Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nhảy cao úp bụng

Được đăng lên bởi minhquang271094
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG CÑSP SOÙC TRAÊNG
TOÅ GDTC & GDQP
GIAÙO AÙN THAO GIAÛNG
Hoïc phaàn: nhaûy cao
Lôùp: TCTD12
Thôøi gian: Tieát 2 – chieàu 16/3/2007 ( 13giôø 15 ñeán 14giôø 00 )
Ñòa ñieåm: Nhaø ña naêng
GV daïy: Kim Thaùi Giaùc Nhieân
BAØI: KYÕ THUAÄT NHAÛY CAO KIEÅU UÙP BUÏNG
I/MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- Höôùng daãn cho hoïc sinh kyõ thuaät kyõ thuaät nhaûy cao kieåu uùp buïng.
2. Kyõ naêng:
- Yeâu caàu caùc em naém vaø thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät ñoäng taùc ôû möùc kó naêng khaù.
3. Thaùi ñoä:
- Yeâu caàu nghieâm tuùc, tích cöïc trong quaù trình luyeän taäp, ñaûm baûo caùc noäi dung, yeâu caàu giaùo
vieân ñeà ra.
- Khaéc phuïc khoù khaên, giuùp ñôõ laãn nhau vaø ñaûm baûo an toaøn trong quaù trình taäp luyeän.
II/ CHUAÅN BÒ:
- Giaùo vieân : Giaùo aùn, coøi.
- Sinh vieân : Xem tröôùc phaàn lyù thuyeát kyõ thuaät kyõ thuaät nhaûy cao kieåu uùp buïng, aâm thanh.
- Veä sinh saân baõi ñaày ñuû vaø ñaûm baûo an toaøn, boä neäm nhaûy cao, xaø.
III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC
I. Phaàn môû ñaàu:
- Nhaän lôùp vaø phoå bieán muïc tieâu baøi hoïc
- Khôûi ñoäng:
+ Chung: thöïc hieän quay caùc khôùp, xoaëc..
+ Chuyeân moân: thöïc hieän caùc ñoäng taùc
chaïy, ñaù laêng chaân …..
5-10 phuùt
*
Caùc ñoäng taùc chaïy theo ñoäi hình töø
voøng troøn ra 2 haøng doïc
II. Phaàn cô baûn: 20-25 phuùt Phöông phaùp – toå chöùc
Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân hoûi Hoïc sinh
- Nhaûy cao goàm coù caùc giai ñoaïn
naøo ?
- Nhaûy cao goàm coù caùc kieåu nhaûy
2 - 3 phuùt
Giáo án nhảy cao úp bụng - Trang 2
Giáo án nhảy cao úp bụng - Người đăng: minhquang271094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án nhảy cao úp bụng 9 10 668