Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1

Được đăng lên bởi Cuc Dinh
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 19339 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trờng Trung Học Cơ Sở Trực Thái – Trực Ninh – Nam Định

Tuần 1 : Bài 1

Tiết 1,2 :
Tiết 3 :
Tiết 4 :
biểu đạt
Tiết 1,2 :
Ngày soạn :
Ngày dạy :

Con Rồng, cháu Tiên
Bánh chng, bánh giầy
Từ và cấu tạo từ tiếng việt
Giao tiếp, văn bản và ph ơng thức

Con Rồng, cháu Tiên
Bánh chng, bánh giầy

a. Mục tiêu :
- Hiểu định nghĩa sơ lợc về truyền thuyết.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của hai truyền thuyết : Con rồng, cháu tiên và
Bánh chng, bánh giầy.
- Hiểu ra và hiểu đợc những ý nghĩa của những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo
của hai truyện.
- Kể đợc hai truyện.
B. Chuẩn bị của GV- HS:
- Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ,
- Học sinh: Soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài Mới :
Văn bản: Con Rồng, Cháu Tiên
Hoạt động của GV- HS

Nội dung

- Gv kiểm tra bài soạn của
học sinh, giới thiệu bài mới.

* Giới thiệu bài: Cố thủ tớng Phạm Văn
Đồng nói: “Những truyền thuyết dân gian
thờng có cái cốt lõi là sự thật lịch sử mà
nhân dân ta, qua nhiều thế hệ, đã lý tởng
hóa, gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của
mình, cùng với thơ và mộng, chắp đôi cánh
của trí tởng tợng dân gian, làm nên những
tác phẩm văn hoá mà đời đời con ngời còn a
thích”.

Nội dung, ý nghĩa của truyện
con Rồng cháu Tiên là gì? Vì
sao dân gian ta qua bao đời, rất
tự hào và yêu thích câu chuyện
này?
Hoạt động 1:

I. Đọc :

- GV đọc diễn cảm một đoạn
Giáo án Ngữ Văn 6 - Đặng Thị Doanh

- Năm học 2006 -2007

1

Trờng Trung Học Cơ Sở Trực Thái – Trực Ninh – Nam Định
của văn bản.
1.Đọc văn bản:
- Có thể tạm phân truyện
thành 3 đoạn, yêu cầu 3 học
- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”
sinh đọc.
- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đờng”
- Học sinh đọc
- Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV nhận xét gắn gọn và góp
ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ
để sửa cách đọc cho học sinh.
2.Tìm hiểu chú thích:
- Phần chú thích có thể tách
riêng hoặc tiến hành khi học
- Định nghĩa truyền thuyết.
sinh đọc từng đoạn
- Truyền thuyết là loại truyện dân gian
- GV hớng dẫn học sinh nắm truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện
đợc mấy ý quan trọng trong liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
định nghĩa.
- Thờng có yếu tố tởng tợng, kỳ ảo
- Học sinh nghe.
- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của
nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật
lịch sử.
Hoạt động 2:
II. Tìm hiểu văn bản :
GV tìm những chi tiết trong
truyện thể hiện tính chất kỳ lạ
lớn lao, phi thờng về nguồn gốc
và hình dạng của Lạc Long
Quân và Âu Cơ.

- GV : Những chi tiết nào thể
hiện hành động của Lạc Long
Quân phi thờng?

- GV : Từ...
Trêng Trung Häc C¬ Së Trùc Th¸i – Trùc Ninh – Nam §Þnh
g×?
Khi nµo mét tiÕng ®îc gäi
mét tõ?
GV ®a dô, häc sinh lËp
danh s¸ch tõ vµ tiÕng trong c©u.
nh÷ng trªn, gi¸o
viªn gióp häc sinh rót ra ®Þnh
nghÜa vÒ tõ ( SGK . 13)
Ho¹t ®éng 3
Häc sinh t×m mét tiÕng
vµ tõ hai tiÕng cã trong c©u.
Häc sinh ghi ®óng c¸c tõ
mét tiÕng hai tiÕng vµo c¸c
cét theo b¶ng mÉu trong s¸ch
gi¸o khoa.
Ho¹t ®éng 4
Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña
®¬n vÞ cÊu t¹o tõ.
Dùa vµo b¶ng häc sinh ®·
lËp gi¸o viªn gióp häc sinh lÇn l-
ît t×m hiÓu c¸c néi dung.
Ho¹t ®éng 5
HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc
Ho¹t ®éng 6
Tõ dïng ®Ó t¹o c©u
Khi mét tiÕng thÓ dïng ®Ó t¹o
c©u, tiÕng Êy cã thÓ trë thµnh tõ.
VD : Trong trêi ®Êt, kh«ng cã g× quý b»ng
h¹t g¹o. ( 8 tõ, 9 tiÕng)
Ghi nhí : ®¬n ng«n ng÷ nhá
nhÊt dïng ®Ó t¹o c©u.
II. Tõ ®¬n vµ tõ phøc:
1. Dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë bËc
TiÓu häc, h·y ®iÒn c¸c trong c©u d íi ®©y
vµo b¶ng ph©n lo¹i.
VD : Tõ/ ®Êy,/ níc/ ta/ ch¨m/ nghÒ/ trång
trät,/ ch¨n nu«i/ vµ/ cã/ tôc/ ngµy/ TÕt/ lµm/
b¸nh chng/ b¸nh giÇy.
( B¸nh chng, b¸nh
giÇy)
Cét ®¬n : Tõ, ®Êy, níc, ta,
ch¨m, nghÒ, vµ, cã, tôc, ngµy, TÕt, lµm.
Cét tõ l¸y : trång trät
Cét ghÐp : ch¨n nu«i, b¸nh chng,
b¸nh giÇy.
3. CÊu t¹o cña tõ ghÐp vµ tõ l¸y cã
gièng nhau vµ kh¸c nhau?
Ph©n biÖt tõ ®¬n phøc : gåm
1 tiÕng lµ tõ ®¬n, tõ gåm 2 hay nhiÒu tiÕng lµ
tõ phøc.
Ph©n biÖt ®¬n phøc : Nh÷ng
phøc ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ghÐp nh÷ng
tiÕng quan víi nhau nghÜa ®îc gäi
lµ tõ ghÐp, cßn nh÷ng tõ phøc cã quan hÖ l¸y
©m gi÷a c¸c tiÕng gäi lµ tõ l¸y.
§¬n cÊu t¹o cña TiÕng ViÖt
tiÕng.
Ghi nhí : SGK- tr 14.
III. LuyÖn tËp:
Bµi tËp 1. ( tr.14)
Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 6 - §Æng ThÞ Doanh - N¨m häc 2006 -2007
8
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 - Trang 9
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 - Người đăng: Cuc Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Giáo án ngữ văn lớp 6 ( mới nhất)_ kỳ 1 9 10 878