Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nghề phổ thông Tin học 11

Được đăng lên bởi vo-tran-quy
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 8358 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Trung t©m KT.TH HN-DN Ninh Giang
gi¸o ¸n
Sè: 1
Bµi 1: lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng
Sè tiÕt: 01 (Tõ tiÕt 01 ®Õn tiÕt 01).
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
TT Ngµy lªn líp T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt ko lý do Ghi chó
1
2
3
4
I/ Môc tiªu bµi d¹y ( V Ò kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é ).
- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß vµ triÓn väng cña nghÒ;
- BiÕt ®îc néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p häc tËp nghÒ;
- BiÕt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng trong nghÒ;
II/ C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc:
- Gi¸o viªn: Tµi liÖu gi¶ng d¹y, tµi liÖu tham kh¶o, ®å dïng d¹y häc,
- Häc sinh: ý thøc, th¸i ®é t×m hiÓu th«ng tin m¸y tÝnh th«ng qua s¸ch b¸o
thùc tÕ, ®å dïng häc tËp,
III/ Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:
1. æn ®Þnh líp: 3 phót
- §iÓm danh HS kiÓm tra sÜ sè líp.
- Phæ biÕn néi quy líp häc.
2. KiÓm tra bµi cò: . phót
3. Néi dung bµi gi¶ng: 40 phót.
Bµi 1. Lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng
Néi dung bµi gi¶ng
Tg
(Phót)
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
I- Giíi thiÖu
1. Tin häc vµ øng dông cña tin häc
trong ®êi sèng
3’
C«ng nghÖ th«ng tin ®ang dÇn dÇn
thay thÕ nh÷ng c«ng cô truyÒn thèng,
gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn trªn
tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc khoa häc, kÜ thuËt,
gi¸o dôc, kinh tÕ, x· héi.
- sao ngµnh tin häc ®îc h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn?
§Ó ®¸p øng yªu cÇu khai th¸c
tµi nguyªn th«ng tin-->con ngêi
tõng bíc x©y dùng ngµnh khoa
häc t¬ng øng
2. Tin häc víi c«ng t¸c v¨n phßng
10’
C«ng nghÖ th«ng tin cã ¶nh hëng rÊt
lín ®Õn c«ng viÖc trong c¸c v¨n
phßng.
- H·y so s¸nh kh¸c nhau
gi÷a v¨n phßng tríc kia v¨n
phßng ngµy nay?
Gi¸o ¸n: NghÒ tin häc v¨n phßng
11
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn C«ng §Þnh
1
Giáo án nghề phổ thông Tin học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án nghề phổ thông Tin học 11 - Người đăng: vo-tran-quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giáo án nghề phổ thông Tin học 11 9 10 332