Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Phòng chống HIVAIDS

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi: Phßng tr¸nh hiv / aids
I - Môc tiªu:
- HS biÕt nguyªn nh©n c¸ch phßng tr¸nh HIV/ AIDS.
II - §å dïng d¹y häc:
- ChuÈn cña thÇy: Th«ng tin h×nh tr 35 SGK. C¸c phiÕu hái - ®¸p néi
dung nh trang 34 SGK (®ñ cho mçi nhãm mét bé).
- ChuÈn cña trß : Su tÇm c¸c th«ng tin c¸c tranh ¶nh, r¬i, tranh ®éng
c¸c th«ng tin HIV/ AIDS.
III - Néi dung tiÕn tr×nh tiÕt d¹y:
A - chøc líp:
- Nh¾c HS æn ®Þnh nÕp, chuÈn s¸ch vë, ®å dïng häc tËp.
B - TiÕn tr×nh tiÕt d¹y:
Thêi
gian
Néi dung
c¸c ho¹t ®éng d¹y häc c yÕu
Ph¬ng ph¸p
chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
3’
2’
12’
A/ KiÓm tra bµi cò:
- BÖnh viªm gan A l©y truyÒn qua ®êng
nµo?
- C¸ch tèt nhÊt ®Ó phßng bÖnh viªm gan A
g×?
B/ Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi míi:
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu bµi
2. Ho¹t ®éng 1: ch¬i trß ch¬i "Ai nhanh,
ai ®óng"
* Môc tiªu:
Gi¶i thÝch ®îc mét c¸ch ®¬n
gi¶n HIV g×? AIDS g×? u ®îc c¸c
®êng l©y truyÒn HIV/AIDS?
* C¸ch tiÕn hµnh:
- Bíc 1: chøc hdÉn
- Bíc 2: Lµm viÖc theo nhãm
- Bíc 3:
Lµm viÖc c líp
+ §¸p ¸n:
1 c; 2 b; 3 d; 4 e; 5 a.
- N/X cho ®iÓm tõng HS.
- Giíi thiÖu, ghi tªn bµi.
- Ph¸t cho mçi nhãm mét
phiÕu néi dung nh
trong SGK, mét giÊy khæ
to b¨ng keo.
- u cÇu c¸c nhãm thi xem
nhãm nµo t×m ®îc c©u tr¶
lêi t¬ng øng víi c©u hái
®óng nhanh nhÊt.
- BGK chÊm nhãm nµo lµm
®óng, nhanh, tr×nh y ®Ñp
th¾ng cuéc.
- Chèt, ghi b¶ng.
- 2 em tr¶ lêi.
- HS kh¸c nhËn xÐt.
- Ghi vë.
- 1 HS ®äc phÇn néi
dung trong SGK
- Nhãm trëng ®iÒu
khiÓn nhãm m×nh s¾p
xÕp mçi c©u tr¶ lêi t¬ng
øng víi mét c©u hái
d¸n vµo giÊy khæ to.
- Nhãm nµo lµm xong th×
d¸n s¶n phÈm cña m×nh
lªn b¶ng.
- Mçi nhãm 1 b¹n vµo
BGK.
- NhËn xÐt s¶n phÈm cña
Giáo án Phòng chống HIVAIDS - Trang 2
Giáo án Phòng chống HIVAIDS - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Phòng chống HIVAIDS 9 10 340