Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I

Được đăng lên bởi nhien-hong
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 19018 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường THCS Lê Quý Đôn

Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I

Tiết 1 – Bài 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.
- Phân biệt được vật sống và vật không sống.
- Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành
động bảo vệ thực vật .
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Tranh vẽ phóng to Hình 2.1 “Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên”- Tranh vẽ
phóng to các hình tương tự hình trang 10
2. Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1. Thảo luận nhóm
2. Trực quan kết hợp vấn đáp tìm tòi
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ :
3.Đặt vấn đề
Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau. Chúng bao
gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống như thế nào ?
4. Hoạt động GV - HS
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
M tiêu: Phân biệt được vật sống và vật không sống qua các biểu hiện bên ngoài.
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
- Y/c hs: Hãy kể tên 1 số cây,con, - Đại diện pbiểu, I. Nhận dạng vật sống và vật
đồ vật xung quanh ?
nhóm khác bổ sung: không sống:
- Gv ghi lại; Chọn đại diện: con kể tên cây, con, đồ - Như vậy, vật sống có các quá
gà và cây đậu.
vật cụ thể.
trình như: lớn lên, sinh sản, …
- Hãy th.luận nhóm trong 5’:
còn vật không sống thì không
+ Con gà, cây đậu cần những đk
có các biểu hiện trên.
gì để sống ?
- Thảo luận nhóm
+ Hòn đá (viên gạch, cái bàn) đại diện pbiểu, nhóm
có cần có cần những đk như con khác bổ sung:
gà, cây đậu để t.tại không ?
+ Con gà, cây đậu
+ Con gà , cây đậu có lớn lên cần thức ăn, nước
sau 1 thgian nuôi (trồng) hay uống để sống. hòn đá
không ? Trong khi hòn đá có tăng thì không cần…
k.thước không ?
- Treo Tranh vẽ phóng to ; Bổ
sung hoàn chỉnh nội dung.
GV: Nguyễn Mai Hương

Trường THCS Lê Quý Đôn

Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I

Hoạt động 2: Tìm hiểu đđiểm của vật sống, so sánh với vật không sống.
Mục tiêu: hs nêu được: đđiểm của cơ thể sống: có qtrình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản, …
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
- Treo Bảng phụ ghi nội dung - Theo dõi cách làm, II. Đặc điểm của cơ thể sống:
bảng trang 6, hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đại - Có sự trao đổi chất với môi
cột 6, 7 cách hoàn thành bảng; diện pbiể...
Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I
Tiết 1 – Bài 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦATHỂ SỐNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.
- Phân biệt được vật sống và vật không sống.
- Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thích b môn - thể hiện tình u thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành
động bảo vệ thực vật .
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Tranh vẽ phóng to nh 2.1 Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên”- Tranh v
phóng to các hình tương tự hình trang 10
2. Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1. Thảo luận nhóm
2. Trực quan kết hợp vấn đáp tìm tòi
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ :
3.Đặt vấn đề
Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau. Chúng bao
gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống như thế nào ?
4. Hoạt động GV - HS
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
M tiêu: Phân biệt được vật sống và vật không sống qua các biểu hiện bên ngoài.
Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung
-Y/c hs: Hãy kể tên 1 số cây,con,
đồ vật xung quanh ?
-Gv ghi lại; Chọn đi diện: con
gà và cây đậu.
-Hãy th.luận nhóm trong 5’:
+ Con gà, cây đậu cần những đk
gì để sống ?
+ Hòn đá (viên gạch, cái bàn)
cần cần những đk như con
gà, cây đậu để t.tại không ?
+ Con , cây đậu lớn lên
sau 1 thgian nuôi (trồng) hay
không ? Trong khi hòn đá tăng
k.thước không ?
-Treo Tranh vẽ phóng to ; Bổ
sung hoàn chỉnh nội dung.
-Đại diện pbiểu,
nhóm khác bổ sung:
kể tên cây, con, đồ
vật cụ thể.
-Thảo luận nhóm
đại diện pbiểu, nhóm
khác bổ sung:
+ Con gà, cây đậu
cần thức ăn, ớc
uống để sống. hòn đá
thì không cần…
I. Nhận dạng vật sống vật
không sống:
-Như vậy, vật sống có các quá
trình như: lớn lên, sinh sản,
còn vật không sống thì không
có các biểu hiện trên.
GV: Nguyễn Mai Hương
Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I - Người đăng: nhien-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Giáo án Sinh học 6 – học kỳ I 9 10 501