Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1

Được đăng lên bởi Cuc Dinh
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 19189 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trờng Trung Học Cơ Sở Trực Thái – Trực Ninh – Nam Định

Tuần 1 : Bài 1

Tiết 1,2 :
Tiết 3 :
Tiết 4 :
biểu đạt
Tiết 1,2 :
Ngày soạn :
Ngày dạy :

Con Rồng, cháu Tiên
Bánh chng, bánh giầy
Từ và cấu tạo từ tiếng việt
Giao tiếp, văn bản và ph ơng thức

Con Rồng, cháu Tiên
Bánh chng, bánh giầy

a. Mục tiêu :
- Hiểu định nghĩa sơ lợc về truyền thuyết.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của hai truyền thuyết : Con rồng, cháu tiên và
Bánh chng, bánh giầy.
- Hiểu ra và hiểu đợc những ý nghĩa của những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo
của hai truyện.
- Kể đợc hai truyện.
B. Chuẩn bị của GV- HS:
- Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ,
- Học sinh: Soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài Mới :
Văn bản: Con Rồng, Cháu Tiên
Hoạt động của GV- HS

Nội dung

- Gv kiểm tra bài soạn của
học sinh, giới thiệu bài mới.

* Giới thiệu bài: Cố thủ tớng Phạm Văn
Đồng nói: “Những truyền thuyết dân gian
thờng có cái cốt lõi là sự thật lịch sử mà
nhân dân ta, qua nhiều thế hệ, đã lý tởng
hóa, gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của
mình, cùng với thơ và mộng, chắp đôi cánh
của trí tởng tợng dân gian, làm nên những
tác phẩm văn hoá mà đời đời con ngời còn a
thích”.

Nội dung, ý nghĩa của truyện
con Rồng cháu Tiên là gì? Vì
sao dân gian ta qua bao đời, rất
tự hào và yêu thích câu chuyện
này?
Hoạt động 1:

I. Đọc :

- GV đọc diễn cảm một đoạn
Giáo án Ngữ Văn 6 - Đặng Thị Doanh

- Năm học 2006 -2007

1

Trờng Trung Học Cơ Sở Trực Thái – Trực Ninh – Nam Định
của văn bản.
1.Đọc văn bản:
- Có thể tạm phân truyện
thành 3 đoạn, yêu cầu 3 học
- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”
sinh đọc.
- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đờng”
- Học sinh đọc
- Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV nhận xét gắn gọn và góp
ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ
để sửa cách đọc cho học sinh.
2.Tìm hiểu chú thích:
- Phần chú thích có thể tách
riêng hoặc tiến hành khi học
- Định nghĩa truyền thuyết.
sinh đọc từng đoạn
- Truyền thuyết là loại truyện dân gian
- GV hớng dẫn học sinh nắm truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện
đợc mấy ý quan trọng trong liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
định nghĩa.
- Thờng có yếu tố tởng tợng, kỳ ảo
- Học sinh nghe.
- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của
nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật
lịch sử.
Hoạt động 2:
II. Tìm hiểu văn bản :
GV tìm những chi tiết trong
truyện thể hiện tính chất kỳ lạ
lớn lao, phi thờng về nguồn gốc
và hình dạng của Lạc Long
Quân và Âu Cơ.

- GV : Những chi tiết nào thể
hiện hành động của Lạc Long
Quân phi thờng?

- GV : Từ...
Trêng Trung Häc C¬ Së Trùc Th¸i – Trùc Ninh – Nam §Þnh
TiÕt 1,2 : Con Rång, ch¸u Tiªn
B¸nh chng, b¸nh giÇy
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :
a. Môc tiªu :
- HiÓu ®Þnh nghÜa s¬ lîc vÒ truyÒn thuyÕt.
- HiÓu néi dung, ý nghÜa cña hai truyÒn thuyÕt : Con rång, ch¸u tiªn
B¸nh chng, b¸nh giÇy.
- HiÓu ra hiÓu ®îc nh÷ng ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tëng tîng, kú ¶o
cña hai truyÖn.
- KÓ ®îc hai truyÖn.
B. ChuÈn bÞ cña GV- HS:
- Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, chuÈn bÞ b¶ng phô,
- Häc sinh: So¹n bµi.
C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò :
3. Bµi Míi :
V¨n b¶n: Con Rång, Ch¸u Tiªn
Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung
- Gv kiÓm tra bµi so¹n cña
häc sinh, giíi thiÖu bµi míi.
Néi dung, ý nghÜa cña truyÖn
con Rång ch¸u Tiªn g×?
sao d©n gian ta qua bao ®êi, rÊt
hµo yªu thÝch c©u chuyÖn
nµy?
Ho¹t ®éng 1:
- GV ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n
* G iíi thiÖu bµi : thñ tíng Ph¹m V¨n
§ång nãi: “Nh÷ng truyÒn thuyÕt d©n gian
thêng c¸i cèt lâi thËt lÞch
nh©n d©n ta, qua nhiÒu thÕ hÖ, ®· tëng
hãa, göi g¾m vµo ®ã t©m t×nh thiÕt tha cña
m×nh, cïng víi th¬ méng, ch¾p ®«i c¸nh
cña trÝ tëng tîng d©n gian, lµm nªn nh÷ng
t¸c phÈm v¨n ho¸ mµ ®êi ®êi con ngêi cßn a
thÝch”.
I. §äc :
Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 6 - §Æng ThÞ Doanh - N¨m häc 2006 -2007
1
TuÇn 1 : Bµi 1
TiÕt 1,2 :
Con Rång, ch¸u Tiªn
B¸nh chng, b¸nh giÇy
TiÕt 3
: Tõ vµ cÊu t¹o tõ tiÕng viÖt
TiÕt 4
: Giao tiÕp, v¨n bn vµ ph
¬ng thøc
biÓu ®¹t
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 - Người đăng: Cuc Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 9 10 617