Ktl-icon-tai-lieu

giáo án phụ đạo môn toán 9

Được đăng lên bởi thuyetnga77
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1580 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o ¸n phô ®¹o M«n To¸n 9

gv: TrÇn v¨n tµi

Buæi 1: ¤n tËp c¸c d¹ng ph¬ng tr×nh
vµ bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
A. Môc tiªu :

- ¤n luyÖn l¹i c¸c d¹ng PT bËc nhÊt ®· häc ë líp 8 : PT bËc nhÊt 1 Èn ; PT chøa Èn ë
mÉu; PT chøa dÊu GTT§.
- ¤n luyÖn vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bÊt PT bËc nhÊt 1 Èn .
B. Néi dung :
1, PT bËc nhÊt mét Èn
Lµ PT cã d¹ng ax +b = 0 (a ≠0)
 ax = -b  x = -

b
a

Bµi tËp : Gi¶i c¸c PT sau :
a) 2x +5 = 28 - 3 (5x +7 )
 2x + 15x = 28 -21 -5
 17 x = 2
 x=

2
17

b) 4x +

3x  4
6

 93x = 206
206
93

2, PT d¹ng tÝch :
A(x) .B(x) ... =0  A(x) =0 HoÆc B(x) = 0 ....
Bµi tËp : Gi¶i c¸c PT sau
a) 3x ( 5 - 7x ) = 0
5
7

b) 4x2 -9 + 2x +3 = 0  ( 2x +3 )(2x -3 ) + 2x +3 =0
 (2x +3 ) ( 2x - 2 ) = 0 

 2 x  3 0
 2 x  2 0


 x  3 / 2
 x 1


3. PT chøa Èn ë mÊu
B1: §Æt §K cña Èn ; Qui ®ång kh÷ mÈu
B2: BiÕn ®æi PT ®a vÒ d¹ng ax +b = 0 råi gi¶i
B3: §èi chiÕu §K vµ tr¶ lêi nghiÖm
Bµi tËp :
Gi¶i c¸c Pt sau :
a)

2x  5
3  7x
4 
x 2
x2

b)

x
x
2x


2( x  3) 2 x  2 ( x  1)( x  3)

7x  9
5

 4x .30 + 5 (3x -4) =8 .30 - 6(7x +9)
 120x +15 x -20 = 240 - 42x -54

 x=

x=0;x=

=8-

§k: x ≠ -1 ; x ≠ 3
 x( x+1) + x( x -3 ) = 4x
N¨m häc 2010-2011

Gi¸o ¸n phô ®¹o M«n To¸n 9

gv: TrÇn v¨n tµi

 2x2 - 6x = 0
 2x ( x -3 ) =0  x =0 ( tm)
x =3 ( lo¹i )
4. PT chøa dÊu GTT§

Gi¶i PT :

(1)
GV híng dÉn HS gi¶i theo hai c¸ch
C1: Më dÊu GTT§
C2: ChuyÓn vÕ råi ®Æt §K ë vÕ ph¶i råi gi¶i
5. BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
§Þnh nghÜa: BPT bËc nhÊt mét Èn lµ BPT cã d¹ng a.x+b>0 hoÆc a.x+b<0
VD: a, 2x-5< 0
b; 27-3x> 0
C¸ch gi¶i:
Bµi 1:
Gi¶i BPTsau:
a) 2x-5< 0
2 x  7  3 x  9 0

 2x<5  x<

b)
Bµi 2:

5
2

27-3x> 0  -3x>-27  x< 27  x<9
3

Gi¶i BPT sau:
3x  5
2 2  5x
 4x  
6
5
3
3x  5
2 2  5x
 4x  
 5(3x-5)
6
5
3

Gi¶i:

- 4x.5.6 + 2.6 >(2+5x). 10






C. Híng dÉn vÒ nhµ :
- Xem kÜ l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i ë líp
- Lµm thªm bµi tËp sau : Gi¶i PT vµ BPT
a)
),

13  4 x
= 5x  7
12
9
1
6  5x
 (5 x  4) 
 12
2
7

3x- 8 +

N¨m häc 2010-2011

15x-25-120x+12 >20+50x
15x-120x-50x>20+25-12
-155x > 33
33
155

x< 

Gi¸o ¸n phô ®¹o M«n To¸n 9

gv: TrÇn v¨n tµi

Buæi 2

¤n tËp C¨n bËc hai - §iÒu kiÖn tån t¹i
vµ h»ng ®¼ng thøc A  A
Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n ; phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng
2

A- LÝ thuyÕt :

1- §Þnh nghÜa:
CBH cña mét sè kh«ng ©m a lµ

a

vµ -

CBHSH cña mét sè kh«ng ©m a lµ

2- §iÒu kiÖn tån t¹i :

A

3- H»ng ®¼ng thøc :

A

2

a

a

(x=

 x 0
( Víia 0 )
a 
2
 x a

cã nghÜa khi A 0

A
A =

 A...
Gi¸o ¸n phô ®¹o M«n To¸n 9 gv: TrÇn v¨n tµi
Buæi 1: ¤n tËp c¸c d¹ng ph¬ng tr×nh
vµ bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
A. Môc tiªu :
- ¤n luyÖn l¹i c¸c d¹ng PT bËc nhÊt ®· häc ë líp 8 : PT bËc nhÊt 1 Èn ; PT chøa Èn ë
mÉu; PT chøa dÊu GTT§.
- ¤n luyÖn vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bÊt PT bËc nhÊt 1 Èn .
B. Néi dung :
1, PT bËc nhÊt mét Èn
Lµ PT cã d¹ng ax +b = 0 (a ≠0)
ax = -b x = -
a
b
Bµi tËp : Gi¶i c¸c PT sau :
a) 2x +5 = 28 - 3 (5x +7 ) b) 4x +
6
43 x
= 8 -
5
97 x
2x + 15x = 28 -21 -5 4x .30 + 5 (3x -4) =8 .30 - 6(7x +9)
17 x = 2 120x +15 x -20 = 240 - 42x -54
x =
17
2
93x = 206
x =
93
206
2, PT d¹ng tÝch :
A
(x)
.B
(x)
... =0 A
(x)
=0 HoÆc B
(x)
= 0 ....
Bµi tËp : Gi¶i c¸c PT sau
a) 3x ( 5 - 7x ) = 0
x = 0 ; x =
7
5
b) 4x
2
-9 + 2x +3 = 0 ( 2x +3 )(2x -3 ) + 2x +3 =0
(2x +3 ) ( 2x - 2 ) = 0
022
032
x
x
1
2/3
x
x
3. PT chøa Èn ë mÊu
B1: §Æt §K cña Èn ; Qui ®ång kh÷ mÈu
B2: BiÕn ®æi PT ®a vÒ d¹ng ax +b = 0 råi gi¶i
B3: §èi chiÕu §K vµ tr¶ lêi nghiÖm
Bµi tËp :
Gi¶i c¸c Pt sau :
a)
2
73
4
2
52
x
x
x
x
b)
§k: x -1 ; x 3
x( x+1) + x( x -3 ) = 4x
N¨m häc 2010-2011
giáo án phụ đạo môn toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án phụ đạo môn toán 9 - Người đăng: thuyetnga77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
giáo án phụ đạo môn toán 9 9 10 608