Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Ngữ văn 7 bài 7 Bánh trôi nước.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

BÁNH TRÔI NƯỚC

A. Mục tiêu bài học:
Giúp HS:
- Hiểu được thái độ đề cao và khẳng định giá trị của phụ nữ trong thơ Hồ
Xuân Hương.
- Thấy được vẻ xinh đẹp, bản lĩnh sắt son, thân phận chìm nổi của ng ười
phụ nữ trong bài thơ này.
- Rèn kĩ năng cảm nhận thơ tứ tuyệt Đường luật.
B. Chuẩn bị:
- Đồ dùng: Bảng phụ viết bài thơ.
- Những điều cần lưu ý: HS đọc kĩ phần chú thích. Hiểu được tính đa nghĩa
trong thơ nói chung và trong thơ Hồ Xuân Hương nói riêng.
C. Tiến trình tổ chức dạy và học:
I. Ổn định tổ chức:
Lớp:

Sĩ số:

Vắng:

Lớp:

Sĩ số:

Vắng:

II. Kiểm tra:
- Đọc thuộc lòng bài thơ Sau phút chia li? Em hãy nêu giá tr ị về nội dung và
NT của bài thơ?
- Y/c: Trả lời như phần Ghi nhớ .
III. Bài mới:
Trong đội ngũ những nhà thơ nữ của thời kì trung đại Việt Nam, Hồ Xuân
Hương được coi là nhà thơ tài hoa và độc đáo nhất. Tuy cuộc đời gặp nhi ều
éo le ngang trái, nhưng những tác phẩm thơ ca của bà v ẫn th ấm đ ẫm tình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

thương con người, ngời sáng niềm tin yêu và trân trọng đối với con người,
trước hết là đối với người phụ nữ.

Hoạt động của thầy – trò

Nội dung kiến thức
I. Giới thiệu chung:

- Hs đọc chú thích về Tác giả, tác 1. Tác giả: Hồ Xuân Hương.
phẩm
- Bà là người có học, có tài làm thơ,
- GV nêu 1 vài ý chính.
cuộc đời bà gặp nhiều bi kịch.
- Bà được mệnh danh là bà chúa thơ
Nôm.
2. Tác phẩm: Bài thơ nằm trong
chùm thơ vịnh vật, vịnh cảnh
- Là bài thơ trữ tình đặc sắc, nổi
tiếng, tiêu biểu cho tư tưởng nghệ
thuật của bà.
II. Đọc - Hiểu văn bản:

- Hướng dẫn đọc: giọng vừa dịu,
vừa mạnh, vừa ngậm ngùi.
- GV đọc-hs đọc-nhận xét.
- GV giải thích từ khó.

- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.

- Về thể thơ, bài thơ này giống với
những bài thơ nào vừa học? vì sao?
- Bài thơ có nhan đề “Bánh trôi - Bánh trôi nước: chú thích sgk - 95.
nước”. Vậy em hiểu thế nào là bánh
trôi nước?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Có ý kiến cho rằng bài thơ có tính
đa nghĩa. Vậy thế nào là tính đa
- Tính đa nghĩa trong thơ: là 1 thuộc
nghĩa trong thơ?
tính của ngôn ngữ văn chương, thi
- Bài thơ có mấy nghĩa, đó là những ca nói chung.
nghĩa gì?
- Bài thơ có 2 nghĩa:
+ Nói về bánh trôi nước khi đang
được luộc chín.
+ Phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và
thân phận của người phụ nữ trong
xã hội cũ.
1. Miêu tả bánh trôi nước:
- Với nghĩa thứ nhất bánh trôi nước
đã được miêu tả như thế nào? Chú
ý các từ ngữ: trắng, tròn, chìm, nổi,
rắn nát, lòng ...
VnDoc - T i tài li u, văn b n pháp lu t, bi u m u mi n phí
BÁNH TRÔI N CƯỚ
A. M c tiêu bài h c:
Giúp HS:
- Hi u đ c thái đ đ cao kh ng đ nh giá tr c a ph n trong th H ượ ơ
Xuân H ng.ươ
- Th y đ c v xinh đ p, b n lĩnh s t son, thân ph n chìm n i c a ng i ượ ư
ph n trong bài th này. ơ
- Rèn kĩ năng c m nh n th t tuy t Đ ng lu t. ơ ườ
B. Chu n b :
- Đ dùng: B ng ph vi t bài th . ế ơ
- Nh ng đi u c n l u ý: ư HS đ c ph n chú thích. Hi u đ cnh đa nghĩa ượ
trong th nói chung và trong th H Xuân H ng nói riêng.ơ ơ ươ
C. Ti n tnh t ch c d y và h c:ế
I. n đ nh t ch c:
L p: Sĩ s : V ng:
L p: Sĩ s : V ng:
II. Ki m tra:
- Đ c thu c lòng bài th Sau phút chia li? Em hãy nêu giá tr v n i dung ơ
NT c a bài th ? ơ
- Y/c: Tr l i nh ph n Ghi nh . ư
III. Bài m i:
Trong đ i ngũ nh ng nhà th n c a th i trung đ i Vi t Nam, H Xuân ơ
H ng đ c coi nhà th tài hoa đ c đáo nh t. Tuy cu c đ i g p nhi uươ ượ ơ
éo le ngang trái, nh ng nh ng tác ph m th ca c a v n th m đ m tìnhư ơ
Giáo án Ngữ văn 7 bài 7 Bánh trôi nước.pdf - Trang 2
Giáo án Ngữ văn 7 bài 7 Bánh trôi nước.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Ngữ văn 7 bài 7 Bánh trôi nước.pdf 9 10 217