Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 6 hk2

Được đăng lên bởi Trang Đoàn
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Nguyễn Văn Linh

t ổ: Hóa - Sinh

Tuần :20
Tiết: 37

ngày soạn: 29/12/2013
ngày dạy: 30/12/2013

Bài 30:

THỤ PHẤN (tiếp theo)

I.
1.

Mục tiêu:
Kiến thức:
 Giải thích được những đđ có ở hoa thụ phấn nhờ gió.
 So sánh hoa thụ phấn nhờ gió với hoa thụ phấn nhờ sâu bọ (biểu hiện của hiện tượng
giao phấn)
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, so sánh, phân tích.
3. Thái độ : Ý thức bảo vệ thiên nhiên
II. Chuẩn bị: Tranh vẽ phóng to hình 30.3“Thụ phấn cho ngô” và hình 30.4, 5 “Thụ phấn
bổ sung cho ngô” trang 101 sgk.
III.
Các bước lên lớp
1. Ổn định tổ chức lớp : KTSS
2. Kiểm tra bài cũ :
Câu hỏi 1: Thụ phấn là gì ? Nêu đặc điểm của hoa tự thụ phấn ?
Trả lời: Hoa tự thụ phấn có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chinh nó,…
Câu hỏi 2: Giao phấn là gì ? Nêu đặc điểm của hoa giao phấn ?
Trả lời: Hoa giao phấn có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác, …
3. Bài mới
Quá trình giao phấn hoa ngoài thực hiện nhờ sâu bọ còn được thực hiện nhờ gió,
người.
Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió.
Mục tiêu: giải thích được đặc điểm thường có của hoa thụ phấn nhờ gió.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Phần ghi bảng
- Treo tranh phóng to, hướng - Quan sát tranh vẽ phóng to III. Đặc điểm của hoa thụ
phấn nhờ gió:
dẫn học sinh quan sát hình 30.3; theo hướng dẫn.
- Yêu cầu học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm: dựa vào - Hoa thường nằm ở ngọn cây
nhóm trong 3’:
thông tin sgk trao đổi nhóm. - Bao hoa tiêu giảm,
- ? Những đặc điểm đó có lợi - Đại diện phát biểu, nhóm - Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều,
gì cho sự thụ phấn nhờ gió ?
khác bổ sung.
nhỏ, nhẹ,
- Bổ sung hoàn chỉnh nội dung
- Đầu nhụy dài, có lông dính.
trên tranh vẽ phóng to.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những ứng dụng của các kiến thức về thụ phấn.
Mục tiêu: Nêu được những ứng dụng về thụ phấn của con người.
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục - HS đọc thông tin trong IV. Ứng dụng kiến thức
về thụ phấn:
4 để trả lời câu hỏi cuối mục: kể sách giáo khoa.
- Chủ động giao phấn hoa
những ứng dụng về thụ phấn của
nhằm tăng sản lượng quả
con người ?
+ Khi nào cần thụ phấn bổ - Không phải lúc nào thụ và hạt.
sung ?
phấn cũng thực hiện được. - Tạo giống lai mới có
+ Chủ động thụ phấn cho hoa - Làm tăng khả năng tạo phẩm chất tốt và năng suất
nhằm mục đích gì?
quả, hạt.
cao.
+ Làm gì để hổ trợ hoa thụ - Nuôi ong trong vườn cây,
phấn ?
trồng ngô thành từng đám
nơi thoáng gió, thu phấn
? Kể những ứng dụng về thụ phấn bổ sung….
của con người ?
- Chủ động giao phấn cho
GV: Đoàn Thị Thu Trang

Page 1

Trường THCS ...
Tr ng THCS Nguy n Văn Linh t : Hóa - Sinhườ
Tuần :20 ngày soạn: 29/12/2013
Tiết: 37 ngày dạy: 30/12/2013
Bài 30: THỤ PHẤN (tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Giải thích được những đđ có ở hoa thụ phấn nhờ gió.
So sánh hoa thụ phấn nhờ gió với hoa thụ phấn nhsâu bọ (biểu hiện của hiện tượng
giao phấn)
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, so sánh, phân tích.
3. Thái độ : Ý thức bảo vệ thiên nhiên
II. Chuẩn bị: Tranh vẽ phóng to hình 30.3“Thụ phấn cho ngô” và hình 30.4, 5 “Thụ phấn
bổ sung cho ngô” trang 101 sgk.
III. Các bước lên lớp
1. Ổn định tổ chức lớp : KTSS
2. Kiểm tra bài cũ :
Câu hỏi 1: Thụ phấn là gì ? Nêu đặc điểm của hoa tự thụ phấn ?
Trả lời: Hoa tự thụ phấn có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chinh nó,…
Câu hỏi 2: Giao phấn là gì ? Nêu đặc điểm của hoa giao phấn ?
Trả lời: Hoa giao phấn có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác, …
3. Bài mới
Quá trình giao phấn hoa ngoài thực hiện nhờ sâu bọ còn được thực hiện nhờ gió,
người.

Mục tiêu: giải thích được đặc điểm thường có của hoa thụ phấn nhờ gió.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Phần ghi bảng
-Treo tranh phóng to, hướng
dẫn học sinh quan sát hình 30.3;
-Yêu cầu học sinh thảo luận
nhóm trong 3’:
- ? Những đặc điểm đó lợi
gì cho sự thụ phấn nhờ gió ?
-Bổ sung hoàn chỉnh nội dung
trên tranh vẽ phóng to.
-Quan sát tranh vẽ phóng to
theo hướng dẫn.
-Thảo luận nhóm: dựa vào
thông tin sgk trao đổi nhóm.
-Đại diện phát biểu, nhóm
khác bổ sung.
III. Đặc điểm của hoa th
phấn nhờ gió:
-Hoa thường nằm ở ngọn cây
-Bao hoa tiêu giảm,
-Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều,
nhỏ, nhẹ,
-Đầu nhụy dài, có lông dính.
 !"#$%
Mục tiêu: Nêu được những ứng dụng về thụ phấn của con người.
-Yêu cầu HS đọc thông tin mục
4 để trả lời câu hỏi cuối mục: kể
những ứng dụng về thụ phấn của
con người ?
+ Khi nào cần thụ phấn bổ
sung ?
+ Chủ động thụ phấn cho hoa
nhằm mục đích gì?
+ Làm để hổ trợ hoa thụ
phấn ?
? Kể những ứng dụng về thụ phấn
của con người ?
-HS đọc thông tin trong
sách giáo khoa.
- Không phải lúc nào thụ
phấn cũng thực hiện được.
- Làm ng khả năng tạo
quả, hạt.
- Nuôi ong trong vườn cây,
trồng ngô thành từng đám
nơi thoáng gió, thu phấn
bổ sung….
- Chủ động giao phấn cho
IV. Ứng dụng kiến thức
về thụ phấn:
- Chủ động giao phấn hoa
nhằm tăng sản lượng quả
và hạt.
-Tạo giống lai mới
phẩm chất tốt ng suất
cao.
GV: Đoàn Th Thu Trang Page 1
Giáo án sinh học 6 hk2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học 6 hk2 - Người đăng: Trang Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo án sinh học 6 hk2 9 10 637