Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mỹ thuật lớp 2

Được đăng lên bởi phanngat
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2

Baøi 1: VEÕ TRANG TRÍ – VEÕ ÑAÄM, VEÕ NHAÏT
I. MUÏC TIEÂU:
KT : hs nhaän bieát ñöôïc 3 ñoä ñaäm nhaït chính laø ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït
KN : hs taïo ñöôïc nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, veõ tranh
TÑ : hs hieåu ñöôïc söï phong phuù cuûa maøu saéc trong caùch theå hieän veõ maøu, taïo höùng
thuù vaø nieàm yeâu thích moân hoïc
II. CHUAÅN BÒ:
GV : Tranh veõ, tranh maãu 3 boâng hoa
HS : Vôû taäp veõ, buùt maøu
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Haùt
1) OÅn ñònh: (1’)
2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’)
- GV kieåm tra vôû taäp veõ, buùt chì, maøu veõ,
goâm cuûa hs
3) Daïy hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi: (1’)
- Trong tranh veõ thöôøng coù nhieàu maøu khaùc
nhau, coù maøu ñaäm, maøu lôït, ta goïi ñoù laø caùc
saéc ñoä. Trong tieát hoïc naøy,coâ seõ höôùng daãn
caùc em tìm hieåu veà caùc saéc ñoä qua baøi “veõ
ñaäm, veõ nhaït”
HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
Gv ghi töïa ñeà leân baûng
Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT (5’)
Hs traû lôøi:
Phöông phaùp tröïc quan, hoûi ñaùp
- Veõ 3 quaû boùng coù 3 maøu khaùc
Gv treo tranh 1 (veõ 3 quaû boùng maøu ñoû, xanh da
nhau
trôøi, vang nhaït), hoûi:
- Quaû boùng 1 coù maøu ñaäm hôn
- Tranh veõ gì?
quaû boùng 2
- Maøu saéc quaû boùng 1 so vôùi quaû boùng 2 thì - Quaû boùng 2 coù maøu ñaäm hôn
nhö theá naøo?
quaû boùng 3
- Maøu saéc quaû boùng 2 so vôùi quaû boùng 3 thì - Maøu ñoû
nhö theá naøo?
- Maøu xanh da trôøi
- Maøu naøo ñaäm nhaát?
- Maøu vaøng
- Maøu naøo ñaäm vöøa?
Nghe
- Maøu naøo nhaït?
Gv choát : Nhö vaäy caùc maøu khaùc nhau coù theå coù
caùc saéc ñoä khaùc nhau
Quan saùt
Gv treo tranh 2 (veõ hình chöõ nhaät maøu xanh laù
caây coù 3 phaàn baèng nhau,ñöôïc toâ cuøng 1 maøu
nhöng vôùi 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït )
Gv hoûi:

-

Hình chöõ nhaät
Maøu xanh laù caây

- Ñaây laø hình gì?
- Hình naøy coù maøu gì?
- Hình naøy ñöôïc chia thaønh maáy phaàn?
- Maøu saéc cuûa phaàn 1 nhö theá naøo so vôùi
phaàn 2?
-

- Goàm 3 phaàn
- Maøu saéc cuûa phaàn 1 ñaäm hôn
maøu saéc cuûa phaàn 2
- Maøu saéc cuûa phaàn 2 ñaäm hôn
maøu saéc cuûa phaàn 3

Maøu saéc phaàn 2 nhö theá naøo so vôùi phaàn 3?

Gv choát : nhö vaäy, cuøng 1 maøu cuõng coù caùc saéc
ñoä khaùc nhau
Gv hoûi tieáp:
- Vaäy trong tranh naøy coù maáy saéc ñoä maøu
khaùc nhau?
- Ñoù laø nhöõng saéc ñoä naøo?

- 3 saéc ñoä maøu khaùc nhau
- Ñoù laø 3 saéc ñoä: ñaäm, ñaäm vöøa,
nhaït

Gv toùm taét:
- Trong tranh aûnh coù raát nhieàu ñoä ñaäm ...
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2
Baøi 1: VEÕ TRANG TRÍ – VEÕ ÑAÄM, VEÕ NHAÏT
I. MUÏC TIEÂU:
KT : hs nhaän bieát ñöôïc 3 ñoä ñaäm nhaït chính laø ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït
KN : hs taïo ñöôïc nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, veõ tranh
: hs hieåu ñöôïc söï phong phuù cuûa maøu saéc trong caùch theå hieän veõ maøu, taïo höùng
thuù vaø nieàm yeâu thích moân hoïc
II. CHUAÅN BÒ:
GV : Tranh veõ, tranh maãu 3 boâng hoa
HS : Vôû taäp veõ, buùt maøu
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1) OÅn ñònh: (1’)
2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’)
- GV kieåm tra vôû taäp veõ, buùt chì, maøu veõ,
goâm cuûa hs
3) Daïy hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi: (1’)
- Trong tranh veõ thöôøng coù nhieàu maøu khaùc
nhau, coù maøu ñaäm, maøu lôït, ta goïi ñoù l caùc
saéc ñoä. Trong tieát hoïc naøy,coâ seõ höôùng daãn
caùc em tìm hieåu veà caùc saéc ñoä qua baøi “veõ
ñaäm, veõ nhaït”
Gv ghi töïa ñeà leân baûng
Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT (5’)
Phöông phaùp tröïc quan, hoûi ñaùp
Gv treo tranh 1 (veõ 3 quaû boùng maøu ñoû, xanh da
trôøi, vang nhaït), hoûi:
- Tranh veõ gì?
- Maøu saéc quaû boùng 1 so vôùi quaû boùng 2 thì
nhö theá naøo?
- Maøu saéc quaû boùng 2 so vôùi quaû boùng 3 thì
nhö theá naøo?
- Maøu naøo ñaäm nhaát?
- Maøu naøo ñaäm vöøa?
- Maøu naøo nhaït?
Gv choát : Nhö vaäy caùc maøu khaùc nhau coù theå coù
caùc saéc ñoä khaùc nhau
Gv treo tranh 2 (veõ hình chöõ nhaät maøu xanh laù
caây coù 3 phaàn baèng nhau,ñöôïc t cuøng 1 maøu
nhöng vôùi 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït )
Gv hoûi:
Haùt
HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
Hs traû lôøi:
- Veõ 3 quaû boùng c 3 maøu khaùc
nhau
- Quaû boùng 1 coù maøu ñaäm hôn
quaû boùng 2
- Quaû boùng 2 coù maøu ñaäm hôn
quaû boùng 3
- Maøu ñoû
- Maøu xanh da trôøi
- Maøu vaøng
Nghe
Quan saùt
- Hình chöõ nhaät
- Maøu xanh laù caây
Giáo án mỹ thuật lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mỹ thuật lớp 2 - Người đăng: phanngat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo án mỹ thuật lớp 2 9 10 963