Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án phân phối chương trình Hóa học 8 (2011-2012)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 13166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 8 : ( 2011 – 2012)
Cả năm : 70 tiết ( Học kì I : 36 tiết / 19 tuần , Học kì II : 34 tiết / 18 tuần )
Tên bài giảng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I .
Mở đầu môn hóa học .
Chương I :Chất , nguyên tử , phân
tử .
Chất .
Bài thực hành số 1 .
Nguyên tử .
Nguyên tố hóa học –Bài Tập
Đơn chất , hợp chất , phân tử - BTập
Bài thực hành số 2 .
Bài luyện tập 1 .
Công thức hóa học .
Hóa trị .
Bài luyện tập 2 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương II : Phản ứng hóa học .
Sự biến đổi của chất .
Phản ứng hóa học .
Bài thực hành số 3 .
Định luật bảo toàn khối lượng .
Phương trình hóa học .
Bài luyện tập 3 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương III : Mol và tính toán hóa
học .
Mol .
Chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích
và lượng chất – luyện tập .
Tỉ khối của chất khí .
Tính theo công thức hóa học .
Tính theo phương trình hóa học .
Bài luyện tập 4 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .
Điểm Bài thực hành ( HKI ) lấy hệ
số 1 ( tùy vào từng bài bài) .

T1
T2+T3
T4
T5
T6+T7
T8+T9
T10
T11
T12
T13+T14
T15
T16
T17
T18+T19
T20
T21
T22+T23
T24
T25
T26
T27+T28
T29
T30+T31
T32+T33
T34
T35
T36

Tên bài giảng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KI II .
Chương IV :Oxi – không khí .
Tính chất của oxi .
Sự oxi hóa , phản ứng hóa hợp ,
ứng dụng của oxi .
Oxit .
Điều chế oxi , phản ứng phân hủy.
Bài Tập
Không khí và sự cháy .
Bài luyện tập 5.
Bài thực hành số 4 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương V: Hiđro – Nước .
Tính chất , ứng dụng của Hiđro.
Luyện Tập .
Điều chế Hiđro , phản ứng thế .
Bài Tập
Bài luyện tập 6 .
Bài thực hành số 5 .
Kiêm tra 1 tiết .
Nước .
Axit – BaZơ – Muối .
Bài luyện tập 7 .
Bài thực hành số 6 .
Chương V: Dung dịch .
Dung dịch .
Độ tan của 1 chất trong nước .
Nồng độ của dung dịch .
Pha chế dung dịch .
Bài luyện tập số 8 .
Bài thực hành số 7 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .

Điểm Bài thực hành ( HKII ) lấy

PPCT
T37+T38
T39
T40
T41
T42+T43
T44
T45
T46
T47+T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54+T55
T56+T57
T58
T59
T60
T61
T62+T63
T64+T65
T66
T67
T68+T69
T70

hệ số 1 ( tùy vào từng bài bài) .

Ngày soạn : 22 – 8 – 2010 .
Ngày giảng : 23 – 8 – 2010

Tuần : 1
Tiết : 1
MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

A) Mục Tiêu :
1. Kiến thức : - Học sinh biết Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và
ứng dụng của chúng. Hoá học là môn học quan trọng và bổ ích.
Bước đầu HS biết rằng hoá học có vai trò trong cuộc sống của chúng ta, do đó cần phải có
kiến thức Hoá học về các chất và sử dụng chúng trong cuộc sống.
2. Kỹ năng : - Bước đầu học sinh biết phải làm gì để học tốt môn Hoá học, trước hết là phải
có hứng...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 8 : ( 2011 – 2012)
Cả năm : 70 tiết ( Học kì I : 36 tiết / 19 tuần , Học kì II : 34 tiết / 18 tuần )
Tên bài giảng Tên bài giảng PPCT
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I .
Mở đầu môn hóa học .
Chương I :Chất , nguyên tử , phân
tử .
Chất .
Bài thực hành số 1 .
Nguyên tử .
Nguyên tố hóa học –Bài Tập
Đơn chất , hợp chất , phân tử - BTập
Bài thực hành số 2 .
Bài luyện tập 1 .
Công thức hóa học .
Hóa trị .
Bài luyện tập 2 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương II : Phản ứng hóa học .
Sự biến đổi của chất .
Phản ứng hóa học .
Bài thực hành số 3 .
Định luật bảo toàn khối lượng .
Phương trình hóa học .
Bài luyện tập 3 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương III : Mol và tính toán hóa
học .
Mol .
Chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích
và lượng chất – luyện tập .
Tỉ khối của chất khí .
Tính theo công thức hóa học .
Tính theo phương trình hóa học .
Bài luyện tập 4 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .
Điểm Bài thực hành ( HKI ) lấy hệ
số 1 ( tùy vào từng bài bài) .
T
1
T
2
+T
3
T
4
T
5
T
6
+T
7
T
8
+T
9
T
10
T
11
T
12
T
13
+T
14
T
15
T
16
T
17
T
18
+T
19
T
20
T
21
T
22
+T
23
T
24
T
25
T
26
T
27
+T
28
T
29
T
30
+T
31
T
32
+T
33
T
34
T
35
T
36
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KI II .
Chương IV :Oxi – không khí .
Tính chất của oxi .
Sự oxi hóa , phản ứng hóa hợp ,
ứng dụng của oxi .
Oxit .
Điều chế oxi , phản ứng phân hủy.
Bài Tập
Không khí và sự cháy .
Bài luyện tập 5.
Bài thực hành số 4 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương V: Hiđro – Nước .
Tính chất , ứng dụng của Hiđro.
Luyện Tập .
Điều chế Hiđro , phản ứng thế .
Bài Tập
Bài luyện tập 6 .
Bài thực hành số 5 .
Kiêm tra 1 tiết .
Nước .
Axit – BaZơ – Muối .
Bài luyện tập 7 .
Bài thực hành số 6 .
Chương V: Dung dịch .
Dung dịch .
Độ tan của 1 chất trong nước .
Nồng độ của dung dịch .
Pha chế dung dịch .
Bài luyện tập số 8 .
Bài thực hành số 7 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .
Điểm Bài thực hành ( HKII ) lấy
T
37
+T
38
T
39
T
40
T
41
T
42
+T
43
T
44
T
45
T
46
T
47
+T
48
T
49
T
50
T
51
T
52
T
53
T
54
+T
55
T
56
+T
57
T
58
T
59
T
60
T
61
T
62
+T
63
T
64
+T
65
T
66
T
67
T
68
+T
69
T
70
Giáo án phân phối chương trình Hóa học 8 (2011-2012) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án phân phối chương trình Hóa học 8 (2011-2012) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Giáo án phân phối chương trình Hóa học 8 (2011-2012) 9 10 496