Ktl-icon-tai-lieu

giáo án NGLL 6

Được đăng lên bởi Dương Khải
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 7607 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc

Giáo án NGLL 6

Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Mục tiêu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu về truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp.
- Phấn khởi, tự hào và trân trọng truyền thống của trường, của lớp.
- Có thói quen chấp hành đúng nội quy, kỉ luật của trường, của lớp; ra sức học
tập, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp của trường.
--------------------------------------

Tuần 4
Tiết 1

Ngày soạn: 12/09/2011
Ngày dạy: 14/09/2011

THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.
- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Hiểu cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
- Bước đầu có ý thức xây dựng lớp và tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.
- Rèn ý thức nhận nhiệm vụ và tham gia các hoạt động chung.
II. Nội dung và hình thức
1/ Nội dung
- Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.
- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
- Bầu cán bộ lớp: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó và cán sự bộ môn.
- Thảo luận nội quy năm học.
2/ Hình thức
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu hoặc biểu quyết.
- Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động
1/ Về phương tiện hoạt động
- Bảng nội quy nhà trường và bảng ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
- Chuẩn bị các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp.
- Bảng sơ đồ tổ chức lớp.
- Bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp.
- Bảng tổng kết năm học qua.
- Bảng phương hướng năm học mới.
2/ Về tổ chức
- GVCN cung cấp cho học sinh một bản nội quy nhà trường và nhiệm vụ năm
học mới.
- GVCN chuẩn bị bảng sơ đồ cơ cấu lớp.
Gv: Huỳnh Thị Thanh Lan

1

Năm học: 2011 - 2012

Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc

Giáo án NGLL 6

- GVCN chuẩn bị một bảng về nhiệm vụ cán bộ lớp.
+ Lớp truởng: phụ trách chung về các hoạt động của lớp + sao đỏ.
+ Lớp phó học tập: theo dõi kết quả học tập của lớp, phụ trách các cán sự lớp, có
kế hoạch cụ thể cho hoạt động của từng tuần + sao đỏ.
+ Lớp phó văn thể mỹ: phụ trách hoạt động văn nghệ, vui chơi, TDTT + sao đỏ.
+ Lớp phó LĐ – KL: phụ trách tình hình chấp hành nội quy và hoạt động lao động
của lớp + sao đỏ.
+ Các tổ trưởng: theo dõi và phụ trách chung về kỷ luật, nề nếp của tổ.
+ Các tổ phó: theo dõi về kết quả học tập của tổ để báo cáo cho lớp phó học tập
hằng tuần.
+ Cán sự bộ môn: phụ trách môn học.
+ Thư ký: Ghi biên bản các cuộc h...
Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Giáo án NGLL 6
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Mục tiêu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu về truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp.
- Phấn khởi, tự hào và trân trọng truyền thống của trường, của lớp.
- Có thói quen chấp hành đúng nội quy, kỉ luật của trường, của lớp; ra sức học
tập, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp của trường.
--------------------------------------
Tuần 4 Ngày soạn: 12/09/2011
Tiết 1 Ngày dạy: 14/09/2011
THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.
- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Hiểu cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
- Bước đầu có ý thức xây dựng lớp và tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.
- Rèn ý thức nhận nhiệm vụ và tham gia các hoạt động chung.
II. Nội dung và hình thức
1/ Nội dung
- Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.
- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
- Bầu cán bộ lớp: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó và cán sự bộ môn.
- Thảo luận nội quy năm học.
2/ Hình thức
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu hoặc biểu quyết.
- Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động
1/ Về phương tiện hoạt động
- Bảng nội quy nhà trường và bảng ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
- Chuẩn bị các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp.
- Bảng sơ đồ tổ chức lớp.
- Bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp.
- Bảng tổng kết năm học qua.
- Bảng phương hướng năm học mới.
2/ Về tổ chức
- GVCN cung cấp cho học sinh một bản nội quy nhà trường nhiệm vụ năm
học mới.
- GVCN chuẩn bị bảng sơ đồ cơ cấu lớp.
Gv: Huỳnh Thị Thanh Lan Năm học: 2011 - 2012
1
giáo án NGLL 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án NGLL 6 - Người đăng: Dương Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
giáo án NGLL 6 9 10 497