Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nấu ăn

Được đăng lên bởi myphuongsh
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1947 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LYÙ THUYEÁT.
Thôøi gian thöïc hieän:.
Ngaøy soaïn: 15/10/2009

Tieát thöù: 25

BAØI 07: PHÖÔNG PHAÙP SÔ CHEÁ THÖÏC
PHAÅM KHOÂ VAØ ÖÔÙP LAÏNH
I/ MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
-Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa vieäc sô cheá
nguyeân lieäu thöïc phaåm
-Bieát ñöôïc quy trình, caùc thao taùc sô cheá, taïo hình nguyeân lieäu
-Naém ñöôïc phöông phaùp sô cheá vaø sô cheá ñöôïc moät soá nguyeân
lieäu thöïc phaåm cuï theå
2-Thaùi ñoä:
-Coù yù thöùc laøm vieäc caån thaän, goïn saïch tieát kieäm, ñaûm baûo veä
sinh- an toaøn thöïc phaåm vaø lao ñoäng
II- PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
1-Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nghieân cöùu kyõ baøi 7 trong SGK
-Tranh aûnh giôùi thieäu veà moät soá thöïc phaåm khoâ
vaø öôùp laïnh
2-Chuaån bò cuûa hoïc sinh: -Vôû, vieát
-Ñoïc tröôùc baøi 7
III- TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp:
Thôøi gian: 1 phuùt
-Soá hoïc sinh vaéng
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Khoâng
3- Giaûng baøi môùi:
-Giôùi thieäu baøi:GV ñöa ra tranh aûnh vaø giôùi thieäu sô löôïc thöïc phaåm khoâ
vaø öôùp laïnh , GV neâu muïc tieâu baøi.
-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
TG

Noäi dung daïy hoïc

Hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng
cuûa GV
cuûa HS
HS :Laéng
I-Phöông phaùp sô cheá - GV : Nguyeân lieäu khoâ coù 2 nguyeân lieäu ñoäng- thöïc caùch ñoù laø cheá bieán khoâ nghe
19’ vaät khoâ:
hoaëc cheá bieán öôùt
1-Phöông phaùp sô cheá
ñoäng vaät khoâ:
Neáu laø nguyeâu lieäu khoâ
vaø ñeå cheá bieán khoâ thì
chæ caàn phuûi saïch ; neáu

ĐD
dạy học

cheá bieán öôùt thì laøm nôû
baèng ngaâm trong nöôùc
aám hoaëc dung dòch
muoái, nöôùc tro…, röûa
saïch roài pha thaùi, taåm
öôùp gia vò.
- Phöông phaùp sô cheá
boùng bì .

-GV giôùi thieäu boùng bì
( Tranh hoaëc vaät thaät)
H :Neâu phöông phaùp sô cheá
boùng bì ?
- GV : Toång keát nhöõng caâu
traû lôøi, boå sung yù coøn thieáu,
nhaéc hoaøn chænh phöông
phaùp sô cheá, caùc em töï ghi
vaøo vôû.
- GV : Neâu phöông phaùp sô
cheá toå yeán
-GV giôùi thieäu möïc khoâ vaø
caù khoâ ( Tranh hoaëc vaät
thaät)
H :Neâu phöông phaùp sô cheá
- Phöông phaùp sô cheá möïc khoâ vaø caùc loaïi caù
toå yeán .
khoâ ?
- Phöông phaùp sô cheá
möïc khoâ vaø caùc loaïi caù
khoâ .
+Ngaâm möïc vaøo nöôùc
laïnh 2-4 giôø, boùc maøng
voû, taùch raâu rieâng caïo
saïch cöôøm ôû raâu, boû
maét, mieäng. Tuyø theo
moùn aên cuï theå maø caét
thaùi vaø sô cheá tieáp theo.
Ví duï Möïc thaùi chæ, tieáp
tuïc boùp nöôùc göøng vaø
röôïu röûa saïch ñeå raùo.
10’ Neáu möïc thaùi mieáng
vuoâng hoaëc chöõ nhaät thì
sau khi ngaâm nöôùc laïnh
ñem khía hình vaåy roàng,
roài ngaâm nöôù...
LYÙ THUYEÁT. Tieát thöù: 25
Thôøi gian thöïc hieän:.
Ngaøy soaïn: 15/10/2009
BAØI 07: PHÖÔNG PHAÙP SÔ CHEÁ THÖÏC
PHAÅM KHOÂ VAØ ÖÔÙP LAÏNH
I/ MUÏC TIEÂU:
1- Kieán thöùc:
-Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa vieäc sô cheá
nguyeân lieäu thöïc phaåm
-Bieát ñöôïc quy trình, caùc thao taùc sô cheá, taïo hình nguyeân lieäu
-Naém ñöôïc phöông phaùp sô cheá vaø sô cheá ñöôïc moät soá nguyeân
lieäu thöïc phaåm cuï theå
2-Thaùi ñoä:
-Coù yù thöùc laøm vieäc caån thaän, goïn saïch tieát kieäm, ñaûm baûo veä
sinh- an toaøn thöïc phaåm vaø lao ñoäng
II- PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
1-Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nghieân cöùu kyõ baøi 7 trong SGK
-Tranh aûnh giôùi thieäu veà moät soá thöïc phaåm khoâ
vaø öôùp laïnh
2-Chuaån bò cuûa hoïc sinh: -Vôû, vieát
-Ñoïc tröôùc baøi 7
III- TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
1- OÅn ñònh lôùp: Thôøi gian: 1 phuùt
-Soá hoïc sinh vaéng
2- Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng
3- Giaûng baøi môùi:
-Giôùi thieäu baøi:GV ñöa ra tranh aûnh vaø giôùi thieäu sô löôïc thöïc phaåm khoâ
vaø öôùp laïnh , GV neâu muïc tieâu baøi.
-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
TG Noäi dung daïy hoïc Hoaït ñoäng
cuûa GV
Hoaït ñoäng
cuûa HS
ĐD
dạy học
19’
I-Phöông phaùp cheá
nguyeân lieäu ñoäng- thöïc
vaät khoâ:
1-Phöông phaùp cheá
ñoäng vaät khoâ :
Neáu laø nguyeâu lieäu khoâ
vaø ñeå cheá bieán khoâ thì
chæ caàn phuûi saïch ; neáu
- GV : Nguyeân lieäu khoâ coù 2
caùch ñoù laø cheá bieán khoâ
hoaëc cheá bieán öôùt
- HS :Laéng
nghe
Giáo án nấu ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án nấu ăn - Người đăng: myphuongsh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Giáo án nấu ăn 9 10 141