theo ý thÝch.
- C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸i b¸t trang trÝ.
II/ChuÈn bÞ
GV: - ChuÈn bÞ mét vµi c¸i b¸t cã h×nh d¸ng vµ trang trÝ kh¸c nhau.
- Mét sè c¸i b¸t kh«ng trang trÝ ®Ó so s¸nh.
19

Trường tiểu học Hoàng Diệu

MÜ ThuËt 3

Gi¸o ¸n

- Mét sè bµi trang trÝ c¸i b¸t cña HS c¸c líp tríc.
HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 3, bót ch×,tÈy,mµu.
III/Ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu
1.Tæ chøc. (2’)
2.KiÓm tra ®å dïng.
3.Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
T.g
05’ Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t,nhËn xÐt
- Gi¸o viªn giíi thiÖu mét s...
Trường tiểu học Hoàng Diệu Gi¸o ¸n
MÜ ThuËt 3
Thø năm ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2014
i 12: VÏ tranh
§Ò tµi Ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam
I/ Môc tiªu
- HS t×m, chän néi dung ®Ò tµi Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam- VÏ ®îc tranh vÒ ®Ò tµi nµy
- Yªu quý, kÝnh träng thÇy gi¸o, c« gi¸o.
II/ChuÈn bÞ
GV: - Su tÇm mét sè tranh vÒ ®Ò tµi ngµy 20 - 11 vµ mét sè tranh ®Ò tµi kh¸c.
- Bµi vÏ cña häc sinh c¸c líp tríc vÒ ngµy 20 – 11.
HS : - Su tÇm tranh vÒ ngµy 20 – 11.
- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 3, bót ch×,tÈy,mµu.
III/Ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu
1.Tæ chøc. (2’)
2.KiÓm tra ®å dïng.
3.Bµi míi.
T.g
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
05’
10
15’
Ho¹t ®éng 1
:
T×m, chän néi dung ®/t
Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tranh vµ gîi ý ®Ó
HS nhËn ra:
- Go viªn kÕt luËn: Cã nhu ch vÏ tranh
ngµy 20 -11, Tranh t hiÖn ®îc kng
khÝ a ny lÔ; nh nhén nhÞp, vui vÎ a
gi¸o viªn vµ HS; Mµu s¾c rùc rì a ngµy lÔ
(qn ¸o, hoa ....);nh m yªu quý a HS
®èi i thÇy gi¸o, go.
Ho¹t ®éng 2
: C¸ch vÏ
+ VÏ h×nh ¶nh chÝnh, chó ý ®Õn c¸c d¸ng ng-
êi cho tranh sinh ®éng- Gi¸o viªn cho xem
mét sè bµi vÏ cña HS líp tríc ®Ó c¸c em häc
tËp c¸ch vÏ.
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
- GV yªu cÇu HS.
- GV ®Õn tõng bµn ®Ó híng dÉn.
+ HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ Tranh vÒ ngµy 20 - 11 cã nh÷ng
h×nh ¶nh g×?+ H×nh ¶nh chÝnh, h×nh
¶nh phô?
+ Mµu s¾c
+ VÏ c¸c h×nh ¶nh phô.
+ VÏ mµu theo ý thÝch.
+ Chó ý c¸ch vÏ h×mh ¶nh chÝnh ®Ó
lµm næi bËt n/dung.
+ VÏ mµu kÝn tranh vµ cã ®Ëm nh¹t.
03’
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.
- Gi¸o viªn gîi ý häc sinh nhËn xÐt bµi vÏ vÒ:
+ Néi dung (râ hay cha râ). C¸c h×nh ¶nh (sinh ®éng).
+ Mµu s¾c (t¬i vui).
- Häc sinh t×m tranh mµ m×nh thÝch vµ xÕp lo¹i theo c¶m nhËn riªng.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ tinh thÇn häc tËp cña líp vµ khen ngîi HS cã tranh ®Ñp.
DÆn dß HS
- Quan s¸t c¸I b¸t vÒ h×nh d¸ng vµ c¸ch trang trÝ.
Thø năm ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2014
Bµi 13: VÏ trang trÝ
Trang trÝ i t
I/ Môc tiªu
- Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ c¸i b¸t.- Trang trÝ ®îc c¸i b¸t theo ý thÝch.
- C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸i b¸t trang trÝ.
II/ChuÈn bÞ
GV: - ChuÈn bÞ mét vµi c¸i b¸t cã h×nh d¸ng vµ trang trÝ kh¸c nhau.
- Mét sè c¸i b¸t kh«ng trang trÝ ®Ó so s¸nh.
19
Giáo án mỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mỹ thuật - Người đăng: phanngat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo án mỹ thuật 9 10 339