Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 15578 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giáo án sinh học 12CB

Giáo viên: Lê văn Thật

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
SINH HỌC 12 CƠ BẢN
TUẦN
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

TIẾT
TÊN BÀI DẠY
*
Ôn tập phần di truyền học
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
01
Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
02
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
03
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
04
Bài 4: Đột biến gen
05
Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST
06
Bài 6: Đột biến số lượng NST
07
Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST
*
Luyện tập
Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền
08
Bài 8: Qui luật Menđen: Qui luật phân li
09
Bài 9: Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập
10
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
11
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
12
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tình và di truyền ngoài nhân
13
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
14
Bài 14: Thực hành Lai giống
15
Bài 15: Ôn tập chương II
16
Kiểm tra 1 tiết
Chương III: Di truyền học quần thể
17
Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.
18
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể(tt)
Chương IV: Ứng dụng di truyền học
19
Bài tập di truyền học quần thể.
20
Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
21
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
22
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
23
Chương V: Di truyền học người
Bài 21: Di truyền y học
24
Bài 22: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y
học.
*
25

Luyện tập
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

26
27
28
29
*

PHẦN SÁU: TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đăcuyn
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại(tt)
Ôn tập học kì I

15

16
17

Trang 1

Giáo án sinh học 12CB
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Giáo viên: Lê văn Thật

Kiểm tra học kì I
Bài 28: Loài
Bài 29: Quá trình hình thành loài
Bài 30: Quá trình hình thành loài ( tt )
Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người
Kiểm tra 1 tiết
PHẦN VII: SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: C...
Giáo án sinh học 12CB Giáo viên: Lê văn Thật
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
SINH HỌC 12 CƠ BẢN
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
01 *
01
Ôn tập phần di truyền học
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
02 02
03
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
03 04
05
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST
04 06
07
Bài 6: Đột biến số lượng NST
Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST
05 *
08
Luyện tập
Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền
Bài 8: Qui luật Menđen: Qui luật phân li
06 09
10
Bài 9: Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
07 11
12
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tình và di truyền ngoài nhân
08 13
14
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài 14: Thực hành Lai giống
09 15
16
Bài 15: Ôn tập chương II
Kiểm tra 1 tiết
10
17
18
Chương III: Di truyền học quần thể
Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể(tt)
11
19
20
Chương IV: Ứng dụng di truyền học
Bài tập di truyền học quần thể.
Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
12 21
22
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
13 23
24
Chương V: Di truyền học người
Bài 21: Di truyền y học
Bài 22: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y
học.
14 *
25
Luyện tập
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học
15
26
27
PHẦN SÁU: TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đăcuyn
16 28
29
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại(tt)
17 * Ôn tập học kì I
Trang 1
Giáo án sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Giáo án sinh học 12 9 10 365