Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ văn 6

Được đăng lên bởi myhuongnl-gmail-com
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

§inh ThÞ Nho

Trang

1

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

§inh ThÞ Nho

Trang

2

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

§inh ThÞ Nho

Trang

3

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

§inh ThÞ Nho

Trang

4

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

§inh ThÞ Nho

Trang

5

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

TU¢N 1:
TiÕt 1:
v¨n b¶n:

Thø 6 , ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2011
(TruyÒn thuyÕt)

I. MỤC TIÊU :
- Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø truyeàn thuyeát. Hieåu noäi dung, yù nghóa
vaø nhöõng chi tieát töôûng töôïng kì aûo cuûa truyeän.
- Reøn kyõ naêng ñoïc – keå chuyeän.
- HS caàn thaáy ñaây laø moät caâu chuyeän nhaèm giaûi thích nguoàn goác daân
toäc Vieät Nam, ca ngôïi toå tieân, daân toäc, qua ñoù bieåu hieän yù nguyeän
ñoaøn keát, thoáng nhaát cuûa daân toäc Vieät Nam ta.
II. KIẾN THỨC CHUẨN :
1. Kiến thức :
- Khái niệm thể loại truyền thuyết .
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền
thuyết giai đoạn đầu .
- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác
phẩm văn học dân gian thời kỳ dựng nước .
2.Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm văn bản truyển thuyết .
- Nhận ra những sự việc chính của truyện .
- Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện .
§inh ThÞ Nho
Trang
6

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6

III. HƯỚNG DẪN – THỰC HIỆN :
1 . Bµi cò:KT vë so¹n HS
2.Giôùi thieäu baøi
Truyeän “Con Roàng Chaùu Tieân” laø moät truyeàn thuyeát tieâu bieåu, môû ñaàu
cho chuoãi truyeàn thuyeát veà thôøi ñaïi caùc Vua Huøng cuõng nhö truyeàn thuyeát Vieät
Nam noùi chung. Noäi dung, yù nghóa cuûa truyeän Con Roàng Chaùu Tieân laø gì? Ñeå
theå hieän roõ noäi dung, yù nghóa aáy, truîeân ñaõ duøng nhöõng hình thöùc ngheä thuaät
ñoäc ñaùo naøo? Vì sao nhaân daân ta, qua bao ñôøi, raát töï haøo vaø yeâu thích caâu
chuyeän naøy? Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi nhöõng caâu hoûi aáy.

GV gäi 3 em ®äc v¨n b¶n (VB) theo
3 ®o¹n.
? C©u chuyÖn diÔn biÕn theo mÊy
phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo?
? Mçi ®o¹n kÓ vÒ sù viÖc g×?

GV lÇn lît cho HS gi¶i nghÜa mét sè
tõ khã.
? YÕu tè “tinh” trong c¸c tõ trªn cã
g× kh¸c so víi yÕu tè “ tinh” trong
S¬n Tinh, Thuû Tinh?

? Dùa vµo phÇn chó thÝch * SGK,
h·y tr×nh bµy c¸ch hiÓu cña em vÒ
truyÒn thuyÕt?
* GV: TruyÒn thuyÕt ViÖt Nam cã
quan hÖ chÆt chÏ víi thÇn tho¹i
( ThÇn tho¹i lµ lo¹i truyÖn d©n gian
ra ®êi sím nhÊt, cã nhiÒu yÕu tè
hoang ®êng kú ¶o). ChÊt thÇn tho¹i
trong truyÒn thuyÕt lµ sù tëng tîng
kú ¶o, bay bæng. Song kh¸c víi thÇn
tho¹i, truyÒn thuyÕt cã cèt lâi lµ sù
thËt lÞch sö, cã liªn quan víi lÞch sö
mét c¸ch ®Ëm nÐt h¬n.

I. §äc vµ t×m hiÓu v¨n b¶n
1. §äc...
Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 6
§inh ThÞ Nho
Trang
1
Giáo án ngữ văn 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngữ văn 6 - Người đăng: myhuongnl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Giáo án ngữ văn 6 9 10 594