Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngoài giờ lên lớp

Được đăng lên bởi Phương Khang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn

Th¸ng 8, 9,10:Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng nhµ trêng
TuÇn 1
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011
Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp HS :
- HiÓu néi quy cña trêng vµ nhiÖm vô cña n¨m häc
- Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- TÝch cùc rÌn luyÖn, thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung: - Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- NhËn xÐt t×nh h×nh líp tuÇn 1
2. H×nh thøc: Sinh ho¹t líp: NhËn xÐt , th¶o luËn
III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - Néi quy nhµ trêng
- NhiÖm vô n¨m häc
2. Tæ chøc: - Cö HS v¨n nghÖ ( mçi tæ 1 tiÕt môc)
- Yªu cÇu HS ®äc néi quy, nhiÖm vô n¨m häc, th¶o luËn c¸c c©u hái
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
1. Sinh ho¹t líp : 10 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng:
Néi dung:
- Nh×n chung, tuy míi lµ tuÇn ®Çu tiªn nhng hÇu hÕt c¸c b¹n ®· b¾t ®Çu lµm quen víi trêng
míi, líp míi, thÇy c« míi ; thùc hiÖn t¬ng ®èi nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña trêng, líp.
- Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn 1 sè b¹n cha thËt sù nghiªm tóc trong giê häc, cßn nãi tù
do, lµm viÖc riªng...(Tâm, Linh, …)
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò : 20 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng, Líp phã v¨n nghÖ:
Néi dung:
- H¸t tËp thÓ bµi : Líp chóng ta kÕt ®oµn
- Nªu lÝ do
- T×m hiÓu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc:
+ GV nªu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
+ HS th¶o luËn c¸c c©u hái theo 4 nhãm - Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
CH1: V× sao ngêi HS ph¶i biÕt vµ hiÓu néi quy cña nhµ trêng ?
CH2: H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi ?
CH3: H·y nªu nh÷ng quy ®Þnh nhµ trêng y/c ngêi HS ph¶i thùc hiÖn?
CH4: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm ®èi víi HS ®îc nhµ trêng ghi râ trong néi quy.
- V¨n nghÖ : C¸c tæ lªn tr×nh bµy c¸c tiÕt môc VN ®· chuÈn bÞ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- GVCN tuyªn d¬ng tinh thÇn tham gia cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp.
- Nh¾c nhë HS n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt.
TuÇn 2
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011
Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp
I. Môc tiªu gi¸o dôc:
- HS hiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp
- Cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp , cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng qu¶n lÝ , tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña hs .
II. Néi dung vµ h×nh thøc häat ®éng :
1. Néi dung: - Thµnh lËp tæ nhãm
- BÇu ®éi ngò c¸n bé líp
1
Năm học: 2011-2012

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn

- X¸c ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp .
2. H×nh thøc: - H...
Gio n Hot đng ngoi gi lên lp- trưng Tiu hc Ngc Sơn
Th¸ng 8, 9,10:Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng nhµ trêng
TuÇn 1
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011
Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp HS :
- HiÓu néi quy cña trêng vµ nhiÖm vô cña n¨m häc
- Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- TÝch cùc rÌn luyÖn, thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung: - Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- NhËn xÐt t×nh h×nh líp tuÇn 1
2. H×nh thøc: Sinh ho¹t líp: NhËn xÐt , th¶o luËn
III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - Néi quy nhµ trêng
- NhiÖm vô n¨m häc
2. Tæ chøc: - Cö HS v¨n nghÖ ( mçi tæ 1 tiÕt môc)
- Yªu cÇu HS ®äc néi quy, nhiÖm vô n¨m häc, th¶o luËn c¸c c©u hái
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
1. Sinh ho¹t líp : 10 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng:
Néi dung:
- Nh×n chung, tuy míi tuÇn ®Çu tiªn nhng hÇu hÕt c¸c b¹n ®· b¾t ®Çu lµm quen víi trêng
míi, líp míi, thÇy c« míi ; thùc hiÖn t¬ng ®èi nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña trêng, líp.
- Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn 1 b¹n cha thËt nghiªm tóc trong giê häc, cßn nãi
do, lµm viÖc riªng...(Tâm, Linh, …)
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò : 20 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng, Líp phã v¨n nghÖ:
Néi dung:
- H¸t tËp thÓ bµi : Líp chóng ta kÕt ®oµn
- Nªu lÝ do
- T×m hiÓu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc:
+ GV nªu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
+ HS th¶o luËn c¸c c©u hái theo 4 nhãm - Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
CH1: V× sao ngêi HS ph¶i biÕt vµ hiÓu néi quy cña nhµ trêng ?
CH2: H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi ?
CH3: H·y nªu nh÷ng quy ®Þnh nhµ trêng y/c ngêi HS ph¶i thùc hiÖn?
CH4: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm ®èi víi HS ®îc nhµ trêng ghi râ trong néi quy.
- V¨n nghÖ : C¸c tæ lªn tr×nh bµy c¸c tiÕt môc VN ®· chuÈn bÞ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- GVCN tuyªn d¬ng tinh thÇn tham gia cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp.
- Nh¾c nhë HS n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt.
TuÇn 2
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011
Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp
I. Môc tiªu gi¸o dôc:
- HS hiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp
- Cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp , cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng qu¶n lÝ , tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña hs .
II. Néi dung vµ h×nh thøc häat ®éng :
1. Néi dung: - Thµnh lËp tæ nhãm
- BÇu ®éi ngò c¸n bé líp
Năm hc: 2011-2012
1
Giáo án ngoài giờ lên lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngoài giờ lên lớp - Người đăng: Phương Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án ngoài giờ lên lớp 9 10 80