Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh 7 học kì 2

Được đăng lên bởi bichngocltt
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án sinh học 7
Ngaìy soaûn : 01.01.2015
Tuáön 21, Tiãút 37

GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc

LÅÏP LÆÅÎNG CÆ.
ÃÚCH ÂÄÖNG.

Baìi 35:
I. Muûc tiãu:
Kiãún thæïc :
+ Nãu âæåüc caïc âàûc âiãøm âåìi säúng cuía ãúch âäöng.
+ Mä taí âæåüc caïc âàûc âiãøm cáúu taûo ngoaìi cuía ãúch
thêch nghi våïi âåìi säúng væìa åí næåïc væìa åí caûn.
+ Trçnh baìy âæåüc âàûc âiãøm sinh saín vaì phaït triãøn cuía
ãúch.
Ké nàng:
+ Reìn ké nàng quan saït tranh vaì máùu váût.
+ Phaït triãøn ké nàng hoaût âäüng nhoïm.
Thaïi âäü: Giaïo duûc yï thæïc baío vãû âäüng váût coï êch.
II. Chuáøn bë :
Giaïo viãn:
+ Tranh veî cáúu taûo ngoaìi cuía ãúch âäöng.
+ Baíng phuû ghi näüi dung baíng trang 114 sgk.
Hoüc sinh : Keí baíng trang114 sgk vaìo våí.
III. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
1. ÄØn âënh: Âiãøm danh.
2. Baìi måïi :
 Giåïi thiãûu baìi måïi: Nhæîng baìi hoüc træåïc, chuïng ta âaî tçm
hiãøu vãö låïp âáöu tiãn cuía ngaình âäüng váût coï xæång säúng,
baìi hoüc häm nay chuïng ta seî tçm hiãøu låïp tiãúp theo cuía
ngaình âoï laì låïp læåîng cæ. Låïp læåîng cæ bao gäöm nhæîng
âäüng váût nhæ ãúch, nhaïi, ngoïe, cháùu , coïc ....coï âåìi säúng
væìa åí næåïc, væìa åí caûn. Chuïng ta tçm hiãøu âaûi diãûn âiãøn
hçnh cuía låïp âoï laì ãúch âäöng.
2.1. Hoaût âäüng 1 :
I. ÂÅÌI SÄÚNG.
Muûc tiãu: Hoüc sinh nãu âæåüc âàûc âiãøm âåìi säúng cuía ãúch
âäöng.
Hoaût âäüng cuía giaïo viãn.
Hoaût âäüng cuía hoüc sinh.
Yãu cáöu hoüc sinh âoüc thäng tin Hoüc sinh tæû thu nháûn thäng
trong sgk, thaío luáûn traí låìi cáu tin trong sgk vaì ruït ra nháûn
hoíi:
xeït.
+ Nãu âàûc âiãøm âåìi säúng cuía Âaûi diãûn nhoïm phaït biãøu,
ãúch âäöng ?
caïc nhoïm khaïc nháûn xeït vaì
+ Thæïc àn cuía ãúch væìa laì sáu bäø sung.
boü, giun, äúc noïi lãn âiãöu gç?
( con mäöi åí caûn, åí næåïc nãn Hoüc sinh ghi nhåï kiãún thæïc
Trường THCS Lý Tự Trọng

Trang 1

Giáo án sinh học 7

GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc

ãúch væìa coï âåìi säúng åí næåïc vaì ghi vaìo våí pháön tiãøu kãút.
væìa coï âåìi säúng åí caûn.)
 Tiãøu kãút:
- ÃÚch coï âåìi säúng væìa åí næåïc, væìa åí caûn ( æa nåi áøm
æåït )
- Kiãúm àn vaìo ban âãm.
- Coï hiãûn tæåüng truï âäng.
- Laì âäüng váût biãn nhiãût.
2.2. Hoaût âäüng 2 :
II. CÁÚU TAÛO NGOAÌI VAÌ DI
CHUYÃØN.
 Muûc tiãu: Hoüc sinh nãu âæåüc âàûc âiãøm cáúu taûo ngoaìi cuía
ãúch thêch nghi våïi âåìi säúng væìa næåïc væìa åí caûn vaì nãu
âæåüc caïch di chuyãøn cuía ãúch khi åí næåïc vaì caûn.
Hoaût âäüng cuía giaïo viãn.
Hoaût âäüng cuía hoüc sinh.
1. Di chuyãøn.
Yãu cáöu hoüc sinh quan saït hçnh Hoüc sinh quan saït h...
Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngaìy soaûn : 01.01.2015
Tuáön 21, Tiãút 37
LÅÏP LÆÅÎNG CÆ.
Baìi 35: ÃÚCH ÂÄÖNG.
I. Muûc tiãu:
Kiãún thæïc :
+ Nãu âæåüc caïc âàûc âiãøm âåìi säúng cuía ãúch âäöng.
+ Mä taí âæåüc caïc âàûc âiãøm cáúu taûo ngoaìi cuía ãúch
thêch nghi våïi âåìi säúng væìa åí næåïc væìa åí caûn.
+ Trçnh baìy âæåüc âàûc âiãøm sinh saín vaì phaït triãøn cuía
ãúch.
Ké nàng:
+ Rn ké nàng quan saït tranh vaì máùu váût.
+ Phaït triãøn ké nàng hoaût âäüng nhoïm.
Thaïi âäü: Giaïo duûc yï thæïc baío vãû âäüng váût coï êch.
II. Chuáøn bë :
Giaïo viãn:
+ Tranh veî cáúu taûo ngoaìi cuía ãúch âäöng.
+ Baíng phuû ghi näüi dung baíng trang 114 sgk.
Hoüc sinh : Kbaíng trang114 sgk vaìo våí.
III. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
1. ÄØn âënh: Âiãøm danh.
2. Baìi måïi :
Giåïi thiãûu baìi måïi: Nhæîng baìi hoüc træåïc, chuïng ta âaî tçm
hiãøu vãö låïp âáöu tiãn cuía ngaình âäüng váût coï xæång säúng,
baìi hoüc häm nay chuïng ta seî tçm hiãøu låïp tiãúp theo cuía
ngaình âoï laì låïp læåîng cæ. Låïp læåîng cæ bao gäöm nhæîng
âäüng váût nhæ ãúch, nhaïi, ngoïe, cháùu , coïc ....coï âåìi säúng
væìa åí næåïc, væìa åí caûn. Chuïng ta tçm hiãøu âaûi diãûn âiãøn
hçnh cuía låïp âoï laì ãúch âäöng.
2.1. Hoaût âäüng 1 : I. ÂÅÌI SÄÚNG.
Muûc tiãu: Hoüc sinh nãu âæåüc âàûc âiãøm âåìi säúng cuía ãúch
âäöng.
Hoaût âäüng cuía giaïo viãn. Hoaût âäüng cuía hoüc sinh.
Yãu cáöu hoüc sinh âoüc thäng tin
trong sgk, thaío luáûn traí låìi cáu
hoíi:
+ Nãu âàûc âiãøm âåìi säúng cuía
ãúch âäöng ?
+ Thæïc àn cuía ãúch væìa laì sáu
boü, giun, äúc noïi n âiãöu gç?
( con mäöi åí caûn, åí næåïc nãn
Hoüc sinh tæû thu nháûn thäng
tin trong sgk vaì ruït ra nháûn
xeït.
Âaûi diãûn nhoïm phaït biãøu,
caïc nhoïm khaïc nháûn xeït vaì
bäø sung.
Hoüc sinh ghi nhåï kiãún thæïc
Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 1
giáo án sinh 7 học kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án sinh 7 học kì 2 - Người đăng: bichngocltt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
giáo án sinh 7 học kì 2 9 10 996